Infektiös pankreasnekros IPN

IPN (Infectious Pancreatic Necrosis) orsakas av ett birnavirus. Viruset delas in i sju olika genogrupper (1–7). Den största delen av de stammar som isolerats från Europas laxfiskar hör till genogrupperna 2 och 5.

Symptom

Olika vattenlevande djur, exempelvis många fiskarter, musslor, snäckor och kräftdjur är mottagliga för IPN. De flesta av dessa arter är ändå endast bärare av viruset och insjuknar inte i själva sjukdomen. Den egentliga sjukdomen förekommer huvudsakligen hos laxfiskar som har odlats i sötvatten.

Sjukdom med symtom förekommer hos yngel, men också hos smolt och vuxna fiskar. Typiska symtom hos yngel under 20 veckor är: fiskarna mörknar, utspänd buk och utstående ögon, spiralsimning, ibland punktformiga blödningar i fenorna och i pylorusregionen. Dödligheten varierar mycket beroende på virustyp och förhållanden i omgivningen. Äldre fiskar kan vara bärare av sjukdomen, men insjuknar sällan akut. De virus som isolerats i Finland har inte orsakat några kraftiga symtom. Sjukdomen bryter i allmänhet ut när vattentemperaturen är under 15 °C.

Dödligheten varierar mellan 0–100 % beroende på fiskarnas ålder och allmänkondition. IPN kan också vara latent, och då försvagas fiskarnas resistens mot andra sjukdomar.

Diagnos och provtagning

För diagnos av sjukdomen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende.  Sjukdomen kan inte påvisas endast utifrån kliniska symptom. För virusprovet tas en bit av fiskens hjärna, av mjälten och främre delen av en njure. I stället för hjärnan kan man ta en bit av hjärtat. Diagnosen ställs genom att viruset påvisas i fiskarnas organ eller vävnader vid cellodling och virusets genom säkerställs med PCR-analys.

Smittvägar

Sjukdomen sprids via direkt kontakt, vatten, foder eller könsceller. Viruset klarar väl av olika förhållanden i omgivningen.

Bekämpning och profylax

I insjöområdet i Finland klassificeras IPN-virus genogrupp 5 enligt den finska lagstiftningen som en djursjukdom som ska övervakas och andra infektioner med IPN-virus klassificeras som en annan anmälningspliktig djursjukdom (JSMf 325/2021). Om veterinären, djurens ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur med misstänkt infektiös laxanemi, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt. 

Där finns ingen effektiv medicin eller vaccin mot infektionen. Goda förhållanden i fiskodlingarna lindrar sjukdomsbilden.

Uppföljning

Förekomsten av IPN-virus genogrupp 5 i fiskodlingsanläggningarna i inlandet följs upp med hjälp av prover som tas regelbundet.

Moderfiskarna ska undersökas för IPN då rom och mjölke från laxfiskar flyttas från havsområden eller havsfiskars  vandringsområden till inlandet (JSMf 324/2021). Om vild fisk eller deras könsceller tas in i djurhållningsplatsen till exempel för att inrätta nya moderstammar, rekommenderas alltid att de fiskar eller moderfiskar från vilka könscellerna härstammar undersökas med avseende på virussjukdomar, inklusive IPN.

Förekomst i Finland och i andra länder

Inlandet i Finland är fritt från IPN-virus genogrupp 5. På havsområdet förekommer årligen några fall av IPN-smitta som hör till genogrupperna 2 och 5. IPN-virus genogrupper 2 och 5 förekommer även i andra länder i Europa.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2024