Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet

2. december 2022

Den ärendehanteringstjänst som Livsmedelsverket upprätthåller för hundinnehavare öppnas vid årsskiftet. Avsikten är att alla hundar i Finland, oavsett ras, ska anmälas till myndighetens hundregister. Innehavare av en hund född före 1.1.2023 har hela nästa år tid att anmäla uppgifter om hunden till myndighetsregistret. Hundar födda efter årsskiftet ska anmälas till registret innan hunden överlåts till en ny innehavare eller senast vid tre månaders ålder.

Utöver registreringen ska hunden märkas med ett chip, om hunden inte redan har ett sådant. Enligt uppskattningar finns det cirka 700 000 hundar i Finland, av vilka nästan 200 000 saknar registreringsuppgifter.

Registrerings- och identifieringsskyldigheten gäller också hundar som permanent kommer till Finland. De ska anmälas till registret inom fyra veckor från ankomsten. Samma skyldighet gäller hundar som tillfälligt vistas i Finland i över tre månader.

Det blir obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar i Finland vid ingången av 2023 som en del av en förordning från jord- och skogsbruksministeriets (JSM). Jord- och skogsbruksministeriet utsåg inom sitt förvaltningsområde Livsmedelsverket till ansvarig myndighet för det nya hundregistret.

Registret kan bidra till att förebygga problem

Syftet med obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av hundar är att förebygga valpfabriker och olaglig införsel av hundar samt att försnabba att hittehundar kommer hem. Jord- och skogsbruksministeriet har på basis av de utredningar som ministeriet låtit göra bedömt att obligatorisk identifieringsmärkning och registrering för sin del kan främja en ansvarsfull uppfödning och försäljning av hundar.

– Enbart myndighetsregistret hindrar inte valpfabriker eller olaglig införsel av hundar, men registret kan hjälpa myndigheterna att förebygga dessa problem: Myndigheten kan ur registret utreda uppgifter om hundinnehavarnas historia, varvid tjänsten kan ge ett verktyg t.ex. för identifiering av valpfabriker, säger överinspektör Terhi Jääskeläinen från Livsmedelsverket.

I Finland används också andra hundregister, och uppgifterna från dem överförs inte automatiskt till myndighetsregistret. Hundens innehavare ska själv meddela uppgifterna om hunden till Livsmedelsverkets tjänst.

– Uppgifterna rapporteras genom stark autentisering. Anmälarens identitet är således känd, och anmälaren kan inte vara vem som helst. I framtiden kommer myndighetsregistret att erbjuda olika aktörer gränssnitt för överföring av uppgifter, säger utvecklingsexpert Kirsi Vehkakoski från Livsmedelsverket.

Registreringspriset är ännu inte känt

Det är avgiftsbelagt att anmäla en hund till registret, men Livsmedelsverket känner ännu inte till registreringsbeloppet. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer genom avgiftsförordningen storleken på avgiften. I allmänhet kommer avgiftsförordningarna senare i december. Syftet med avgiften till hundregistret är att täcka kostnaderna för registrerings- och kundservicen, vilka Livsmedelsverket har uppskattat med ett flera års tidsperspektiv. Livsmedelsverket får inte göra vinst på registreringarna. Registreringsavgiftens storlek följs upp och justeras senare vid behov.

Utöver registreringstjänsten för hundar inleder registreringens kundservice sitt arbete 2.1.2023. Kontaktuppgifterna till dessa tjänster meddelas när tiden för öppnandet av dem närmar sig.

Mer information:

Utvecklingsexpert Kirsi Vehkakoski, tfn 029 520 4204
Överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 029 520 4357

E-post: fornamn.efternamn@livsmedelsverket.fi

Läs mer:

Hundregistret
Vanliga frågor om hundregistret
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022)