Inseminering och embryoöverföring

Vid artificiell insemination görs honorna dräktiga med en ofta utspädd spermiedos som insamlats hos hanarna. Spermiedosen kan vara antingen färsk eller djupfryst. I Finland semineras nästan alla kor och mer än hälften av suggorna. Även hästar, får, rävar, hundar och höns kan semineras. Vid embryoöverföring görs honan dräktig med en färdigt befruktad äggcell. I Finland är embryoöverföring vanligast hos nötkreatur.

Husdjursavel

Artificiell insemination och embryoöverföring är effektiva hjälpmedel för husdjursaveln, när man försöker förbättra olika nedärvda egenskaper hos husdjuren. Inseminering är också ekonomiskt, eftersom antalet handjur som behövs är litet jämfört med naturlig betäckning och nivån på handjurens arvsanlag kan säkerställas och hållas hög. Med hjälp av embryoöverföring får man åter fler avkomlingar efter särskilt goda honor.

Sjukdomarna under kontroll

Artificiell insemination och embryoöverföring är tryggt för djuren. Nytt djurmaterial som skaffas i form av sperma och embryon är förenat med mindre risk för spridning av djursjukdomar än inköp av levande djur. Vissa djursjukdomar kan också spridas även via inseminering eller embryoöverföring. Den lagstiftning som gäller seminverksamhet och embryoöverföring innehåller därför noggranna krav på vilka djursjukdomar de överlåtande djuren ska konstateras vara friska ifrån innan deras sperma eller embryon kan samlas in och överlåtas vidare. Aktörer som bedriver seminverksamhet och embryoöverföring är föremål för fortlöpande myndighetstillsyn.

Krav på tillstånd och yrkesskicklighet för verksamheten

Insamling och hantering av sperma och embryon är tillståndspliktig verksamhet enligt djursjukdomslagen. Regionförvaltningsverket ansvarar för godkännandet av stationer för insamling av sperma, spermalager, embryosamlingsgrupper samt embryoproduktionsgrupper. Bestämmelser om kraven på yrkesskicklighet för personer som utför seminering och embryoöverföring ingår i djurskyddslagen.  

Myndigheterna godkänner och övervakar

Förutsättningen för att seminstationer och embryosamlingsgrupper ska få tillstånd är att regionförvaltningsverket har inspekterat verksamheten och konstaterat att den uppfyller kraven på djurhälsa. Regionförvaltningsverket inspekterar och godkänner också separata spermalager som kan förvara och handla med sperma som insamlats på godkända seminstationer.

Livsmedelssäkerhetsverket registrerar seminstationer, spermalager och embryosamlingsgrupper som godkänts för handel på den inre marknaden och en lista över godkända aktörer finns på Livsmedelsverkets webbplats. Uppgifter om seminstationer, spermalager och embryosamlingsgrupper som är godkända i andra EU-länder och länder utanför EU och som får sända sperma och embryon till Finland finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2023