Förordningen om foder som innehåller läkemedel träder i kraft 28.1.2022

28. januari 2022

EU:s nya förordning om foder som innehåller läkemedel (nedan kallad läkemedelsfoder) börjar tillämpas 28.1.2022 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel). Till följd av förordningen ändras också den nationella foderlagen och förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen.

I förordningen om läkemedelsfoder ingår bestämmelser om förutsättningarna för tillverkning och utsläppande på marknaden av läkemedelsfoder. Av dem som tillverkar läkemedelsfoder och släpper ut sådana foder på marknaden (om också lagring) förutsätts ett godkännande. Vissa läkemedelsfoderverksamheter har avgränsats från skyldigheten på godkännande till exempel om man endast transporterar eller lagrar förpackat läkemedelsfoder eller transporterar, lagrar och använder färdigt läkemedelsfoder hemma på den egna gården. Av kravet på ett godkännande omfattas också hemmablandare (läkemedelsfoder tillverkas enbart för egna eller i egen besittning varande djur på jordbruks- och vattenbruksgårdar) jämte mobila blandare.

Ansökan om godkännande lämnas på blankett G. Blanketten och information om godkännandet på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/verksamhet-inom-fodersektorn/inledning-av-verksamhet-inom-fodersektorn/godkannande-av-tillverkare-och-aterforsaljare-av-foderlakemedel/. Ett godkännande förutsätter ett kontrollbesök på ort och ställe. Över godkända anläggningar publiceras en förteckning på Livsmedelsverkets webbplats och godkända företagare ges ett godkännandenummer.

Nuvarande godkända tillverkare/återförsäljare av läkemedelsfoder behöver inte ansöka om ett godkännande på nytt. För deras del räcker en anmälan till Livsmedelsverket om att också kraven i den nya förordningen uppfylls och att verksamheten fortsätter. Livsmedelsverket informerar senare om det sätt, på vilket anmälan lämnas. Det är bäst att ta del av kraven i förordningen.

Fodercentraler kan också tillverka läkemedelsfoder. Med fodercentraler avses tillverkning av foder enbart för utfodring av egna pälsdjur. Fodercentralerna är inte foderföretagare och av dem förutsätts inte något godkännande från Livsmedelsverket för tillverkning av läkemedelsfoder. Den kommunala veterinären registrera fodercentralerna utgående från lagen om biprodukter.

Foder som innehåller läkemedel (läkemedelsfoder) är enligt definitionen en homogen blandning av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel. Andra metoder att ge läkemedlet oralt, såsom inblandning av det veterinärmedicinska läkemedlet i dricksvattnet eller manuell inblandning av det veterinärmedicinska läkemedlet i fodret, ingår inte i förordningens tillämpningsområde. Läkemedelsfoder får tillverkas endast av sådana veterinärmedicinska läkemedel, som godkänts för tillverkning av läkemedelsfoder i enlighet med ett veterinärrecept för läkemedelsfoder. De veterinärmedicinska läkemedlen som godkänts för tillverkning av läkemedelsfoder är förblandningar till sin läkemedelsform.

Enligt förordningen kan läkemedelsfoder tillverkas på förhand innan veterinärreceptet utfärdats, men det får inte levereras vidare till djurhållaren utan/innan ett veterinärrecept för läkemedelsfoder. Produktion på förhand är inte möjligt för mobila blandare och hemmablandare eller fodercentraler.

För läkemedelsfoder fastställs särskilda märkningsskrav så, att användaren kan ges den information som en korrekt dosering av läkemedelsfodret förutsätter.

Den till tillverkningen av läkemedelsfoder (inkl. handeln på den inre marknaden) anknytande skyldigheten att anmäla mängden läkemedelsfoder och använda läkemedel till Livsmedelsverket är framöver årlig. Någon månatlig anmälningsskyldighet förekommer inte längre.

På fodercentraler och detaljhandel med läkemedelsfoder avsedda för sällskapsdjur tillämpas inte längre något krav på ett godkännande, men också de ska tillhandahålla information som hänför sig till försäljningen och användningen av läkemedelsfoder till den behöriga myndigheten.

Oanvända eller föråldrade mellanprodukter och läkemedelsfoder ska samlas in och bortskaffas. För insamlandet och bortskaffandet av oanvända eller föråldrade läkemedelsfoder svarar innehavaren av avfallet i fråga.

Livsmedelsverket uppdaterar sin webbplats och informerar senare noggrannare om kraven i författningarna om läkemedelsfoder.

Mer information: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi