Bearbetat animaliskt protein, dvs. PAP

Framställning av bearbetat animaliskt protein och användning av sådant i djurfoder

Bearbetat animaliskt protein (PAP, Processed Animal Protein) får framställas endast av biprodukter i kategori 3 i en bearbetningsanläggning för kategori 3 -material som är godkänd enligt biproduktförordningen. Livsmedelsverket godkänner bearbetningsanläggningarna för animaliska biprodukter på ansökan av aktören, förutsatt att villkoren för godkännande uppfylls. Anläggningarna övervakas i överensstämmelse med Livsmedelsverkets riskbaserade tillsynsplan. Godkännandet och tillsynen är avgiftsbelagda för aktören. Bearbetningsanläggningarna godkänns för en bestämd bearbetningsmetod, en del bearbetningsanläggningar är specialiserade på ett eller flera djurslag. En djurslagsspecifik bearbetningsanläggning kan bara ta emot biprodukter från de djurslag som bearbetningsanläggningen är godkänd för. En förteckning över godkända bearbetningsanläggningar finns på Livsmedelsverkets webbplats. Förteckningen innehåller också andra bearbetningsanläggningar än sådana som framställer bearbetat animaliskt protein. Biprodukter i kategori 2 och av dem framställda produkter får användas bara vid utfodring av pälsdjur och hundar i hundgårdar. Det är helt förbjudet att använda biprodukter i kategori 1 och av dem framställda produkter som djurfoder.

Bearbetat animaliskt protein (PAP) får till vissa delar användas också vid utfodring av livsmedelsproducerande djur. Användningen är ändå begränsad. Fiskmjöl får användas i foder till livsmedelsproducerande djur, bortsett från idisslare. Bearbetat animaliskt protein från biprodukter av fjäderfä och svin får användas som råvara i fiskfoder. Bearbetat animaliskt protein från vissa insektsarter får likaså användas i fiskfoder. Protein som kommer från idisslare får inte användas i något som helst foder för livsmedelsproducerande djur, bara i foder för sällskapsdjur, pälsdjur och hundar i hundgårdar.  

Handel på den inre marknaden och export

Bearbetat animaliskt protein är en produkt som är framställd av biprodukter och därför måste biproduktlagstiftningen iakttas vid handel med sådant protein. Vid handel på den inre marknaden ska systemet Traces användas. Vid export till tredjeland ska man använda en mall för veterinärintyg som är godkänd av destinationslandets myndigheter. Veterinärintyg per exportparti beviljas av kommunveterinären.

Mer om handel på den inre marknaden med biprodukter och av dem framställda produkter kan du läsa här.

Mer om export av biprodukter till länder utanför EU kan du läsa här. Exportvillkoren beror på till vilket land exporten sker: det är skäl att i god tid kontakta Livsmedelsverkets exportteam om du har för avsikt att exportera. När det gäller vissa destinationsländer och exportprodukter kan det ta flera år att få igång exporten.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021