WSD White Spot Disease

WSD (White spot disease) orsakas av whispoviruset WSSV (White spot syndrome virus). Det är en sjukdom hos kräftdjur inom ordningen tiofotingar (Decapoda). I Finland är flodkräfta och signalkräfta de mest relevanta arter som är mottagliga för sjukdomen.

Symptom

Ett typiskt symtom hos räkor är vita fläckar på ryggskölden som beror på gangränös bindvävnad under densamma. Dödligheten kan vara hög. Hos sötvattenskräftor har endast enstaka sjukdomsfall beskrivits, och i dessa fall är synliga förändringar på ryggskölden sällsynta. Kräftornas aptit försämras och dödligheten ökar. Färgen kan bli rödaktig.

Diagnos och provtagning

Sjukdomen kan konstateras i vävnadsprov av kräftor i dåligt skick, hos vilka virusbetingade förändringar i bindväven under ryggskölden konstateras. Även DNA-analys av kräftor kan göras med tanke på WSSV-viruset. Kräftor med symtom tas som prov.

Smittvägar

Smittan kan överföras i romkorn, när kräftorna äter infekterad vävnad, eller i vattenmiljö, inklusive bland annat planktonkräftdjur, som kan innehålla rikligt med virus. Även känsliga arter kan bära på smittan lång tid utan att uppvisa symtom.

Bekämpning och profylax

WSD klassificeras enligt EU-lagstiftningen som djursjukdom av klass C hos kräftdjur ((EU) 2018/1882). Om veterinären, djurens ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur med misstänkt smitta, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt. 

Att räkor som bär på smittan kommer i kontakt med kräftor är en potentiell riskfaktor för att sjukdomen ska spridas till Finland. Smittan är sannolikt vanlig i djupfrysta räkor, som inte bör användas till exempel som fiskbete utan att först kokas.

Övervakning

Förekomsten av WSD övervakas i enlighet med ett riskbaserat övervakningsprogram.

Förekomst i Finland och på andra ställen

WSD hos kräftdjur har inte konstaterats i Finland men en sjukdomsfri status har Finland inte. Misstänkta fall har förekommit i Sydeuropa. Sjukdomen förekommer i Asien, Mellanöstern, Medelhavsområdet, södra delen av Förenta staterna, Latinamerika och de norra delarna av Sydamerika.

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2024