Genetiskt modifierade livsmedel

Med genetisk modifiering (gmo) avses en organism, såsom en växt eller en bakterie, vars arvsmassa modifierats med hjälp av genteknik. Med förkortningen gmo (genetiskt modifierad organism) avses en levande och fortplantningsduglig organism, utsädet inbegripet. Genetiskt modifierade livsmedel och genetiskt modifierade livsmedelsingredienser antingen innehåller genetiskt modifierade material eller också framställs de av sådana material.

Genetiskt modifierade livsmedel är säkra

Enligt förordning 1829/2003 får genetiskt modifierade organismer eller livsmedel inte släppas ut på marknaden, om de inte godkänts i EU. Alla genetiskt modifierade material går igenom ett strängt förfarande för att bli godkända. Förfarandet inbegriper bl.a. ett utlåtande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genetiskt modifierade produktens säkerhet. Godkända genetiskt modifierade material har ingen skadlig inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön.

Omnämnandet om genetisk modifiering framgår av förpackningspåskrifterna

Konsumenterna skall informeras om genetiskt modifierat material eller av sådant material framställda ingredienser som använts vid framställning av ett livsmedel i enlighet med förordning 1829/2003. Påskriften ”genetiskt modifierad/modifierat” eller till exempel ”framställd/framställt av genetiskt modifierad soja” skall finnas i förteckningen över beståndsdelar omedelbart efter den genetiskt modifierade ingrediensen eller efter ingredienserna som framställts av det genetiskt modifierade materialet.

Tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel

Tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel utgör en del av den sedvanliga livsmedelstillsynen som bygger på näringsidkarens egenkontroll. För livsmedelstillsynen i praktiken svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer i enlighet med instruktioner från Livsmedelverket. Tullen utövar för egen del också tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2019