Återkallelser av djurfoder (SMAAK, ALVAR)

6. november 2023

4.1.2024 Återkallade sällskapsdjursfoder och råvaror i dem undersöktes vid Livsmedelsverket – glykoalkaloider i potatisråvara är en sannolik orsak till allvarliga symtom hos sällskapsdjur

Livsmedelsverket undersökte under myndighetstillsyn foder för sällskapsdjur som återkallats i november, och råvarorna i dem. Enligt myndighetsutredningarna har den sannolika orsaken till de allvarliga symtomen hos sällskapsdjur varit en kombination av glykoalkaloider i potatisråvaran och mängden potatisråvara.

Livsmedelsverket tog foderprover för myndighetsanalyser av återkallade foderpartier från Musti och Mirri Oy aktörens lager. Fodret Smaak Herkkä Kala granskades enligt tillverkningstidpunkten vid fem olika produktionsperioder under tidsperioden 3.10.–13.10.23. För att få klarhet i fallet tog Livsmedelsverket även foderprover för myndighetsanalys av de råvaror som Premium Pet Food Oy Lundo fabrik använt.

Skadliga mikrober, kemiska ämnen och näringssammansättning

I foderblandningarna Smaak Herkkä Kala analyserades i myndighetstillsynen i stor utsträckning bland annat skadliga mikrober, kemiska skadliga och förbjudna ämnen samt näringssammansättning. I fodret konstaterades inga skadliga mikrober (salmonella-, listeria-, klostrid-, campylo- och yersiniabakterier) eller rester av läkemedel eller andra förbjudna ämnen. Tungmetallhalterna (bly, kadmium, totalarsen, oorganisk arsenik, kvicksilver) och mykotoxinhalterna (alfatoxiner, DON, HT-2, T-2, fumoniner, zearaleon och okratoxin) låg under de maximihalter/riktvärden som fastställts i lagstiftningen för foder och föreningar i fråga.

Fodrets näringssammansättning (råprotein, råfett, aska, råfiber, mineral- och spårämnen, aminosyror) motsvarade i stort sett förpackningspåskrifterna. Fodret uppfyllde i fråga om ovan nämnda resultat kraven i lagstiftningen, med undantag av lindrig överskridning av den maximala mängden D-vitamin och lindrig underskridning av det värde för råfett som anges i förpackningspåskrifterna.

Glykoalkaloider

Utöver ovan nämnda föreningar undersökte man i fodren också andra skadliga föreningar, såsom glykoalkaloider (summan av alfa-solanin och alfa-kakonin) och biogena aminer. För myndighetstillsynen analyserades halterna av glykoalkaloider i potatisråvara och i foderblandningarna både i Livsmedelsverkets forskningslaboratorium och i ett externt laboratorium. I de potatisråvaror som använts för tillverkningen av foderblandningar och i de färdiga foderblandningar där potatisråvarans andel i receptet var stor konstaterades betydande halter av glykoalkaloider. Myndighetsanalyserna visade att halterna av glykoalkaloider i utländska potatisråvaror låg på nivån 220 mg/kg foder i förhållande till 12 % fukt (12 % fukt). Halterna av glykoalkaloider som uppmättes i inhemsk potatisstärkelse låg däremot på nivån 15 mg/kg foder 12 % fukt. I myndighetsanalyser av foderblandningar var halterna av glykoalkaloider som uppmättes i tillverkningspartiet 3.–4.10.23 i genomsnitt 87 mg/kg foder 12 % fukt (variationsintervall 80–92 mg/kg foder 12 % fukt) och i tillverkningspartiet 12–13.10.23 i genomsnitt 69 mg/kg foder 12 % fukt (variationsintervall 68–70 mg/kg foder 12 % fukt).

Biogena aminer

I färdiga foderblandningar för sällskapsdjur undersöktes utöver glykoalkaloider även halterna av biogena aminer (histamin, kadaverin, putreskin, tyramin, tryptamin, fenyletylamin, spermin, spermidin). De sammanlagda halterna av dessa föreningar i foderblandningar låg i genomsnitt på nivån 280 mg/kg foder 12 % fukt (variationsintervall 268–306 mg/kg foder 12 % fukt). Halterna av biogena aminer i foder tyder i allmänhet på att råvaran av animaliskt ursprung i fodret har utsatts för mikrobiologisk förorening under hanteringen eller lagringen av råvaran. Det finns få vetenskapliga uppgifter om eventuella effekter av biogena aminer på sällskapsdjur och om skadliga halter i sällskapsdjursfoder. Därför kunde man inte bedöma huruvida de konstaterade halterna av biogena aminer i fodren eventuellt hade en del i symtomen hos sällskapsdjuren.

Glykoalkaloider i foderlagstiftningen

I lagstiftningen har inga gränsvärden fastställts för glykoalkaloidhalterna i foder. Det nationella gränsvärdet för glykoalkaloidhalten i färsk livsmedelspotatis är 200 mg/kg. Halter som konstaterats i foder kan inte direkt jämföras med gränsvärdet för färsk livsmedelspotatis eftersom glykoalkaloider i torra potatisråvaror kondenseras till en mindre volym, varvid man måste vara särskilt noggrann med mängden råvara som används.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade år 2020 en riskbedömning av glykoalkaloider i mat och foder, särskilt i produkter som består av potatis och som förädlats från potatis. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6222. I bedömningen konstaterar man att det inte finns tillräckligt med forskningsdata när det gäller katter och hundar för att fastställa risknivån för glykoalkaloider. På basis av undersökningen vet man dock att känslighet för toxiciteten i glykoalkaloider varierar mellan djurarter, varmed toxicitetsgränserna inte kan tillämpas direkt från en djurart till en annan. Livsmedelsverket anser att den redan tidigare framförda orsaken (halterna av glykoalkaloider i fodret) till symtomen hos sällskapsdjur är sannolikt och det har varit en följd av den stora andelen potatisråvara med höga halter av glykoalkaloider i foderblandningen. När det gäller helfoder har mängden glykoalkaloid som sällskapsdjuret fått i sig med en dos enligt bruksanvisningen som motsvarar sällskapsdjurets vikt varit betydande.

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)

Livsmedelsverket informerade om fodret som aktören återkallade genom det snabba larmsystemet för livsmedel och foder (RASFF). Systemet omfattar Europeiska unionens medlemsstater, kommissionen och EFSA. RASFF-anmälan gjordes eftersom man misstänkte att det foder som aktören återkallade medför fara för djur, det återkallade fodret förutom i Finland även hade distribuerats till Sverige och Norge och råvaran i det återkallade fodret hade importerats från Nederländerna.

Tillverkaren ansvarar för att foder som de tillverkar överensstämmer med kraven och är säkert

Fodret ska vara säkert och lämpligt för utfodring av djurarten i fråga. Foder får inte innehålla skadliga eller förbjudna ämnen, och inte heller mikrober som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Lagstiftningen innehåller allmänna krav på säkerheten gällande foder, och dessutom har man till vissa delar angett maximihalter per ämne och mikrob.

Tillverkaren ansvarar för att foder som de tillverkar överensstämmer med kraven och är säkert. Foder är mat för djur och vid tillverkningen iakttas foderlagstiftningen. Lagstiftningen förutsätter att tillverkare av sällskapsdjursfoder gör en riskbedömning av råvaror, färdiga produkter och produktionsprocessen. De risker som är förknippade med råvarorna ska också beaktas i receptplaneringen. Aktören ska dessutom ha en egen kvalitetssäkring, dvs. en plan för vad som undersöks till exempel i fråga om råvaror, färdiga foder och produktionsmiljön. I kvalitetssäkringsplanen ska kraven i lagstiftningen samt till exempel riskfaktorer som identifierats i riskbedömningen beaktas. Livsmedelsverket godkänner inte fodertillverkarnas planer för egenkontroll, utan aktörerna ansvarar själva för att planerna är ändamålsenliga och aktuella.

Om ägaren till ett sällskapsdjur upptäcker eller misstänker brister och problem med fodret, ska han eller hon kontakta tillverkaren eller, i fråga om foder som tillverkats utomlands, importören.

Kontroll av inhemska sällskapsdjursfoder

Inhemska tillverkare av sällskapsdjursfoder övervakas genom inspektionsbesök. Under inspektionsbesöket inspekteras bl.a. lokaler, bokföring, arbetsanvisningar, egenkontroll inklusive aktörens riskbedömning. En inspektionsberättelse upprättas över inspektionsbesöken. Om brister upptäcks vid inspektionen, förutsätts en utredning av tillverkaren och åtgärder för att rätta till saken. Utöver inspektionsbesöken tar Livsmedelsverkets auktoriserade inspektörer myndighetsprover av fodret i enlighet med Livsmedelsverkets riskbaserade provtagningsplan. Om lagstridigheter konstateras i proverna förutsätts likaså en utredning av aktören och åtgärder för att rätta till saken.

Resultaten av foderkontrollen publiceras på Livsmedelsverkets webbplats i form av en årlig kontrollrapport. Resultaten av analyserna av foderproverna publiceras också. Livsmedelsverket gör dessutom olika statistiker och sammandrag över foder som tillverkats i Finland och över foder som importerats till Finland. Mer information och länkar i anslutning till foderkontroll har sammanställts till en aktuell nyhet:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/foder/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/nyheter/information-om-foderkontroller-finns-pa-livsmedelsverkets-webbplats/

 

22.11.2023 Livsmedelsverket undersöker situationen, analys av officiella prover pågår

Livsmedelsverket undersöker situationen och myndigheternas prover analyseras av Livsmedelsverkets laboratorium. Analysen av proverna pågår. Vi kommer att informera er om resultaten av de officiella undersökningarna när alla analyserna är färdiga.

Vi koncentrerar våra resurser på att utreda fallet och övervaka foder och foderföretagare och kan för närvarande inte svara på förfrågningar.

 

16.11.2023 Musti ja Mirri underrättas om resultaten av egenkontrollen

Musti och Mirri informerar om resultaten av sin egenkontroll av potatisråvaran i SMAAK hundmat (https://www.mustijamirri.fi/mustijamirri-tiedottaa/tiedote-smaak). Resultaten av analyser som utförts av företagets externa laboratorier tyder starkt på att de glykoalkaloider som hittats i proverna är kopplade till de allvarliga symtom som hundar som ätit det aktuella hundfodret har upplevt. Det finns inga gränsvärden i foderlagstiftningen för glykoalkaloider som förekommer naturligt i potatis. Foder får dock aldrig utgöra en risk för djuret. Vid bedömning av risken med glykoalkaloider måste hänsyn tas till råvarans innehåll av glykoalkaloider, mängden råvara i det färdiga fodret och mängden foder som används. Analyser av officiella prover pågår. Vi kommer att rapportera resultaten av de officiella prov när analyserna har slutförts.

9.11.2023 Lieto fabriken har meddelat nya återkallelser

Återkallelsen av Premium Pet Food Oy's Lieto fabrik för djurfoder utökas. Återkallelsen gäller nu alla SMAAK GF Fish ja SMAAK GF Chicken Cat -produkter. Återkallelsemeddelanden: https://www.mustijamirri.fi/mustijamirri-tiedottaa/tiedote-smaak 

8.11.2023 Återkallelsen av Premium Pet Food Oy's Lieto fabrik för djurfoder utökas

 Återkallelsen gäller nu följande foderpartier:

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 2 och 10 kg bäst före 3.4.2025, 4.4.2025
SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 2 kg och 10 kg bäst före 12.04.2025, 13.04.2025
SMAAK Adult Grain-Free Chicken for Cats 1.5 kg och 7 kg bäst före 19.04.2025
ALVAR PET VAKAA Fisk Spannmålsfritt hundfoder 2 kg, 6 kg och 10 kg bäst före 09.10.2024

Livsmedelsverket fortsätter att utreda situationen i samarbete med fabriken.

Officiella prover undersöks vid Livsmedelsverkets laboratorium i Vik eller vid något annat laboratorium på begäran av Livsmedelsverket. Proverna undersöks riskbaserat för eventuella hälsofaror i anslutning till händelsen, såsom skadliga och förbjudna kemiska föreningar (inklusive toxiner), mikrober och näringssammansättning. Det kan ta upp till veckor innan analysresultaten är klara och livsmedelsmyndigheten kommer att informera om resultaten så snart som möjligt.

Återkallelsemeddelanden för utsläppande på marknaden:
Musti ja Mirri
Alvar Pet oy

7.11.2023 Livsmedelsverket undersöker prover av återkallade foder

Livsmedelsverket har tagit prover på återkallade partier av foder och råvaror som använts i anläggningen. Vi kommer att informera mer när resultaten av de officiella proverna är färdiga.

6.11.2023 Återkallelse av SMAAK Adult GF Fish

SMAAK fiskbaserat hundfoder kan ha orsakat förgiftningssymptom hos hundar. Länk till Musti Groups pressmeddelande: https://www.mustijamirri.fi/mustijamirri-tiedottaa/tiedote-smaak. All feedback och kontakt gällande detta foder bör ges till säljaren/marknadsföraren av fodret, i detta fall Musti Group. Musti Group har dragit tillbaka de partier av fodret som kan ha orsakat symptom hos hundar från marknaden.

Livsmedelsverkets fodersektion utreder ärendet tillsammans med fodertillverkaren.


Mer information för konsumenter