Uppföljningen av fågelinfluensa på alla pälsfarmar börjar med minkarna

24. augusti 2023

Livsmedelsverket startar en uppföljning av fågelinfluensa på alla pälsfarmar i början av september. I det första skedet av uppföljningen undersöks förekomsten av fågelinfluensvirus hos pälsfarmarnas minkar, eftersom fågelinfluensa hos minkar orsakar en större hälsorisk för människor än fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar. Prover tas från alla cirka 130 minkfarmar i Finland.

Minken är en särskilt problematisk djurart vad gäller fågelinfluensasmitta. Minkarna har receptorer i sina övre luftvägar som binder influensavirus från både fåglar och människor, och därför är minkar mottagliga för båda typer av influensa. En samtidig smitta av dessa virus hos minkar kan orsaka uppkomsten av en ny virusvariant som kan smitta människor lättare.

Syftet är att slutföra uppföljningens första skede i slutet av oktober, varefter man övergår till uppföljning av räv- och mårdhundsfarmar och provtagning. Blodprov tas från pälsfarmarna för antikroppsundersökningar för att konstatera virus både hos djur som dött av sig själva eller som avlivats. Proverna tas av kommunalveterinärerna och av provtagare som Livsmedelsverket befullmäktigat. Proverna analyseras i Livsmedelsverkets laboratorium. I proverna undersöks samtidigt också förekomsten av coronavirus (SARS-CoV-2).

Smittan har hittats på 25 pälsfarmar

Fågelinfluensaepidemin började på österbottniska pälsfarmar i mitten av juli. Den första pälsdjursfarmen med smittan hittades i Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar den 13 juli, och sedan dess har fågelinfluensasmitta bekräftats på 25 pälsfarmar.

För dessa farmar har det gjorts farmspecifika utredningar om smittläget och det har beordrats att cirka 120 000 djur ska avlivas. Hittills har avlivningsorder getts till 13 farmar, och avlivningarna pågår fortfarande på en farm. Det finns sammanlagt cirka 400 pälsdjursfarmar i Finland, på vilka det uppskattas finnas 1,3 miljoner pälsdjur. Efter pälsningen på hösten finns det cirka 300 000 djur kvar på farmarna.

Det viktigaste i hanteringen av en djursjukdomsepidemi är att identifiera djurgårdar där det finns insjuknade djur. I uppföljningen av djursjukdomar hittas sjukdomarna lättast genom att undersöka insjuknade eller precis avlidna djur, eftersom smittan sannolikt är aktiv och sannolikheten för att hitta sjukdomsalstraren är som störst. Genom att avliva smittade och exponerade djur kan man minska smittrycket på det effektivaste sättet.

Livsmedelsverket följer kontinuerligt upp olika djursjukdomar, och behovet av att utvidga uppföljningsprogrammet bedöms vid behov. När det gäller fågelinfluensa har man beslutat att undersöka alla pälsfarmar.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa 
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf)