Frågor och svar om kolistinresistens

Vad betyder resistens mot kolistinantibiotika?

Kolistinresistens betyder att en bakterie är motståndskraftig mot kolistinantibiotika. Kolistinresistensen beror på en genförändring i bakteriekromosomen dvs i den permanenta delen av bakteriens arvsmassa eller i plasmiden, ett genetiskt segment som ligger utanför kromosomen.  

Vad menas med plasmidmedierad, överförbar kolistinresistens och varför anses den viktigare än resistensgenerna som befinner sig i bakteriens kromosom?

Med överförbar kolistinresistens avses kolistinresistensgenerna som förekommer i bakteriens plasmider. Plasmiderna förmår förflytta sig mellan olika bakterier, varvid också resistensgenen kan förflytta sig från en bakterieart till en annan. Det gör det möjligt för resistensegenskapen att överföras till exempel från en för människan harmlös bakterieart till en sjukdomsalstrande bakterieart. Generna i kromosomen går i arv till dottercellerna endast då bakterierna förökar sig.

När konstaterades överförbar kolistinresistens för första gången?

I november 2015 publicerade den uppskattade vetenskapliga tidskriften Lancet en artikel där det rapporterades om det för första gången konstaterade plasmidmedierade kolistinsresistensgen-mcr-1-fyndet i Kina (källa: Liu et al., 2015). Genen i fråga konstaterades i bakterien E. coli som isolerades både från människor och djur. Detta var en viktig ny upptäckt av mekanismen med vilken kolistinresistens kan överföras från en bakterie till en annan.

Var någon annanstans har överförbar kolistinsresistens konstaterats?

Sedan den kinesiska undersökningen har resistensgenen mcr-1 observerats i bakterier hos djur och i livsmedel runt om i världen (källa: Shen et al, 2016). I Europa har E. coli-bakterier med mcr-1-genen påträffats hos livsmedelsproducerande djur bland annat i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland och i Italien. I Finland hittades ESBL-producerande E. coli-bakterier som bär mcr-1-resistensgenen år 2017 från en hund som hämtats från utlandet.

Är en bakterie som är resistent mot kolistin också resistent mot andra antibiotika?

Bakterier som är resistenta mot kolistin kan också vara resistenta mot andra antibiotika. I flera publikationer har rapporterats att bland annat ESBL- och mcr-gener påträffats hos samma bakteriestammar (källa: Skov & Monnet, 2016). Kolistinresistens kan ändå förekomma hos en bakterie också utan resistens mot andra antibiotika.

Varifrån kan ett djur få en bakterie som är resistent mot kolistin?

Resistensen kan vara en följd av läkemedelsbehandling av djur eller djuren kan bli smittad av fodret de ätit eller av andra djur.

Utgör resistenta bakterier hos djur ett hot mot människohälsa?

Att överförbar kolistinresistens blir allt vanligare hos bakterier anses som ett globalt hot. Detta beror på att kolistin är en så kallad reservantibiotika som används vid allvarliga infektioner då inga andra antibiotika är längre effektiva. Det allvarligaste hotet är att kolistinresistens sprids från djur till människor. Till exempel en hög ESBL-förekomst hos hittehundar som hämtats från utlandet kombinerat med kolistinresistens bildar ett tydligt hot mot hälsan hos människor och djur som kommer i kontakt med dessa djur.

Hur undersöks kolistinresistensen i Finland?

Inom ramen för programmet FINRES-Vet där man följer upp antibiotikakänsligheten hos bakterier som isolerats från djur i Finland har man undersökt kolistinresistensen hos indikatorbakterien E. coli sedan år 2010. Kolistinresistens har inte konstaterats hos dessa bakterier. Kolistinresistensen har sedan början av 2014 också undersökts hos salmonellabakterier som isolerats från djur och livsmedel. Hos en del av salmonellaserotyper, såsom S. Enteritidis, förekommer av naturen en något sänkt känslighet mot kolistin, men den exakta genetiska mekanismen är okänd. Också i Finland har sådana salmonellastammar konstaterats, men hos dem har genen mcr-1 inte hittats.

Vad används kolistinet till?

I människomedicinering är kolistin ett kritiskt viktigt antibiotikum och ofta det sista alternativet i behandlingen av allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta, gramnegativa bakterier.

Används kolistin för behandling av djur i Finland?

Kolistin används inte för djur i Finland, men i många andra länder används det för behandling av djur.

Hur länge överlever kolistinsresistenta bakterier i hundarnas tarmkanal?

Än så länge finns det inga forskningsrön om bakteriernas överlevnadsförmåga i hundars tarmkanal.

Referenser:

Liu, Y.Y., Wang, Y., Walsh, T.R. et al. : Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: A microbiological and molecular biological study. Lancet Infect Dis. 2015. 

Shen, Z., Wang, Y., Shen, Y., Shen, J. & Wu, C. (2016): Early emergence of mcr-1 in Escherichia coli from food-producing animals. Lancet Infect Dis, 16:161 - 168.

Skov, R.L. & Monnet D.L. (2016): Plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1 gene): three months later, the story unfolds.Euro surveillance 2016. 

Wang, R., van Dorp, L., Shaw, LP., Bradley, P., Wang, Q., Wang, X., Jin, L., Zhang, Q., Liu, Y., Rieux, A., Dorai-Schneiders, T., Weinert, LA., Iqbal, Z., Didelot, X., Wang, H. & Balloux, F. (2018), The global distribution and spread of the mobilized colistin resistance gene mcr-1. Nat Commun. 9(1): 1179.

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2019