Aktuellt om tillsynen över import av foder av icke animaliskt ursprung som omfattas av EU:s effektiviserade tillsyn

1. februari 2022

Foder som på grund av EU-rättsakter omfattas av en ökad kontroll kan importeras från tredje länder direkt till Finland endast förpackade och enbart via gränskontrollstationerna i Helsingfors hamn och på Helsingfors-Vanda flygplats. Om importpartierna ska lämnas en förhandsanmälan (CHEDD) på elektroniskt vis i systemet Traces NT. I samband med importen kontrolleras dokumentationen över partierna på gränskontrollstationen och av partierna tas prov på utsedda kontrollplatser (CP) eller på gränskontrollstationen (BCP) med frekvenser som fastställt i förordningen. Vissa foderförsändelser ska åtföljas av de ursprungliga hälsointygen och analysrapporterna som ska levereras till gränskontrollstationen.

Bilagorna till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om ökad kontroll, i vilka livsmedlen och fodren som omfattas av ökad kontroll räknas upp skilt för olika ursprungsländer, uppdateras minst två gånger per år. I den senaste uppdateringen (EU) 2021/2246 ingår flera ändringar i de tidigare foderlistningarna. På listan finns flera produkter som till största delen är av antingen kinesiskt eller indiskt ursprung såsom xantangummi, sesamfrön och växtslem erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd som omfattas av ökad kontroll på grund av rester av etylenoxid. Partierna med jordnötter från Argentina har överförts till samma grupp som jordnötterna som kommer från Brasilien eller USA, varvid det inte längre är obligatorisk att till dokumentationen över partiet bifoga ett hälsointyg eller ett analysintyg över halterna aflatoxin.

Foderimportörerna har skäl att följa upp listan som uppdateras så, att fodren på listan i fråga på det sätt som lagstiftningen förutsätter förs in i landet via Helsingfors och så, att det på påkallat sätt lämnas en förhandsanmälan om införseln av partierna i fråga i systemet Traces NT. Efter att importören/speditören i systemet fyllt i CHEDD-blanketten för partiet och erhållit ett signum för blanketten (CHEDD.FI.2022.xxxxxxx), ska signumet sändas till fodersektionen för kännedom på e-postadressen rehutuonti@ruokavirasto.fi så att vidarebehandlingen av CHEDD säkerställs.

Livsmedelsverket publicerar en uppdaterad foderlista på sin webbplats, se lista 2.

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/forhandsanmalan-om-import/

Information om tillsynen över import av foder: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/tillsyn/handel-pa-den-inre-marknaden-och-import/

Mer information: rehutuonti@ruokavirasto.fi