Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

15. mars 2022

Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Ukrainare som flyr undan kriget i Ukraina kommer till Finland med sina sällskapsdjur utgående från rörligheten över EU:s inre gränser och därför nås inte alla vid gränsen till Finland. Sällskapsdjur som kommer från Ukraina borde vid ankomsten till Finland uppvisas för Tullen för kontroll. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med tanke på såväl människor som andra djur.

Syftet med importkraven som gäller djur är att skydda människors och djurs hälsa. Eftersom bland annat rabies förekommer hos djur i Ukraina är det skäl att undvika onödig kontakt med hundar, katter och illrar som införts till Finland. Det är viktigt att personer som hjälper flyktingar och dessas sällskapsdjur hålls åtskilda från sällskapsdjur som införts från Ukraina tills isoleringstiden löpt ut. Huvudregeln för isoleringstiden är 30 dygn och under den tiden svarar endast sällskapsdjurets egen familj för skötseln av djuret. Livsmedelsverket kan förlänga isoleringstiden allt enligt behov. Sällskapsdjuret får rastas endast i koppel och det får inte heller utomhus komma i kontakt med andra djur eller människor.

Det är också viktigt att alla ägare eller innehavare av sällskapsdjur som kommit med sina familjer från Ukraina snabbt ombes kontakta en veterinär. Så kan brister som gäller importkraven kompletteras till exempel för vaccinernas och avmaskningens del.

”Även om risken att rabies kommer till landet är liten så är sjukdomen dödlig för människor och andra däggdjur utan påkallad, i tid inledd vård. Personer som har att göra med sällskapsdjur som kommit från Ukraina har skäl att vara medvetna om att läget måste följas upp på andra sätt än i fråga om finländska sällskapsdjur”, säger enhetschef Sirpa Kiviruusu.

Vaccination, avmaskning och chip så fort som möjligt

Livsmedelsverket förutsätter att vaccinationerna och avmaskningarna som ingår i importkraven utförs så fort som möjligt efter att sällskapsdjuren anlänt till Finland. Det primära för att människors och djurs hälsa ska kunna skyddas är att sällskapsdjur som kommer från Ukraina vaccineras mot rabies och medicineras mot echinokockos. Sällskapsdjuret förses också med ett chip, om det ännu inte har ett sådant.

Om ett sällskapsdjur som införts från Ukraina biter en människa, ska man genast kontakta hälsovården. Om ett sällskapsdjur insjuknar eller avlider ska man kontakta en veterinär. Då man kontaktar en veterinär eller hälsovården i ett ärende som gäller ett sällskapsdjur, ska man alltid berätta om det rör sig om ett djur som kommit till landet med en flykting från Ukraina.

Livsmedelsverket informerade 4.3.2022 om lättnader i importkraven som gäller sällskapsdjur som åtföljer personer som flyr undan kriget i Ukraina. Lättnaderna gäller också sällskapsdjur som åtföljer finska medborgare eller andra länders medborgare som återvänder från Ryssland, ändå inte ryska eller vitryska medborgare.

Mer information:

Enhetschef (enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur) Sirpa Kiviruusu, tfn 040 092 0503
Enhetschef (enheten för djurhälsoforskning) Tuija Gadd, tfn 050 357 0328

E-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Livsmedelsverkets meddelande 4.3.2022: Sällskapsdjur som åtföljer flyktingar från Ukraina får komma till EU-länderna (på finska)

Aktuellt på ruokavirasto.fi: Pets traveling with refugees from Ukraine and EU citizens and other foreigners travelling from Russia with their pets under force majeure circumstances