Anvisning om tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel

Publiceringsdatum: 8. januari 2024

Anvisning/version: 2323/04.02.00.01/2020/6

Denna tillsynsanvisning är avsedd för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare. En myndighets verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen ska följas i myndighetens verksamhet. Eftersom Livsmedelsverket inte getts någon normgivningsrätt i saken i fråga, är dessa anvisningar till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I denna anvisning ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som Livsmedelsverkets, som är den myndighet som leder tillsynen, synpunkter på hur livsmedelslagstiftningen borde tillämpas. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.

1 Inledning

Med en genetiskt modifierad organism (gmo) avses en levande och fortplantningsduglig organism, såsom en växt, ett djur, en mikroorganism eller ett frö, vars arvsmassa modifierats med hjälp av genteknik. Syftet med den genetiska modifieringen är till exempel att höja en odlingsväxts skördenivå eller dess näringsmässiga kvalitet.

Med genetiskt modifierade livsmedel avses sådana livsmedel, som är eller innehåller genetiskt modifierade organismer, består av sådana eller har tillverkats av sådana.
Sådana livsmedel är till exempel djupfryst majs framställd av genetiskt modifierad majs, tacoskal framställda av genetiskt modifierat majsmjöl eller tofu som innehåller genetiskt modifierat sojaprotein.

Genetiskt modifierade livsmedel är säkra. Genetiskt modifierade organismer eller livsmedel får inte släppas ut på marknaden, om de inte beviljats ett tillstånd i EU. Godkännandeförfarandet bygger på en riskbedömning som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gjort. Endast sådana genetiskt modifierade produkter, som konstaterats säkra med tanke på människor, djur och miljön, kan blir godkända på EU-marknaden.

Ett omnämnande om genetisk modifiering syns i märkningarna på förpackningen. Konsumenten ska tillhandahållas information om genetiskt modifierade material som använts vid framställning av ett livsmedel. I ingrediensförteckningen på förpackningen till livsmedlet ska omedelbart efter den genetiskt modifierade ingrediensen eller ingredienserna som tillverkats av en genetiskt modifierad
organism finnas omnämnandet ”genetiskt modifierad/modifierat” eller till exempel ”framställd/framställt av genetiskt modifierad soja”.

Tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel utgör en del av den sedvanliga livsmedelstillsynen som bygger på näringsidkarens egenkontroll. Företagaren svarar för att hans produkter följer bestämmelserna och beaktar också de genetiskt modifierade materialen i sin egenkontroll. För livsmedelstillsynen i praktiken svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna, Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer och gräns- och ekokontrollen enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel utövar för sin egen del också Tullen, Valvira och Försvarsmakten. Myndighetstillsynen över genetiskt modifierade livsmedel bygger i första hand på kontroll av handlingar och som stöd för den kan man också låta analysera tillsynsprov.

Vad Livsmedelsverket vet existerar det på den finska marknaden för närvarande (oktober 2023) inte några livsmedel som innehåller i EU godkända genetiskt modifierade produkter. Införsel av genetiskt modifierade livsmedel till marknaden förutsätter ändå inte att en anmälan lämnas så det är möjligt att det bland införda livsmedel finns några genetiskt modifierade produkter. De genetiskt modifierade produkterna kan identifieras med hjälp av märkningarna på förpackningen.

I tillsynsanalyser har under årens lopp påträffats några livsmedel som innehållit i EU godkända genetiskt modifierade material utan att dessa nämnts i märkningarna på förpackningen. Tullen har också uppdagat några genetiskt modifierade arter som inte godkänts i EU. Förekomsten av brott mot bestämmelserna har ändå varit liten och felen i märkningarna enstaka fall.

Mer information om genetiskt modifierade produkter och genetiskt modifierade livsmedel finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

2 Lagstiftning och anvisningar

Alla Livsmedelsverkets anvisningar som gäller genetiskt modifierade produkter finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

3 Kraven på genetiskt modifierade livsmedel

3.1 Godkännandeförfarandet

Enligt förordning (EG) nr 1829/2003 får genetiskt modifierade organismer eller livsmedel inte odlas eller släppas ut på marknaden inom EU, om de inte beviljats ett tillstånd. Från och med år 1996 har för EU-marknaden godkänts flera genetiskt modifierade växter (majs, soja, raps, bomull, sockerbeta). För odling inom EU har endast majssorter från en genöverföringshändelse av majs godkänts, av vilka det finns flera (situationen i maj 2023).

Som statsrådets förordning 910/2004 (med ändringar) säger tjänar Livsmedelsverket som nationell kontaktmyndighet i fråga om ansökningar som gäller genetiskt modifierade produkter. Livsmedelsverket har som uppgift att förmedla handlingar som hänför sig till ansökningar som lämnats i Finland, såsom tillståndsansökningar, yttrandebegäranden och yttranden mellan tillståndssökanden, EFSA och de behöriga myndigheterna. Livsmedelsverket har också som uppgift att se till att EFSA:s yttranden om ansökningarna är tillgängliga för allmänheten. Allmänheten har möjlighet att kommentera EFSA:s yttrande på sitt eget modersmål i 30 dygns tid.

Mer information om godkännandet av genetiskt modifierade produkter finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

3.2 Märkningarna på förpackningarna

Om genetiskt modifierade organismer eller ingredienser tillverkade av sådana som använts vid framställning av ett livsmedel ska enligt förordning (EG) nr 1829/2003 ges information i märkningarna på förpackningen. Genetiskt modifierade livsmedel ska märkas i enlighet med följande principer:

 • Om livsmedlet består av fler än en ingrediens, ska orden ”genetiskt modifierad/modifierat” eller ”framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [ingrediensens namn]” stå inom parentes
  omedelbart efter den aktuella ingrediensen i ingrediensförteckningen.
 • Om en ingrediens anges med ett kategorinamn (såsom ”kryddblandning”), ska orden ”innehåller genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn] eller ”innehåller [ingrediensens namn], framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]” märkas ut i ingrediensförteckningen.
 • Om det inte finns någon ingrediensförteckning ska orden ”genetiskt modifierad/modifierat" eller ”framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]” tydligt anges i märkningen.

Ovan nämnda omnämnanden kan också stå i en fotnot till ingrediensförteckningen. I så fall ska de tryckas med minst samma teckenstorlek som ingrediensförteckningen.

Om ett livsmedel saluförs ickefärdigförpackat eller färdigförpackat i små förpackningar med en största yta som är mindre än 10 cm2, ska informationen permanent och tydligt visas antingen på livsmedlet eller alldeles intill detta, eller på förpackningen, med en stil som är tillräckligt stor för att lätt kunna identifieras och läsas.

Märkningskraven tillämpas inte på sådana livsmedel, som innehåller ingredienser som innehåller eller består av eller tillverkats av genetiskt modifierade organismer i en proportion som inte överstiger 0,9 % av varje enskild ingrediens i livsmedlet (högst 0,9 % av livsmedlet, om livsmedlet består av endast en ingrediens).
Förekomsten av ingredienserna ska ändå vara oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. För att påvisa detta ska företagaren kunna förelägga myndigheterna acceptabla bevis på att man vidtagit lämpliga åtgärder för att undvika förekomst av sådana material.

Förordningen tillämpas inte på sådana livsmedel som framställts med hjälp av genetiskt modifierade organismer och som inte längre innehåller material som härstammar från det genetiskt modifierade utgångsmaterialet. Märkningsskyldigheten gäller således inte genetiskt modifierade processhjälpmedel eller fermenteringsprodukter producerade med hjälp av genetiskt modifierade mikroorganismer, såsom tillsatser, aromer och vitaminer, om det inte längre finns kvar av den genetiskt modifierade mikroorganismen i den slutliga produkten. Tillstånds- och märkningskraven i förordningen ((EG) nr 1829/2003, ingress 16) tillämpas inte heller på produkter som erhålls från djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder eller behandlats med genetiskt modifierade läkemedel.

Förordningen tillämpas vid anvisningen publiceringstillfälle även på sorter som producerats med nya metoder för genmodifiering oberoende av om de kan produceras med traditionella växtförädlingsmetoder eller inte.  Kommissionens förslag till förordning om växter som producerats med vissa nya metoder för genmodifiering är ännu under arbete när anvisningen uppdateras.

3.3 Marknadsföringspåståendet ”GMO-fritt”

För genetiskt modifierade livsmedel gäller en obligatorisk märkningsskyldighet (se punkt 3.2). Konsumenten kan lita på att ett livsmedel inte är genetiskt modifierat, om det saknar märkning om genetisk modifiering. Det är ändå inte förbjudet att förse förpackningarna till livsmedel med frivilliga marknadsföringspåståenden, i vilka man säger att genteknik inte använts vid framställning av ett livsmedel eller att en produkt inte innehåller gentekniskt modifierade ingredienser. Märkningen ska ändå alltid vara tydlig och entydig och den får inte vilseleda konsumenten på det sätt som avses i förordningen om livsmedelsinformation ((EU) nr 1169/2011 artikel 7 stycke 1.

För närvarande har i EU inte fastställts några gemensamma principer för ”gmo-fritt”, ”gmo-fri produktion” eller liknande marknadsföringspåståenden. Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning till företagare och tillsynsmyndigheter om användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet om livsmedel och foder.

Enligt anvisningen:

 • Om livsmedel som innehåller ingredienser av vilka det finns en i EU godkänd genetiskt modifierad form (soja, majs eller raps) får påståendet gmo-fri/gmo-fritt eller ett motsvarande marknadsföringspåstående användas endast om produkten inte alls innehåller något genetiskt modifierat material. Halten gm-material i produkten ska då vara 0 % (under detektionsgränsen). Också en liten förekomst av gm-material i en sådan produkt betraktas som vilseledande. Ett livsmedel får uppges ha endast sådana egenskaper, i fråga om vilka det avviker från andra motsvarande livsmedel.
 • livsmedel som innehåller enbart sådana ingredienser för vilka det inte finns någon i EU godkänd genetiskt modifierad art får påståendet ”gmo-fri/gmo-fritt” eller ett motsvarande marknadsföringspåstående inte alls användas på grund av att det vore vilseledande.
 • Det frivilliga marknadsföringspåståendet ”producerad/producerat utan genteknik”, ”gmo-fri/gmo-fritt” eller ett motsvarande marknadsföringspåstående kan användas om livsmedel av animaliskt ursprung (såsom kött, mjölk, ägg eller odlad fisk) endast i sådana fall, då djuret under hela sitt levnadslopp utfodrats med sedvanligt foder. Då får den sporadiska eller oavsiktliga förekomsten av gm-material vara högst 0,9 %. Om en företagare använder marknadsföringspåståendet ”djuret har utfodrats med gmo-fritt foder” eller ett motsvarande påstående, bör företagaren säkerställa att halten gm-material i fodret har varit 0 % (under detektionsgränsen).
 • I livsmedel som innehåller flera ovan uppräknade produktkategorier (såsom färdigmat eller en smaksatt köttprodukt) ska varje ingrediens uppfylla kriterierna som nämnts ovan för att marknadsföringspåståendet gmo-fri/gmo-fritt ska kunna användas. Om en enskild ingrediens uppfyller kriterierna, kan påståendet användas i samband med ingrediensen i fråga till exempel i ingrediensförteckningen, men inte som ett marknadsföringspåstående som gäller hela produkten.

3.4 Spårbarheten

Genetiskt modifierade produkter och material som släppts ut på marknaden ska enligt förordning (EG) nr 1830/2003 vara spårbara. Med spårbarhet avses här att genetiskt modifierade organismer och produkter som framställts av sådana kan spåras i alla stadier av utsläppandet på marknaden från en företagare till en annan utmed hela produktions- och distributionskedjan. Det underlättar bland annat vidtagandet av påkallade riskhanteringsåtgärder, såsom återkallandet av produkter vid behov.

I alla stadier av utsläppandet av genetiskt modifierade produkter på marknaden ska företagarna säkerställa att den företagare som tar emot produkten skriftligen ges följande information:

 • Information om att produkten innehåller en genetiskt modifierad organism eller består av sådana organismer.
 • Den unika identitetsbeteckning som den genetiskt modifierade organismen i fråga tilldelats i det stadium då den godkändes på marknaden, såsom majsen Bt11 (SYN-BT11-1). Identitetsbeteckningarna för genetiskt modifierade livsmedel som godkänts i EU finner du registret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

För handlingarna över genetiskt modifierade produkter har fastställts en förvaringsskyldighet på 5 år efter varje transaktion. Företagaren ska ha system och standardiserade förfaranden med hjälp av vilka det är möjligt att förvara och administrera handlingarna. Med hjälp av systemen ska man kunna utreda från vilken företagare produkten har anskaffats och till vilken företagare produkten har levererats.

4 Företagarens ansvar och egenkontroll

Livsmedelsföretagaren, såsom importören eller tillverkaren, svarar för att hans produkter följer bestämmelserna och han ska också beakta de genetiskt modifierade materialen i sin egenkontroll. I sin egenkontroll ska företagaren identifiera och utvärdera kraven som hänför sig till eventuella genetiskt modifierade livsmedel och han ska med hjälp av handlingar (såsom leveransavtal och/eller analysintyg) kunna påvisa att de kritiska styrpunkterna hanteras.

I sin egenkontroll ska företagaren särskilt beakta de genetiskt modifierade materialen, om han:

 • tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel, som är eller innehåller genetiskt modifierade organismer eller ingredienser tillverkade av sådana.
 • tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel, som med stor sannolikhet kan vara eller innehålla genetiskt modifierade organismer eller ingredienser tillverkade av sådana. Dessa s.k. risklivsmedel innehåller växter som ute i världen odlas som genetiskt modifierade (såsom soja eller majs som odlats i USA, raps som odlats i Kanada, ris som odlats i Kina, papaya som odlats i Thailand eller USA).
 • i sina produkter använder det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo- fri/gmo-fritt” eller något annat motsvarande påstående.

Företagaren ska då säkerställa och kunna påvisa bland annat följande:

 • Företagaren ska ha försäkrat sig om att råvaror eller produkter som eventuellt innehåller genetiskt modifierat material motsvarar det som beställts (att de är genetiskt modifierade eller inte är det).
 • Företagaren ska med hjälp av handlingar och/eller analyser (i sin egenkontroll eller på den företagares vägnar, som levererat livsmedlet/ingrediensen) kunna påvisa att livsmedlen innehåller endast sådana genetiskt modifierade organismer, som i EU godkänts för användning i livsmedel. Det är förbjudet att använda genetiskt modifierade organismer som inte godkänts i EU.
 • Att märkningarna på förpackningarna om genetisk modifiering är sådana som lagstiftningen förutsätter. Om ett livsmedel är genetiskt modifierat eller en ingrediens i ett livsmedel innehåller genetiskt material i en mängd som överstiger 0,9 %, ska i ingrediensförteckningen eller någon annanstans i märkningarna finnas det omnämnande om genetisk modifiering som krävs.
 • Att spårbarhetskraven som lagstiftningen om genetisk modifierade organismer och livsmedel förutsätter uppfylls (såsom ett omnämnande om genetisk modifiering och en unik identitetsbeteckning, skyldighet att förvara handlingarna i 5 år).
 • Att de frivilliga marknadsföringspåståendena ”gmo-fri/gmo-fritt” eller
  motsvarande påståenden inte vilseleder konsumenten.

I egenkontrollen ska hanteras hur man försäkrar sig om att en råvara eller en produkt motsvarar det som beställts. Tillverkaren ska ha vetskap och visshet om det, om använda s.k. riskråvaror (soja, majs, raps, ris eller papaya) eller produkterna som framställts av sådana är genetiskt modifierade eller inte och om eventuella genetiskt modifierade sorter är godkända i EU. Det ska i första hand verifieras till exempel med hjälp av ett av varuleverantören erhållet partispecifikt avtal, en försäkran eller ett analysintyg.

Företagare som inför färdigt förpackade produkter som innehåller s.k. risklivsmedel (såsom stänger som innehåller soja och som är avsedda för idrottare) borde fästa särskild uppmärksamhet vid att handlingarna och märkningarna på förpackningarna är korrekta. Till exempel i USA kräver lagstiftningen inte några märkningar på genetiskt modifierade livsmedel. Märkningarna på förpackningarna måste omarbetas så att de motsvarar EU-lagstiftningen innan produkterna kan släppas ut på marknaden.

Lagstiftningen kräver att genetiskt modifierade organismer eller produkter i alla stadier av utsläppandet på marknaden utmed hela produktions- och distributionskedjan åtföljs av information om att produkten innehåller genetiskt modifierade organismer eller ingredienser eller består av sådana. Dessa handlingar ska företagaren vid behov eller på begäran kunna leverera till tillsynsutövaren. Det väsentliga är att informationen hundraprocentigt kan hopkopplas med partiet som ska levereras. Om genetiskt modifierat material används vid framställning av en produkt, ska detta nämnas i märkningarna på förpackningen till en produkt som saluhålls till konsumenter eller storkök.

Om en företagare använder marknadsföringspåståendet ”gmo-fri/gmo-fritt” eller ett motsvarande påstående om ett livsmedel av vegetabiliskt ursprung, ska han med analyser försäkra sig om att halten gm-material i produkten är 0 % (detektionsgränsen). Ett representativt prov ska analyseras med en validerad metod i ett ackrediterat laboratorium. Företagaren ska på myndighetens begäran kunna förete partispecifika analysintyg. En företagare som använder ett motsvarande marknadsföringspåstående på livsmedel av animaliskt ursprung ska se till att det finns giltiga skriftliga avtal som täcker hela kedjan. Företagaren ska också säkerställa att produktens tillverkningsämnen kan spåras för hela kedjans del.

Företagaren ska också beakta att det ställts särskilda importkrav på risprodukter som införs från Kina.

Om en företagare har för avsikt att undvika genetiskt modifierade material, ska han för sådana produkters del som innehåller riskingredienser från fall till fall bedöma vilka produkter det är nödvändigt att ta egenkontrollprov av och hur ofta sådana prov ska tas. Behov av att undersöka prov uppstår om företagaren till exempel utgående från vad han via RASFF-varningar fått veta har skäl att misstänka att en produkt strider mot bestämmelserna. Om en företagare tidigare använt genetiskt modifierade råvaror eller produkter och byter ut en produkt till ett parti, som inte är genetiskt modifierat, bör han med hjälp av analyser försäkra sig om att produktionslinjerna och lokalerna mellan partierna rengjorts från genetiskt modifierat material.

Om en företagare uppdagar eller får veta att en produkt som han tillverkat, låtit tillverka, importerat, förpackat eller saluhållit inte uppfyller kraven i lagstiftningen, ska han vidta nödvändiga åtgärder. Sådana missförhållanden är till exempel att:

 • en analys har visat att ett livsmedel innehåller genetiskt modifierat material som inte godkänts i EU,
 • om att ”risklivsmedel” som eventuellt innehåller genetiskt modifierat material är genetiskt modifierade eller inte finns inget omnämnande i leveransavtalen och analysintyg saknas,
 • använda genetiskt modifierade livsmedel eller ingredienser som godkänts i EU har inte märkts ut på förpackningen,
 • företagaren kan inte påvisa några spårbarhetshandlingar för genetiskt modifierade organismer eller livsmedel,
 • marknadsföringspåståendet gmo-fri/gmo-fritt som företagaren använder vilseleder konsumenten.

Mer detaljerad information om återkallelser och företagarens skyldigheter finner du på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket har också utarbetat en separat anvisning om återkallelse av icke godkända genetiskt modifierade livsmedel och foder. Anvisningen kan laddas ned på Livsmedelsverkets webbplats.

5 Myndighetstillsynen

Tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel utgör en del av den sedvanliga livsmedelstillsynen som bygger på näringsidkarens egenkontroll och kontroller av den. Syftet med myndighetstillsynen är att kontrollera att företagaren identifierat och utvärderat kraven som hänför sig till eventuella genetiskt modifierade livsmedel och med hjälp av handlingar (såsom leveransavtal, produktspecifikationer, analysintyg och/eller revisioner) kan påvisa att de kritiska styrpunkterna hanteras. Huvudvikten i myndighetstillsynen över genetiskt modifierade livsmedel ligger på kontrollen av handlingar. Som stöd för kontrollen av handlingarna kan man låta undersöka tillsynsprov.

Tillsynsmyndigheterna ska ha uppdaterad information om förekomsten av genetiskt modifierade livsmedel i Finland, eftersom ämnet är intressant bland annat ur konsumenternas, mediernas och politikernas synvinkel. Med tillsyn vill man för sin del säkerställa konsumenternas tillit till att produkterna är äkta och märkningarna korrekta.

5.1 De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer utövar enligt instruktioner från Livsmedelsverket tillsyn över hur egenkontrollen fungerar och verkställs inom deras verksamhetsområden i enlighet med systemet Oiva (Oiva-bedömningsanvisningar för anmälda och godkända livsmedelslokaler, 11.3 Genetiskt modifierade ingredienser). Mer information om systemet Oiva och en blankett för utvärdering av genetiskt modifierade ingredienser finner du på webbplatsen Oivahymy.fi.

Myndighetstillsynen över genetiskt modifierade livsmedel bygger i första hand på kontroll av handlingarna, eftersom gmo-analyserna är dyra och kräver särskild analytik. Som stöd för kontrollen av handlingarna kan livsmedelstillsynsmyndigheterna med hjälp av stickprov kontrollera att märkningarna på förpackningen håller streck och vid behov med hjälp av analyser utreda om en produkt innehåller genetiskt modifierat material eller inte. Om en företagare inte låter utföra undersökningar som i planen för egenkontroll betraktats som nödvändiga, ska myndigheten ta proven och låta utföra undersökningarna. Myndighetsprov ska tas också om man har skäl att misstänka att en råvara eller produkt strider mot bestämmelserna. Det är också önskvärt att myndigheterna inlemmar kartläggningsundersökningar som hänför sig till genetiskt modifierade livsmedel i sina livsmedelstillsynsplaner. Livsmedelsverkets provtagningsanvisning för livsmedel som analyseras med tanke på eventuella genetiskt modifierade ingredienser och en provtagningsblankett finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Denna tillsynsanvisning kompletterar Oiva-anvisningen och inbegriper också en provtagningsanvisning (bilaga 1) och en provtagningsblankett (bilaga 2). Tillsynsinformationen om genetiskt modifierade livsmedel sparas och inrapporteras på samma sätt som den övriga tillsynssinformationen med hjälp av systemet VATI.

5.2 Regionförvaltningsmyndigheterna

Regionförvaltningsmyndigheterna (RFV) leder och handleder de kommunala myndigheterna och beaktar också tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel i sina revisioner.

5.3 Livsmedelsverket

Livsmedelsverket svarar med hjälp av ledning, utbildning och kommunikation för att den nationella livsmedelstillsynen fungerar på ett riskbaserat, effektivt och jämbördigt sätt. För detta ändamål har Livsmedelsverket för de genetiskt modifierade livsmedlens del utarbetat de anvisningar räknats upp i punkt 2.
Livsmedelsverket planerar och koordinerar också vid behov mer omfattande riksomfattande provtagningsbegäranden och tillsynsprojekt som kräver särskild sakkunskap. Livsmedelsverkets ekokontroll svarar för tillsynen över genetiskt modifierade material i enlighet med lagstiftningen om ekologisk produktion.

5.4 Tullen

Eftersom genetiskt modifierade växter för närvarande inte odlas i Finland, är genetiskt modifierade livsmedel alltid importerade produkter. Tullen utövar tillsyn över att livsmedel av icke animaliskt ursprung som införs till Finland från länder utanför Europas gränser och från andra medlemsstater i EU överensstämmer med bestämmelserna enligt sin egen tillsynsplan. Tullen analyserar årligen 100-150 livsmedelsprov som huvudsakligen innehåller soja, majs, ris eller papaya med tanke på genetiskt modifierade material. Om Tullens tillsyn finner du mer information på Tullaboratoriets webbplats.

6 Provtagningen och analyserna

Såväl företagarna som tillsynsmyndigheterna har i vissa situationer skäl att med hjälp av analyser säkerställa att överensstämmelsen med kraven omsätts i praktiken. Då prov tas av genetiskt modifierade livsmedel följs den provtagningsanvisning som Livsmedelsverket utarbetat och informationen om provtagningen antecknas på provtagningsblanketten.

Provtagningen inriktas riskbaserat på sådana råvaror eller färdiga livsmedel, som eventuellt innehåller gm-ingredienser (såsom soja, majs, raps, ris, papaya). De ekologiska produkterna omfattas likaså av tillsynen. Proven bör allt enligt möjlighet tas av råvarorna som används vid tillverkning så att tillsyn över produkter som kommer ut på marknaden utövas redan i början av deras produktionscykel.

Av långt processade produkter (såsom majsstärkelse, majsflingor eller majssnacks, stärkelsesirap, maltodextrin, sojalecitin, sojasås eller oljor) lönar det sig inte att ta prov. I och med att produkten förädlas blir det svårt att påvisa hel DNA i provet och då lyckas inte analyserna.

Om det finns sådana produkter på marknaden, som är märkta med ”gmo-fri/gmo- fritt” eller ett motsvarande marknadsföringspåstående (livsmedel av vegetabiliskt ursprung), är det bra att inkludera dessa i provtagningsplanen.

Provtagningsobjekten kan vara till exempel:

soja tofuprodukter, sojadrycker och förädlingsprodukter av sådana (bl.a. mellanmålsprodukter), sportpreparat (särskilt mellanmålsstänger och proteinpulver som härstammar från USA), sojabönor, sojamjöl, sojaprotein, sojakoncentrat ja sojaisolat (icke texturerat), sojaproteinhydrolysat
majs majskolvar, majskorn (bl.a. råvara till popcorn), majsmjöl, majsflingor, majsgryn, färdiga tortillor
raps råvara vid framställning av olja
lin linfrökross
ris särskilt risprodukter som härstammar från Kina
papaya särskilt papayaprodukter som härstammar från Thailand eller USA.

Sojaprotein används mycket ofta i olika livsmedel. Produkter som innehåller soja kan vara bl.a. växtbaserade proteinprodukter, köttpiroger, rispiroger, annan färdigmat, olika köttprodukter (såsom kebabkött, knackkorvar, grillkorvar, skinkprodukter, smaksättningsprodukter), djupfryst mat, bageri- och konditoriprodukter (särskilt de glutenfria).

7 Åtgärder till följd av försummelser och brott

Om tillsynsmyndigheten uppdagar att en företagares åtgärder för att säkerställa att kraven i livsmedelslagen eller de produktspecifika kraven uppfylls inte är tillräckliga eller om företagaren bryter mot gällande livsmedelsbestämmelser, ska myndigheten vidta sådana nödvändiga tillsynsåtgärder, som avses i livsmedelslagen 23/2006. Allt enligt fallet i fråga kan det föreligga behov att vidta åtgärder antingen i samband med ett kontrollbesök eller i ett senare stadium utgående från resultatet av en analys av provet. Livsmedelsverket har utarbetat Guide om användning av i livsmedelslagen avsedda administrativa tvångsmedel i livsmedelstillsynen (Livsmedelsverkets anvisning 3761/04.02.00.01/2020/3).

Om en företagare inte har något omnämnande i leveransavtalen om att risklivsmedel som eventuellt innehåller genetiskt modifierat material är genetiskt modifierade eller inte eller om analysintyg saknas, ska företagaren uppmanas att vidta korrigerande åtgärder. På samma sätt ska förfaras om företagaren inte kan förete några spårbarhetshandlingar för genetiskt modifierade organismer eller livsmedel. Företagaren ska också uppmanas att intensifiera egenkontrollen av sina anskaffningar.

Om en färdig produkt åter innehåller godkänt genetiskt material i en mängd som överstiger 0,9 %, men förpackningen saknar märkning om genetisk modifiering, ska företagaren uppmanas att rätta till märkningarna på förpackningen till de produkter som finns kvar i lager och intensifiera egenkontrollen. Det rör sig då om ett märkningsfel som inte medför någon hälsorisk och man behöver således inte börja återkalla produkterna från marknaden.

Om en företagare använder marknadsföringspåståendet ”gmo-fri/gmo-fritt” eller ett annat motsvarande påstående på sina produkter, men inte kan förete antingen att analysintyg (livsmedel av vegetabiliskt ursprung) eller påkallade handlingar (livsmedel av animaliskt ursprung), kan marknadsföringspåståendet betraktas som vilseledande och företagaren ska då uppmanas att ta bort märkningarna.

Förekomst av genetiskt modifierade material som inte är godkända inom EU:s område i ett livsmedel leder alltid till att produkterna återkallas från marknaden. För halten av icke godkända material följs gränsvärdet 0 %. Livsmedelsverkets anvisning om tillbakadragande av icke godkända genetiskt modifierade livsmedel och foder finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

8 Mer information

Mer information om genetiskt modifierade produkter (bl.a. frön, foder, livsmedel), om lagstiftningen och tillsynen som hänför sig till sådana och om arterna som godkänts i EU finner du bland annat på Livsmedelsverkets webbplatser Genetiskt modifierade produkter och Genetiskt modifierade livsmedel och på Europeiska kommissionens webbplats.

Bilaga 1

Livsmedelsverkets anvisning 2324/04.02.00.01/2020/6: Instruktion om provtagning av livsmedel för analys med tanke på eventuella genetiskt modifierade ingredienser

Bilaga 2

Provtagningsblankett (6933/04.02.00.02/2023)

Ikraftträdande

Denna anvisning är i kraft från och med 8.1.2024 och den ersätter den tidigare versionen 5.

Uppdateringar i version 6

 • Länkarna har uppdaterats i hela anvisningen

 • 3.1. preciserat antal genetiskt modifierade sorter som odlas inom EU:s område

 • 3.2. preciserat tillämpningsområde för anvisningen för sorter som producerats med nya metoder för genmodifiering