Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa

7. november 2023

Vid kartläggningen av fågelinfluensa vid minkfarmer har man inom Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar undersökt prover från 111 minkfarmer, varav man på tre farmer har konstaterat fågelinfluensa hos minkarna. Det nyaste fallet konstaterades på en minkfarm i Sastmola i Satakunta. Resultaten av kartläggningen visar att fågelinfluensa sällan förekommer på minkfarmer där djuren inte uppvisar symtom.

Sedan fågelinfluensaepidemin startade på farmer i Österbotten på sommaren har sjukdomen hittats på sammanlagt 32 pälsfarmer i fem landskap. Före kartläggningen konstaterades fågelinfluensa på fem minkfarmer vid en kontroll och provtagning vid misstanke om djursjukdom.

För att kartlägga fågelinfluensasituationen inledde Livsmedelsverket i mitten av september en uppföljning av alla pälsfarmer. I det första skedet av kartläggningen undersöks prover från minkfarmer, eftersom fall av fågelinfluensa hos minkar medför större hälsorisker för människor än fall av fågelinfluensa hos andra pälsdjur. Inom kartläggningen av minkfarmerna fattas fortfarande proverna endast från några farmer.

Fågelinfluensakartläggningen på räv-och mårdhundsfarmer har redan börjat på några farmer. Kartläggningen kör igång för fullt vecka 45. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansvarar för att ordna provtagningen och samordna kartläggningen för hela Finlands del. Största delen av pälsdjursgårdarna i Finland finns inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

I början av kartläggningen togs blodprov från farmerna för antikroppsundersökning och prover från döda djur för att påvisa virus (PCR-undersökning). Från och med vecka 40 övergick man i kartläggningen till att endast ta blodprov. Syftet med ändringen var att påskynda kartläggningen så att de minkfarmer som eventuellt smittats kan sållas fram innan människornas influensasäsong börjar.

Antikroppar orsakade av influensa A-virus hos pälsdjur undersöks först med ELISA-metoden. Antikroppspositiva prover kontrolleras med HI-metoden (hemagglutination hämning). Inom metoden undersöker man hur antikropparna som finns i provet fäster på influensa A-virusets HA-protein som är samma undertyp som viruset som isolerats på pälsfarmer. Testet identifierar antikropparna mot H5-viruset noggrant.

Livsmedelsverket kommer att bestämma att djuren i vars prov antikroppar mot H5-influensa konstateras ska avlivas på pälsfarmer.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa 
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf)