Provtagningsanvisningar för frilevande vildsvin

Livsmedelsverket ber jägare sända in prov på fällda frilevande vildsvin och lämna en anmälan om frilevande vildsvin som påträffats döda eller som hamnat i en trafikolycka. Alla insända proven undersöks med tanke på afrikansk svinpest, klassisk svinpest och Aujeszkys sjukdom.

Skicka prov på fällda vildsvin

Som prov sänds in

 • njuren eller en del av njuren (stort vildsvin)
 • mjälten eller en del av mjälten (stort vildsvin)
 • blod, om blodprovsrör finns till hands
 • från suggor också en 5-10 cm bit av livmoderhornet.

Om du vill, kan du också skicka ett trikinprov samtidigt. Detaljerade instruktioner på denna sida längre ner och i en separat intruktion till höger på sidan. 

Rapportera ett vildsvin som hittats död

Det är mycket viktigt att få in vildsvin som dött av sig självt eller som verkat sjuka för undersökning med tanke på afrikansk svinpest. Även om en djurkropp varit död länge och förskämts lönar det sig att undersöka den med tanke på ASF-virus, eftersom viruset håller sig länge i kadaver. Om ett vildsvin som påträffats dött eller som verkar sjukt eller som hamnat i en trafikolycka ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den lokala kommunala veterinären eller länsveterinären. Kommunalveterinären tar hand om provtagning. För anmälningen betalar Livsmedelsverket en belöning.

Belöning

Som belöning till jägarna eller jaktföreningarna betalar Livsmedelsverket 40€ / prov som sänts in på ett jagat vildsvin. Belöningen kan endast betalas till en jaktförening med Y-emblem. Som alternativ till penningersättningen (40 €) kan jägaren eller jaktföreningen gratis sända in trikinprov för undersökning. Resultatet av trikinundersökningen erhålls då inom två veckor.

För vildsvinshonor betalas en extra belöning på 60 €, om ett prov av livmodern ingår i provförsändelsen eller om livmodern har skickats till Naturresursinstitutet och det anmälas på remissen.

För anmälningen om vildsvin som påträffats döda eller som uppvisar sjukdomssymptom betalar Livsmedelsverket en belöning på 100 €/anmälning om ett vildsvin.

Naturresursinstitutet (Luke) samlar in livmödrar från vildsvin

Naturresursinstitutet samlar in livmödrar från vildsvin. Proverna behövs för populationsuppskattningar. Livsmedelsverket betalar en ersättning också för de vildsvin vars livmoder skickats till Naturresursinstitutet om de andra proven (njuren, mjälten, blod) har skickats till Livsmedelsverket. Naturresursinstitutet informerar Livsmedelsverket om proverna och förmedlar nödvändiga personuppgifter till Livsmedelsverket av de personer vilka lämnar livmodersprov. Den som skickar belöningsfakturablanketten till Livsmedelsverket ska skriva på remissen att livmodern har skickats till Luke. Mer information om prov till Naturresursinstitutet.

Suomen Sikayrittäjät rf betalar bidrag till jaktföreningar

Suomen Sikayrittäjät rf betalar jaktföreningar verksamhetsbidrag för vildsvin fällda i Finland. Det bidrag som grisföretagarna betalar är 185 € för varje till Livsmedelsverket sänt ASF-prov. Förutom bidraget kan man också få en belöning av Livsmedelsverket för proven. För att få bidrag ska remissen för vildsvinsproven innehålla jaktföreningens namn. Remissen innehåller en punkt där jägaren eller jaktföreningen accepterar att en kopia av forskningsintyget skickas till Suomen Sikayrittäjät rf. Jaktföreningen ska också skicka föreningens kontouppgifter till Sikayrittäjät ry, ari.berg@ariberg.fi. Bidraget betalas till föreningarna med ca. ett halvt års mellanrum.

Hygien på provtagning och jakt

Iakttag god hygien vid slakt och provtagning, använd engångshandskar och tvätta händerna omsorgsfullt. Råa delar av slaktkroppar och organ ska inte ges till hundar, därför att vildsvin kan bära på infektioner, som är farliga för hundar. Livsmedelsverket rekommenderar att tarmar och andra biprodukter ska förstöras noggrant, till exempel genom begravning. Anvisningar för hygienisk hantering av slaktkroppar av vildsvin och biprodukter och information om vildsvinssjukdomar.

Brucellos

Hos frilevande vildsvin kan förekomma brucellos som kan smitta från vildsvin till människan. Hos en frisk människa är smittrisken från symptomfria vildsvin mycket liten. Iakttag god handhygien. Livsmedelsverket rekommenderar att råa delar av slaktkroppar och organ ska inte ges till hundar. Brucellabakterien förintas i kött som upphettas så att det blir helt genomstekt.

Prov för virusundersökningar

Ta proven så fort som möjligt efter att djuret har avlidit. Som prov sänds in njuren, mjälten och blod från vildsvinet och från suggor också en 5 - 10 cm lång bit av livmoderhornet. Njurarna ligger mitt i kroppen bakom bukhålan på bägge sidor om ryggraden. En av njurarna eller en del av den (stort vildsvin) räcker som prov. Mjälten är ett långsmalt, rätt platt och till färgen mörkrött organ som ligger i bukhålans övre del på vänstra sidan av kroppen. Som prov räcker en del av mjälten vid stort vildsvin. Livmodern är ett Y-format organ av varierande storlek som huvudsakligen ligger mellan ändtarmen och urinblåsan. Livmodern förgrenar sig i högra och vänstra livmoderhornet. Honans storlek, ålder och eventuella dräktigheter påverkar livmoderns storlek. Om blodprovsrör inte finns till hands, tas enbart organprover i plastpåsar. I blodprovet tas inte med koagel, andra vävnadsbitar eller skräp. Titta på illustrerad anvisning för provtagning.

Provtagningsutrustning

Organ- och muskelproven förpackas i plastpåsar, men blodprovet ska tas i ett separat blodprovsrör. Om blodprovsrör inte finns till hands, tas enbart organprover i plastpåsar. Livsmedelsverket sänder på begäran provtagningsutrustning och fraktlådor till jaktsällskapen, de regionala viltcentralerna och jaktvårdsföreningarna. I brådskande fall kan man också be den lokala kommunala veterinären om blodprovsrör. Provtagningsutrustning och fraktlådor kan beställas från Livsmedelsverket med e-post tilaukset@ruokavirasto.fi.

Anvisningar om förpackning och sändring

 • Observera att de prover som ska skickas måste vara ordentligt förpackade i Livsmedelsverkets gulsvarta fraktlådan och ha en maxvikt på 2 kg.
 • Förpacka njuren och mjälten i samma förpackning och livmodern och blodprovsröret i sina egna förpackningar, i dubbla plastpåsar.
 • Kyl ned förpackningarna till cirka kylskåpstemperatur innan du sänder iväg dem om du inte sänder dem i samma dag.
 • Vira in provpåsarna i tidningspapper, hushållspapper eller annat absorberande papper och därefter ännu i en plastpåse för att hålla fraktlådan ren och torr under postens varaktighet.
 • Lägg plastpåsen i en hållfast påse eller låda som kan användas för transport och lägg den ifyllda remissen och ersättningsblanketten i samma påse eller låda.
 • Flera djurprover kan skickas i samma fraktlåda om viktgränsen 2 kg inte överskrids. Om du sänder prover från flera djur, se till att provpåsar och remiss av ett bestämt djur är märkta med samma nummer.
 • Sänd in proverna till Livsmedelsverket i Helsingfors med Post genast den första vardagen efter fångsten. Torsdagen är den sista veckodagen för insändning av prover. Förvara prover som tagits på fredag i kallt över veckoslutet och sänd in dem på måndagen.
 • På paketet måste vara texten "Undantaget - veterinärmedicinskt prov". I livsmedelsverkets gul-svarta fraktlådor är den förhandstryckt.
 • I livsmedelsverkets gul-svarta fraktlådor är förhandstryckta adress och kundnummer: RUOKAVIRASTO Helsinki, Tunnus 5022063, 01006 VASTAUSLÄHETYS.  Livsmedelsverket betalar fraktkostnaderna.
 • Ange avsändarens namn och adress på paketet och under avsändarens namn texten ”Virologi”.
 • Skicka prover från Postis serviceställe som snabbtestsvar. Paketet får inte lämnas i brevlådan eller i paketautomaten.

Remiss och belöningsfaktura

Fyll i ett remissformulär eller skriv en remiss i fri form. Remissen kan vara fritt formulerad, om bara alla uppgifter som krävs (avsändarens kontaktuppgifter och vildsvinets fångstplats och -tid) framgår av den. Koordinaterna för fångstplatsen önskas för att få rumsliga data på kartan. Det är viktigt att anteckna saken på remissen, om sjukdomssymptom konstaterats hos vildsvinet eller om förändringar som avviker från det normala konstaterats vid urtagningen.

De uppgifter som man behöver för att kunna betala belöningen, liksom bankförbindelse, ska inte utredas av Livsmedelsverket utan den som vill få belöningen ska skicka uppgifterna på eget initiativ. Det tar ungefär två månader att Livsmedelsverket betalar belöningen.

Om belöningen betalas till en privatperson, använd det elektroniska ePalkkio-systemet. Instruktionen och adressen för e-fakturering finns till höger på sidan (på finska). Blanketten öppnas via tjänsten suomi.fi och identifiering krävs med hjälp av nätbanks-ID, certifikatkort eller mobilcertifikat. Det skattekort som skall fogas till belöningsfakturan skall vara av typen "skattekort för arbetsersättning". Om det inte finns något skattekort, debiteras 60% av belöningen.

Om belöningen betalas till en jaktförening, fyll i belöningsfakturablanketten (på finska) och sänd den till Livsmedelsverket. Belöningsfakturan kan sändas i samma försändelse som proverna eller separat.

Som alternativ till penningersättningen (40 €) kan jägaren eller jaktföreningen gratis sända in trikinprover för undersökning. Då sänder man ingen belöningsfakturablankett om inte faktureras för den extra premien som ska betalas för honorna.

Om du skickar en belöningsfaktura, en kopia av ditt skattekort, eller andra personuppgifter som ska skyddas via e-post, använd tjänsten för säker e-post (Turvaviesti).

Resultatet av virussjukdoms udersökning

Livsmedelsverket sänder svaret på undersökningen till den som sänt in proven, om avsändarens postadress antecknats på remissen. Svaret på undersökningen av prov tagna av fällda vildsvin kommer vanligen till avsändaren inom en månad efter att proverna sänts in. Köttet från ett fällt vildsvin kan användas på normalt vis, även om Livsmedelsverkets svar på undersökningen av förekomst av virussjukdomar ännu inte blivit klart.

En jaktförening kan övervaka ackumuleringen av prov från vildsvin i sin region genom att samtycka till att föreningens information anges i hänvisningsformuläret (Annan mottagare av analysintyg), till exempel e-postadressen till föreningens kontaktperson. I det här fallet får föreningen en kopia av alla undersökningssvar.

Prov för trikinundersökning

 • Som prov tas ett muskelprov från muskulaturen i vildsvinets framben, från tungan och/eller mellangärdet.
 • För att laboratoriet ska ha tillräckligt med provmaterial även för eventuella verifieringsundersökningar, önskas ett muskelprov på cirka 50 g. Minimistorleken på provet är 10 g muskulatur.
 • Muskelprovet tas helst så, att det inte inbegriper fettvävnad, senor eller tungans ytskikt. Mellangärdesprovet tas från mellangärdets muskulösa del.
 • Om du sänder in prover för trikinundersökning, lägg då trikinproven i sin egen förpackning, i dubbla plastpåsar.
 • Sänd in proven till ett av Livsmedelsverket godkänt annat laboratorium som undersöker trikinprov eller med virusprov till Livsmedelsverket.

Resultatet av trikinundersökning

Att få svaret på trikinundersökning som görs som ett alternativ till penningbelöningen för ASF-proverna tar i genomsnitt två veckor. Om resultatet av en trikinundersökning behövs snabbare, är undersökningen i Livsmedelsverket i Uleåborg avgiftsbelagd eller så ska proven sändas till ett av Livsmedelsverket godkänt annat laboratorium som undersöker trikinprov.

Om kött från vildsvin överlåts eller säljs för användning utanför jägarens eget hushåll, ska det först undersökas med tanke på förekomst av trikiner och invänta resultatet av trikinundersökningen.

Också i fråga om sådant vildsvinskött, som kommer att användas i jägarens eget hushåll, rekommenderar Livsmedelsverket att ett trikinprov tas och att man väntar på resultatet innan man äter av köttet.

Mer information

Specialforskare Taina Laine tel. 050 373 6614, taina.laine(at)ruokavirasto.fi

Specialforskare Teija Kokkonen tel. 040 5250822, teija.kokkonen(at)ruokavirasto.fi

Specialforskare Jonna Kyyrö tel. 050 477 3564, jonna.kyyro(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2024