Import- och exportlicenser för jordbruksprodukter ansökningsguide

Publiceringsdatum: 20. november 2020

1. Inledning

Avsikten med de här anvisningarna är att ge läsaren en översikt av Europeiska unionens system med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter och dess praktiska tillämpning i Finland. Systemet med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som syftar till att åstadkomma marknadsjämvikt.

Bestämmelser om import- och exportlicenser finns i följande förordningar och lagar:

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser. I bilaga II del I till genomförandeförordningen uppräknas de jordbruksprodukter som kräver importlicens. I bilaga II del II uppräknas på motsvarande sätt de jordbruksprodukter som kräver exportlicens.
 • Bestämmelser om systemet med säkerheter för jordbruksprodukter finns i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012).

De ovannämnda kommissionsförordningarna är direkt bindande i Finland. Anvisningarna baserar sig på de här förordningarna, men är inte rättsligt bindande. Uppgifterna i den här guiden är avsedda att vara riktgivande.

Unionslagstiftningen genomgår ändringar, så trots uppdateringar av den här guiden är det möjligt att uppgifterna i den inte alltid är à jour. Du lägger väl märke till att gällande lagstiftning alltid har företräde framom anvisningarna. Europeiska unionens lagstiftning publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, vars internetadress är www.eurlex.europa.eu. Det är bra om sökanden kontrollerar den uppdaterade lagstiftningen och de aktuella förfarandena genom att kontakta marknadsavdelningen.

Livsmedelsverkets marknadsavdelning (nedan marknadsavdelningen) är den myndighet som utfärdar licenser i import- och exportlicensärenden. Livsmedelsverkets finansförvaltning tar emot säkerheter, sköter återlämningen av säkerheter och vid behov förverkanden samt förvaltar säkerhetsregistret. Kontaktuppgifterna hittar du i kapitel 10 i slutet av den här guiden.

Anvisningarna i guiden gäller främst licenser som inte är kvotimport- respektive kvotexportlicenser. Kvotimport- och kvotexportlicenser kan omfattas av särskilda bestämmelser som i en del fall kan skilja sig från de allmänna bestämmelser som behandlas här. Den här guiden gäller inte kvoter som förvaltas via kvotregistret och för vars del Tullens avdelning för utrikeshandel och beskattning är behörig myndighet (kontaktuppgifterna hittar du i slutet av den här guiden). De blanketter som nämns i guiden finns på Livsmedelsverkets webbplats www.ruokavirasto.fi.

1.1. Systemet med importkontroll

Importen från tredjeland av jordbruksprodukter som omfattas av vissa marknadsordningar för jordbruket förutsätter en AGRIM-importlicens. Avsikten med importlicenser är att säkerställa att marknadsordningarna förvaltas oklanderligt. Importlicenserna är till sin natur kontrolldokument. De utfärdas förutsatt att sökanden är registrerad som kund hos marknadsavdelningen och i Tullens register över EORI-nummer, att säkerhet har ställts vid behov, att ansökan är vederbörligen ifylld och att nettokvantiteten av jordbruksprodukten i fråga förutsätter en licens. Import- och exportlicenserna är i kraft i alla medlemsstater inom Europeiska unionen, med undantag för vissa särfall som det föreskrivs om i unionslagstiftningen.

1.2. Tullförmånssystem

Vid import av jordbruksprodukter från tredjeland tillämpas i vissa fall tullförmånssystem som oftast är bundna till en viss maximikvantitet, en s.k. tullkvot. Tullkvoterna medger lättnader från tullavgifterna vid import till unionens område. När kvotmängderna fylls kan man fortfarande importera varor från tredjeland, men för dem ska då betalas importtull och tullavgift till fullt belopp.

Tullkvoterna kan indelas i kvoter som grundar sig på multi- eller bilaterala avtal och kvoter som grundar sig på ensidiga arrangemang. Avtalskvoterna grundar sig på preferensbehandlingsavtal mellan Europeiska unionen och tredjeland. Som exempel kan nämnas kvoter som anknyter till Europaavtal, avtalet med AVS-länderna och avtal med Medelhavsländerna. Importtullkvoter tillämpas endast på produkter som visas ha sitt ursprung i landet i fråga. WTO-kvoterna (tidigare: GATT-kvoterna) är också kvoter som grundar sig på avtal och som bildar en grupp för sig inom tullkvotssystemet. Ensidiga eftergifter som EU beviljar möjliggör partiell eller full frihet från importtullar för sådana produkter som inte tillverkas inom EU:s område i tillräcklig mängd.

Vid ansökan om kvoter och fördelning av kvoter mellan importörerna tillämpas olika förfaranden.  Kvoterna för jordbruksprodukter är antingen kvoter som fördelas genom ansökningsförfarande eller kvoter som förvaltas med hjälp av kvotregistret.

2. Begrepp och förkortningar

AGREX-licens Europeiska unionens exportlicens. En AGREX-exportlicens söks via den elektroniska ansökningstjänsten för export- och importlicenser. Koder till den får du genom att kontakta Livsmedelsverket, adressen är tuovi(@)ruokavirasto.fi. AGREX-exportlicenser som är avsedda att utnyttjas i Finland utfärdas i form av elektroniska licenser och AGREX-exportlicenser som är avsedda att utnyttjas annanstans i EU utfärdas i form av papperslicenser (AGREX-exportlicenser i pappersform).

AGRIM-licens Europeiska unionens importlicens. En AGRIM-importlicens söks via den elektroniska ansökningstjänsten för export- och importlicenser. Koder till den får du genom att kontakta Livsmedelsverket, adressen är tuovi(@)ruokavirasto.fi. AGRIM-importlicenser som är avsedda att utnyttjas i Finland utfärdas i form av elektroniska licenser och AGRIM-importlicenser som är avsedda att utnyttjas annanstans i EU utfärdas i form av papperslicenser (AGRIM-importlicenser i pappersform).

EORI-nummer Ett system som tillämpas i hela EU för att registrera och identifiera ekonomiska aktörer. I Finland är Tullen den myndighet som svarar för EORI-registreringen. De som ansöker om licenser, licensinnehavare och mottagare av licenser vid överlåtelse ska ha ett EORI-nummer. På grund av ändringar av EU-rättsakterna blir EORI-numret 6.11.2016 obligatoriskt för företag som ansöker om import- eller exportlicenser, licensinnehavare och licensmottagare.

Export Att tullformaliteterna i samband med export uppfylls och produkter i det sammanhanget exporteras till ett land utanför unionens tullområde.

Frisläppande av säkerhet Livsmedelsverket frisläpper en ställd säkerhet när skyldigheten beträffande en import- eller exportlicens har fullgjorts och ett bevis för det här har getts in till Livsmedelsverket inom utsatt tid.

Förverkande av säkerhet Livsmedelsverket kan hålla inne en säkerhet när vissa förutsättningar uppfylls. Då går kunden helt eller delvis miste om den ställda säkerheten, dvs. säkerheten förverkas.

Import Att tullformaliteterna i samband med import uppfylls och produkter i det sammanhanget övergår till fri omsättning i unionens territorium.

KN-nummer Europeiska unionens kombinerade nomenklatur; 8-siffriga sifferserier används i importlicenser och 8- eller 12-siffriga sifferserier används i exportlicenser.

Livsmedelsverket, den myndighet som utfärdar AGREX-exportlicenser och AGRIM-importlicenser.

MRN (huvudreferensnummer) Ett nummer som den behöriga tullmyndigheten tilldelar i artikel 5 punkt 9–14 i unionstullkodexen avsedda deklarationer och anmälningar, TIR-åtgärder och bevis som gäller unionsvarors tullrättsliga ställning.

Säkerhet En garantiförbindelse eller en kontantdeposition som, i syfte att säkerställa att en viss åtgärd genomförs, har ingåtts respektive gjorts av en finansiell inrättning som godkänts som borgensman.

Tredjeland Ett land utanför EU.

Tull En behörig myndighet som attesterar kvantiteter som övergått till fri omsättning inom ramen för en importlicens eller exporterats inom ramen för en exportlicens.

Tulldeklaration Ett administrativt enhetsdokument (Single Administrative Document), dvs. en SAD-blankett.

Tullkvot En viss kvantitet av en vara som har ett visst KN-nummer och som beviljas tullförmån på vissa villkor.

3. Registrering

3.1. Registrering för Siilo-tjänst

Före ansökan om en importtlicens ska importören registrera sig hos Livsmedelsverkets Siilo-tjänst. Mer information finns här i bruksanvisningen för e-tjänsten Siilo.

Kunden gör klokt i att kontrollera att företagets address och kontaktuppgifter är uppdaterade i Siilo-tjänsten och att de motsvarar uppgifterna i EORI-registret. Kommissionens förordningar förutsätter att uppgifterna i tulldeklarationen stämmer överens med uppgifterna i import- och exportlicenserna.

3.2. Att EORI-registrera sig hos Tullen

I och med kommissionens nya förordningar om systemet med import- och exportlicenser ska de som ansöker om licenser samt licensinnehavare och licensmottagare från och med 6.11.2016 ha ett EORI-nummer. EORI är ett system som tillämpas i hela EU för att registrera och identifiera ekonomiska aktörer. I Finland är Tullen den myndighet som svarar för EORI-registreringen, och på Tullens webbplats hittar man blanketter för ansökan om EORI-nummer. Det är bra att ansöka om ett EORI-nummer i god tid innan ansökan om en import- eller exportlicens lämnas in.

4. Säkerhet

En importör som ansöker om en importlicens förbinder sig att importera en i licensen angiven kvantitet av produkten i fråga under den tid licensen är i kraft. På motsvarande sätt förbinder sig en exportör som ansöker om en exportlicens att exportera en i licensen angiven kvantitet av produkten i fråga till ett land utanför unionens tullområde under den tid licensen är i kraft. Med hjälp av säkerheter vill man förvissa sig dels om att licensinnehavaren eller licensmottagaren kommer att fullgöra de till licensen anknytande skyldigheterna, dels om att licenserna inte används till spekulation.

Det säkerhetssystem som är i bruk i Finland vid verkställighet av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik grundar sig på kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014. Utgångspunkten är att de förfaranden som nämns i den förordningen ska iakttas i alla verksamhetsformer där säkerheter behövs. I bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 finns närmare bestämmelser om t.ex. produktspecifika säkerhetsbelopp och licensernas giltighetstider.

När licensansökan lämnas in ska sökanden ställa en säkerhet som ska vara framme hos Livsmedelsverket  senast kl. 14 dagen för inlämning av ansökan. Hur stor säkerhet som krävs fastställs i euro med en cents noggrannhet. Om en lämplig säkerhet inte har ställts, kan licensansökan inte tas till behandling utan avslås. Om värdet av säkerheten för en licensansökan är högst 100 euro, krävs ingen säkerhet. I den produktkvantitet som ska anges i licensansökan och i säkerhetsbeloppet inräknas alla kvantiteter som avses bli importerade/exporterade under KN-numret i fråga och som importeras/exporteras genom en och samma logistikåtgärd (t.ex. med samma båt).

4.1. Att ställa säkerhet

Godtagbara former av säkerhet är en garantiförbindelse (borgen) som en borgensman som Livsmedelsverket godkänt har ingått och kontanta inbetalningar (kontantdepositioner). Säkerheterna sköts i praktiken av Livsmedelsverkets finansförvaltning, som vid behov ger ytterligare information och en garantiförbindelsemall. Kunden kan som säkerhet ställa en borgen som en bank eller ett försäkringsbolag har gett och där den godkända inrättningen åtar sig att på begäran betala det i borgensförbindelsen nämnda beloppet, om de villkor och förfaranden som nämns i förordningarna överträds. Kunden förhandlar självständigt om borgen med den bank eller det försäkringsbolag som godkänts som borgensman. En borgen som ställts av någon annan än en godkänd inrättning tas inte till behandling. En finansiell inrättning som vill bli borgensman ska begära att finansförvaltningen vid Livsmedelsverket ger sitt godkännande till det här.

När en kontant inbetalning görs i form av bankgiro kan den betraktas som säkerhet först när finansförvaltningen vid Livsmedelsverket har förvissat sig om att beloppet i fråga är tillgängligt. I brådskande fall kan kvittot över en kontant inbetalning eller den undertecknade bankgarantin först skickas per e-post till Livsmedelsverkets finansförvaltning/Oili Hassinen (fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi). Ett kontoutdrag över säkerheten skickas till kunden. Ränta betalas inte på kontantsäkerheter. Kunden står själv för kostnaderna för bankgarantin.

Säkerheter som består av kontanta inbetalningar sätts in på Livsmedelsverkets konto

FI72 1804 3000 0162 38
NDEAFIHH
(ärende: säkerhet)

eller


FI82 8129 9710 0128 73
DABAFIHH
(ärende: säkerhet)

Närmare information om säkerheter finns i den anvisning om säkerheter som har publicerats på Livsmedelsverkets webbplats. Närmare information om säkerheter ges också av finansförvaltningen vid Livsmedelsverket. Kontaktuppgifterna till den finns i slutet av den här guiden.

4.2. Att frisläppa eller förverka säkerheten

Livsmedelsverket beslutar om frisläppande respektive förverkande av en riktad säkerhet i enlighet med förutsättningarna i EU-lagstiftningen om marknadsordningen i fråga. Om kunden vill att en säkerhet ska återbetalas på kundens konto ska kunden skriftligen begära det här hos Livsmedelsverkets finansförvaltning. I den fritt formulerade, daterade och undertecknade begäran ska kunden ange säkerhetens nummer, beloppet och det kontonummer som ska användas vid återbetalningen.

Ibland blir det nödvändigt att hålla inne säkerheten (= säkerheten förverkas), om licensskyldigheten inte uppfylls under licensens giltighetstid eller om beviset för uppfyllande av skyldigheten lämnas in till den licensutfärdande myndigheten efter utsatt tid. När det är fråga om förverkande av en säkerhet som betalats kontant, innehåller Livsmedelsverket säkerheten. När säkerheten har formen av en bankgaranti och en del av säkerheten måste hållas inne, fakturerar Livsmedelsverket det belopp som förverkas. Om det totala säkerhetsbelopp som förverkas är högst 100 euro per licens hålls säkerheten inte inne utan frisläpps. Säkerheten frisläpps i sin helhet, om åtminstone 95 % av licenskvantiteten har använts och bevis för att skyldigheten fullgjorts har lämnats inom utsatt tid. Om mindre än 5 % av licensen har använts förverkas hela säkerheten, vilket betyder att licensinnehavaren går miste om hela säkerheten.

Om mindre än 95 % av licensen har använts, förverkas säkerheten som följer:

[licenskvantitet (kg) x 95 % – den faktiska kvantitet som importerats/exporterats (kg)] / licenskvantitet (kg) x säkerhet som riktar sig till licensen = säkerhet som förverkas

Exempel på förverkande av säkerhet: Licensen gäller 10 000 kg, av det har 5 000 kg använts. Den säkerhet som riktar sig till licensen är 2 000 euro. Den utnyttjade licensen och eventuella andra bevis för att skyldigheten fullgjorts har återlämnats inom utsatt tid.

Outnyttjad licenskvantitet: 10 000 kg x 95 % – 5 000 kg = 4 500 kg

Säkerhet som förverkas: 4 500 kg / 10 000 kg x 2 000 euro = 900 euro.

Med andra ord förverkas 900 euro av säkerheten och 1100 euro frisläpps.

5. Importlicens och exportlicens

Enligt artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 är import- och exportlicenserna elektroniska dokument eller pappersdokument med en viss giltighetstid, i vilka rätten och skyldigheten att importera eller exportera produkter fastställs. För importlicenser används uttrycket AGRIM-importlicens och för exportlicenser benämningen AGREX-exportlicens. Licenserna är värdepapper som bör förvaras omsorgsfullt.

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 uppräknas de jordbruksprodukter och fall för vars del en AGRIM-importlicens krävs. De här jordbruksprodukterna uppräknas också i bilaga I till den här guiden vad importlicenser beträffar. AGREX export licence krävs inte längre utom när de gäller unionsprodukter för vilka det ska visas upp en exportlicens för att produkterna ska kunna omfattas av en kvot som förvaltas av unionen eller av ett tredjeland och som öppnats i det landet för dessa produkter.

5.1. Fall då importlicens krävs

En importlicens ska uppvisas för följande produkter:

 • Produkter som förtecknas i bilaga I till den här guiden och som deklareras för övergång till fri omsättning under alla förhållanden, utom inom ramen för tullkvoter, om inte annat nämns i bilaga I. Produktkvantiteterna måste överskrida de nettokvantiteter som nämns i bilaga I för att kräva en importlicens.
 • Produkter som deklareras för övergång till fri omsättning inom ramen för tullkvoter som förvaltas enligt metoden samtidig behandling eller metoden traditionella/nya mönster enligt artikel 84.2 b respektive c i förordning (EU) nr 1308/2013, eller en kombination av dessa, eller enligt en annan lämplig metod.
 • Produkter som förtecknas i bilaga I och som deklareras för övergång till fri omsättning inom ramen för tullkvoter som förvaltas genom metoden ’först till kvarn’ enligt artikel 184.2 a i förordning (EU) nr 1308/2013.
 • Produkter som förtecknas i bilaga I och som deklareras för övergång till fri omsättning inom ramen för en förmånsordning som förvaltas genom licenser.
 • Produkter som omfattas av ett förfarande för passiv förädling med användning av en exportlicens och som kommer tillbaka för övergång till fri omsättning som produkter som förtecknas i avsnitt A eller B i bilaga I.
 • Produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 185 i förordning (EU) nr 1308/2013, om en nedsättning av importtullen ska tillämpas.

5.2. Fall då exportlicens krävs

 • Unionsprodukter för vilka det ska visas upp en exportlicens för att produkterna ska kunna omfattas av en kvot som förvaltas av unionen eller av ett tredjeland och som öppnats i det landet för dessa produkter

5.3. Att ansöka om en import- respektive exportlicens

Kunden ansöker om import- och exportlicenser på elektronisk väg via ansökningstjänsten för export- och importlicenser, när registreringen i marknadsavdelningens kundregister och i den elektroniska ansökningstjänsten är slutförd. Från Livsmedelsverket skickas det per e-post koder, nyckeltal och lösenord som kunden ska använda i den elektroniska ansökningstjänsten.

Via den elektroniska ansökningstjänsten kan kunden ansöka både om elektroniska licenser och om papperslicenser för att användas annanstans i EU, om produkterna förtullas i ett annat medlemsland. Om ansökningstjänsten för export- och importlicenser inte är tillgänglig på grund av ett tekniskt fel kan import- och exportlicenser sökas också skriftligen på AGRIM-ansökningsblanketten (import) och AGREX-ansökningsblanketten (export). Skriftliga ansökningar kan e-postas i skannad form till adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi, postas till adressen Livsmedelsverket, PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET eller föras till Livsmedelsverkets registratur.

Som inlämningsdag för licensansökan betraktas den arbetsdag under vilken myndigheten har tagit emot licensansökan senast kl. 14.00. Ansökningar som inkommit till Livsmedelsverket efter kl. 14 anses ha lämnats in den första arbetsdag som följer på den faktiska mottagningsdagen. Likaså ska säkerheter som hänför sig till licensansökningar vara framme hos Livsmedelsverket senast kl. 14.00 den dag då ansökan lämnas in.

Licensansökningar som kommit fram på vardagar efter kl. 14 eller på en lördag eller söndag eller en annan söckenhelg anses ha lämnats in den arbetsdag som följer på den faktiska inlämningsdagen.

Säkerhet ska ställas för import- och exportlicenser. Se avsnittet Att ställa säkerhet, kapitel 4.1.

Om kunden vill återta en ansökan ska det göras elektroniskt eller skriftligen före kl. 14 på inlämningsdagen.

Om en ansökan eller en del av den avslås, frisläpper Livsmedelsverket säkerheten utan dröjsmål.

5.4. Att utfärda import- och exportlicenser

De på elektronisk väg utfärdade licenserna kan ses på fliken Licenser i ansökningstjänsten för export- och importlicenser. Om en licens kommer att utnyttjas annanstans inom EU, kan den utfärdas i form av papperslicens. Importlicenser i pappersform utfärdas på AGRIM-blanketten medan exportlicenser i pappersform utfärdas på AGREX-blanketten, och de postas till den adress som sökanden har uppgett. Import- och exportlicensernas giltighetstider framgår av bilaga II till kommissionens genomförandeförordning 2016/1239 (och av bilagorna I och II till den här guiden).

Uppgifter som förts in i licenser och dellicenser får inte ändras efter utfärdandet. Om den licensutfärdande myndigheten anser att en rättelse behövs ska den återkalla licensen eller dellicensen och utfärda en rättad licens eller dellicens utan dröjsmål.

5.5. Att utnyttja import- och exportlicenser

Import- och exportlicensen utgör en rättighet och medför en skyldighet att under licensens giltighetstid låta den kvantitet produkter som licensen omfattar övergå till fri omsättning eller exportera den. Tulldeklarationen görs av licensinnehavaren eller licensmottagaren eller av ett tullombud som utsetts att agera för deras räkning. Enligt artikel 5.2 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 ska det anges i tulldeklarationen om det är licensinnehavaren eller licensmottagaren som är den person för vars räkning den ovannämnda skyldigheten fullgörs. Om tulldeklarationen görs av ett tullombud, ska licensinnehavarens eller licensmottagarens EORI-nummer nämnas i tulldeklarationen.

Om så föreskrivs i specifik unionslagstiftning, kan skyldigheten att låta varor övergå till fri omsättning eller att exportera inbegripa skyldigheten att låta varorna övergå till fri omsättning i eller att exportera dem till det land eller den grupp av länder som anges i licensen.

I fråga om elektroniska export- och importlicenser som utnyttjas i Finland avskriver licensinnehavaren i den elektroniska ansökningstjänsten för export- och importlicenser en viss kvantitet som utnyttjas, och sedan bekräftar Tullen den. När det är fråga om uppgifter på papperslicenser som är avsedda att utnyttjas annanstans i EU är det bra att kontrollera vilken praxis tullmyndigheten i den berörda medlemsstaten följer beträffande deklaration av kvantiteter som ska övergå till fri omsättning/exporteras. I fråga om papperslicenser ska licensnumret nämnas i tulldeklarationen. Om det utrymme på licensens omstående sida som har reserverats för anteckningar om godkännande inte räcker till, kan tullmyndigheten foga ytterligare sidor till licensen.

En kvantitet som importeras inom ramen för en importlicens eller en kvantitet som exporteras inom ramen för en exportlicens får avvika med +/- 5 procent från den kvantitet som beviljats genom licensen.

6. Dellicens och överlåtelse av licensen

6.1 Dellicens

Om den kvantitet som anges på licensen ska delas upp av förfarandemässiga eller logistiska skäl, eller om licensinnehavaren eller licensmottagaren måste använda en licens som utfärdats i elektronisk form i Finland i en annan medlemsstat får Livsmedelsverket, på begäran av licensinnehavaren eller licensmottagaren, utfärda dellicenser. Innan en dellicens utfärdas ska originallicensen lämnas in till Livsmedelsverket och begäran om en dellicens ska sändas per e-post till adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi eller sändas per post.

Dellicenser har, inom de kvantitetsgränser som de är utfärdade för, samma rättsverkan som de licenser på grundval av vilka de är utställda. En dellicens kan inte ligga till grund för ytterligare en dellicens.

Licensinnehavaren ska återlämna innehavarens exemplar av den dellicens som har använts eller löpt ut till den licensutfärdande myndigheten, tillsammans med licensinnehavarens exemplar av originallicensen.

6.2 Licensöverlåtelse

Livsmedelsverket kan på en licensinnehavares begäran under licensens giltighetstid överlåta de rättigheter som medföljer en av Livsmedelsverket utfärdad importlicens till en annan importör, om inte något annat föreskrivs i produktspecifik lagstiftning. Importlicensen i original ska sändas till Livsmedelsverket och begäran om överlåtelse kan göras t.ex. per e-post (tuovi(at)ruokavirasto.fi). De skyldigheter som följer av licensen kan inte överlåtas, utan licensinnehavaren svarar för dem genom den säkerhet som licensinnehavaren har ställt.

Rättigheter som följer av en licens eller en dellicens kan överlåtas till en enda licensmottagare, och överlåtelsen kan ske bara kvantiteter som ännu inte har angetts på licensen eller dellicenserna. Licensmottagaren kan inte överlåta sina rättigheter vidare, men de kan återlämnas till licensinnehavaren. Ett återlämnande till licensinnehavaren gäller kvantiteter som ännu inte har angetts på licensen eller dellicenserna. En överlåtelse och ett återlämnande gäller från den dag då myndigheten gör anteckningar om dem.

7. Att utnyttja och återlämna import- och exportlicenser

7.1. Allmänt om att fullgöra licensskyldigheter och om bevis för det

Säkerheten kan frisläppas, när de skyldigheter som hör samman med en import- eller exportlicens har fullgjorts och bevis för fullgörandet har lämnats in inom utsatt tid till den licensutfärdande myndigheten. Skyldigheten att låta produkterna övergå till fri omsättning eller att exportera anses ha fullgjorts, när den totala kvantitet som anges på licensen har tullklarerats enligt det relevanta förfarandet under licensens giltighetstid. Den kvantitet som övergått till fri omsättning inom ramen för en importlicens eller exporterats inom ramen för en exportlicens får avvika med högst +/- 5 procent från den kvantitet som beviljats genom import- eller exportlicensen.

En import- eller exportlicens som utfärdats i Finland ska återlämnas till Livsmedelsverket efter att den försetts med noteringar som Tullen har attesterat på behörigt sätt. Elektroniska licenser återlämnas via den elektroniska ansökningstjänsten för licenser, medan papperslicenser återlämnas till Livsmedelsverkets adress per post. En licens ska återlämnas också i det fallet att den inte har utnyttjats under giltighetstiden.

7.1.1. Fullgörande av importlicensskyldigheten och bevis för det

En importlicens ska återlämnas till Livsmedelsverket inom 60 dagar från och med utgången av licensens giltighetstid. Att en importlicens som är försedd med tullnoteringar återlämnas till Livsmedelsverket inom de 60 dagarna betraktas som ett bevis för att de med importlicensen förenliga skyldigheterna har fullgjorts. Säkerheten frisläpps, om importskyldigheten har fullgjorts och den använda licensen har återlämnats inom utsatt tid.

Importlicensskyldigheten anses vara fullgjord i sin helhet, när den totala kvantitet som anges på licensen har tullklarerats enligt det relevanta förfarandet och produkterna de facto har övergått till fri omsättning.

7.1.2. Fullgörande av exportlicensskyldigheten och bevis för det

När det är fråga om en exportlicens ska produkterna lämna unionens tullområde inom 150 kalenderdagar från dagen för godtagandet av tulldeklarationen.  Bevis för att exportskyldigheten har fullgjorts är att den av Tullen attesterade exportlicensen återlämnas till Livsmedelsverket och att Livsmedelsverket också får exporttullkontorets intygande av utförsel till exportören eller deklaranten som e-post.

Om en exportlicens utnyttjas annanstans i EU, ska licensinnehavaren kontrollera vilken praxis för intygande av utförsel den berörda medlemsstatens tullmyndigheter tillämpar. Exportören eller tulldeklaranten ska lämna in beviset för utförsel till licensinnehavaren, som ska ge in beviset i elektronisk form (per e-post till adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi) till Livsmedelsverket. Om intygandet av utförsel ogiltigförklaras, på grund av rättelser gjorda av utfartstullkontoret, ska exporttullkontoret underrätta exportören eller dennes tullombud, och exportören eller dennes tullombud ska underrätta licensinnehavaren, som ska underrätta den licensutfärdande myndigheten om detta.

Förutom det ovannämnda intygandet av utförsel ska licensinnehavaren i följande fall lämna in till Livsmedelsverket det berörda huvudreferensnumret (MRN) för exporten:

 • om mer än en medlemsstat är inblandad i exportförfarandet, eller
 • om exporttullkontoret ligger i en annan medlemsstat än den licensutfärdande myndighetens medlemsstat, eller
 • om MRN används i det exportförfarande som slutförts i den medlemsstat där exportdeklarationen lämnades in.

Livsmedelsverket ska ta emot bevis för export och utförsel från unionens tullområde inom 180 kalenderdagar efter det att licensen har upphört att gälla. Exportlicensskyldigheten anses vara fullgjord i sin helhet när den totala kvantitet som anges i licensen har tullklarerats enligt det relevanta förfarandet.

7.2. När licensen återlämnas försenad

Om en utnyttjad import- eller exportlicens (och bevis för exporten) lämnas in till Livsmedelsverket efter utsatt tid, går licensinnehavaren miste om en del av sin säkerhet, även om licensen skulle ha använts i sin helhet. Om förseningen beror på tekniska problem, kan Livsmedelsverket förlänga de här tidsperioderna, vid behov i efterhand, upp till högst 730 kalenderdagar, om licensinnehavaren så begär. I så fall ska licensinnehavaren lämna in bevis för att produkterna övergått till fri omsättning eller exporterats. Om tidsfristen förlängs, beaktas artikel 23.4 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014, där det föreskrivs om graderat förverkande av säkerheter.

8. Om en import- eller exportlicens förloras eller förstörs

8.1. Ersättningslicens

En import- eller exportlicens som är avsedd att utnyttjas i Finland ska alltid i första hand sökas i form av en elektronisk licens. När en licens som är avsedd att utnyttjas annanstans i EU söks utfärdas den i form av en s.k. papperslicens. Om en utfärdad import- eller exportlicens förloras eller helt eller delvis förstörs, kan licensinnehavaren eller licensmottagaren begära att Livsmedelsverket utfärdar en ersättningslicens eller ersättningsdellicens.

Ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ersätter originallicensen eller originaldellicensen, inbegripet alla berörda rättigheter och skyldigheter. En ersättningslicens eller ersättningsdellicens kan endast utfärdas en gång och för originallicensens eller originaldellicensens giltighetsperiod och tillgängliga återstående kvantitet. En ersättningslicens eller ersättningsdellicens utfärdas inte, om utfärdandet av licenser eller dellicenser för den berörda produkten är inställt eller om det rör sig om en tullkvot för import eller export.

Om den förlorade eller delvis förstörda originallicensen hittas ska licensinnehavaren återlämna den till Livsmedelsverket, som genast frisläpper den återstående delen av säkerheten för originallicensen.

Om begäran om ersättningslicens eller ersättningsdellicens rör en helt eller delvis förstörd import- eller exportlicens som utfärdats för andra produkter än de som avses i kapitel 5.1 första punkten eller kapitel 5.2 första punkten i den här guiden, tillämpas följande särskilda villkor i förordning (EU) 2016/1239:

 • Licensinnehavaren eller licensmottagaren ska på ett tillfredsställande sätt bevisa den totala eller delvisa förstöringen för den licensutfärdande myndigheten.
 • Ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen utfärdas inte, om licensinnehavaren eller licensmottagaren inte har kunnat visa att lämpliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra förstöringen av licensen eller dellicensen, eller om de bevis som licensinnehavaren tillhandahållit är otillfredsställande.
 • Den säkerhet som ska ställas för ersättningslicensen eller ersättningsdellicensen ska vara 150 % av säkerheten för originallicensen, med ett minsta belopp på 3 euro per 100 kilogram eller per hektoliter eller djur, med beaktande av tillgänglig återstående kvantitet vid tidpunkten för förstöringen, och, om tillämpligt, av den positiva tolererade avvikelsen. Den tillgängliga återstoden av säkerheten för originallicensen får användas för att ställa säkerheten för ersättningslicensen. Det belopp med vilket säkerheten för originallicensen överstiger säkerheten för ersättningslicensen ska frisläppas omedelbart, med beaktande av den återstående tillgängliga kvantiteten.

8.2. Duplikat

Om en licens eller dellicens i pappersform förloras eller förstörs, och om det förlorade eller förstörda dokumentet har använts helt eller delvis, kan licensinnehavaren eller licensmottagaren begära att Livsmedelsverket utfärdar en duplikatlicens eller duplikatdellicens för att den återstående säkerheten rörande övergång till fri omsättning eller export som redan registrerats på originallicensen ska frisläppas. Duplikat kan inte användas till övergång till fri omsättning eller export, endast till att frisläppa säkerheten. Ett duplikat kan endast utfärdas en gång.

Licensinnehavaren eller licensmottagaren ger in duplikatet och behövliga bevis för användningen av den förlorade eller förstörda licensen (exempelvis tulldeklarationer) till den behöriga tullmyndigheten, som på duplikatets omstående sida antecknar och attesterar den övergång till fri omsättning eller den export som har skett inom ramen för den förlorade eller förstörda licensen. Säkerheten kan frisläppas, när det med Tullens noteringar försedda duplikatet har återlämnats till Livsmedelsverket. Vid export förutsätter frisläppandet av säkerheten dessutom att tullmyndigheten har intygat utförseln så som nämns i kapitel 7.1.2.

9. Force majeure (oöverstigligt hinder)

I en del fall kan bristande uppfyllelse av villkoren för en import- eller exportlicens bero på force majeure (oöverstigligt hinder). Godkännandet av force majeure förutsätter att licensinnehavaren eller licensmottagaren har framställt en begäran till Livsmedelsverket om konstaterande av force majeure. Om licensinnehavaren ansöker om förlängning av licensens giltighetstid, ska den här begäran framställas inom högst 30 kalenderdagar efter den dag då licensens giltighetstid har löpt ut och Livsmedelsverket har informerat aktören om bristande uppfyllelse av den relevanta licensskyldigheten.

Utöver begäran ska licensinnehavaren eller licensmottagaren lägga fram bevis på de omständigheter som de anser utgöra force majeure. Bevisen ska läggas fram inom 181 kalenderdagar efter sista dagen då skyldigheten skulle vara uppfylld. Om bevisen inte har kunnat skaffas fram inom tidsfristen, trots att licensinnehavaren har ägnat vederbörlig möda åt att skaffa fram och lämna in dem, kan Livsmedelsverket bevilja ytterligare tid.

I fråga om force majeure för en licens eller dellicens som Livsmedelsverket har utfärdat kan Livsmedelsverket godkänna force majeure och besluta att

 • antingen upphäva det med licensen förknippade kravet att de produkter och kvantiteter som anges på licensen ska övergå till fri omsättning eller exporteras under licensens giltighetsperiod och frisläppa säkerheten, eller förlänga licensens giltighetstid med högst 180 kalenderdagar efter att licensens ursprungliga giltighetsperiod löpt ut, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Det här gäller bara den kvantitet varor som inte kunde övergå till fri omsättning eller exporteras på grund av force majeure.
 • eller förlänga tidsfristen för inlämnande av bevis för övergång till fri omsättning eller export till högst 730 kalenderdagar, utan att säkerheten delvis förverkas.

Licensinnehavaren eller licensmottagaren kan (i avvaktan på ett beslut om force majeure) begära att få ytterligare använda licensen för den kvantitet som inte berörs av force majeure. Livsmedelsverket kan utfärda en dellicens för den kvantiteten. Den här dellicensen kan inte överlåtas.

10. Kontaktuppgifter

AGRIM import- och AGREX exportlicensutfärdande myndighet

Livsmedelsverket

Marknadsavdelningen

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

E-postadress tuovi(at)ruokavirasto.fi

Säkerheter

Livsmedelsverket

Finansförvaltning

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

E-postadress Oili Hassinen

(fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi)

Den avskrivande myndighet

Tullen, Elektroniska sercicecentralen (SPAKE)

PB 512, 00101 HELSINGFORS

Tfn 0295 5207

E-postadress spake.feoga(at)tulli.fi och

spake.tuonti(at)tulli.fi

Kvoter som förvaltas med hjälp av kvotregistret (”först till kvarn”-kvoter)

Tullen, Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen

Förtullning, Tariffsystem/Kvoter

PB 386, 20101 ÅBO

Tfn 040 332 4083, 040 332 4092

E-postadress kiintioryhma(at)tulli.fi

Registrering som kund hos marknadsavdelningen och blanketter

www.ruokavirasto.fi

EORI-registrering och blanketter

på Tullens webbplats:

www.tulli.fi

11. Dataskydd

Dataskyddet utgör en central del av Livsmedelsverkets verksamhet. När uppgifter lämnas ut och behandlas tar Livsmedelsverket alltid hänsyn till de krav som dataskyddet och informationssäkerheten ställer. Livsmedelsverket lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till en tredje part utan ett särskilt tillstånd till utlämnande av uppgifter. Tillståndet söks hos Livsmedelsverket som noggrant utreder omständigheterna kring användningen och skyddet av uppgifterna samt datasäkerheten hos mottagaren av uppgifterna.

Till vad används dina uppgifter?

Livsmedelsverket får lämna ut dina uppgifter till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Dina uppgifter lämnas inte ut för marknadsföringsändamål eller rådgivning. Du kan däremot inte förhindra att uppgifter lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

Ytterligare upplysningar

Mer information om dataskydd får du av Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/

12. Uppgifter om publikationen

Utgivare: Livsmedelsverket

BILAGA I Produkter som kräver importlicens

Bilaga I innehåller en sammanställning (tabellerna A–H) av uppgifterna om de jordbruksprodukter vars import förutsätter en AGRIM-importlicens. Tabellerna anger produkternas KN-nummer, varuslag, det säkerhetsbelopp som krävs, nettokvantiteter (de maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas) samt licensernas giltighetstider. Tabellerna förstoras när man klickar på dem. Uppgifterna finns också i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237. Tabellerna B, E och F har tagit bort, då att krävet på AGRIM importlicens för socker och vissa KN-nummer för vitlök och andra Allium-arter samt vissa KN-nummer för bearbetade produkter innehållande vitlök och Allium ampeloprasum har slopat.

 

Tabell A. Ris (artikel 1.2 b och del II i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer Varuslag Nettokvantiteter Säkerhet Giltighetstid
1006 20 Råris, inklusive produkter importerade enligt FCFS-tullkvoter 1 000 kg 30 €/ton T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen
1006 30 Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat, inklusive produkter importerade enligt FCFS-tullkvoter 1 000 kg 30 €/ton T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen
  Brutet ris, inklusive produkter importerade enligt FCFS-tullkvoter 1 000 kg 1 €/ton T.o.m. utgången av den andra månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen

Nettokvantiteter är maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.

Tabell C. Utsäde (artikel 1.2 e och del V i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer Varuslag Nettokvantiteter Säkerhet Giltighetstid
ex 1207 99 20 Sorter av hampfrön för utsäde Licens krävs för alla kvantiteter Ingen säkerhet krävs T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen

Tabell D. Lin och hampa (artikel 1.2 h och del VIII i bilaga I till förordning (EU)

KN-nummer Varuslag Nettokvantiteter Säkerhet Giltighetstid

5302 10 00

Mjukhampa, oberedd eller rötad Licens krävs för alla kvantiteter Ingen säkerhet krävs T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen

Tabell G. Andra produkter (artikel 1.2 x och avsnitt 1 i del XXIV i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer Varuslag Nettokvantiteter Säkerhet Giltighetstid
1207 99 91 Hampfrön andra än för utsäde Licens krävs för alla kvantiteter Ingen säkerhet krävs T.o.m. utgången av den sjätte månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen

Tabell H. Etanol [även kallad etylalkohol] som framställts av jordbruksprodukter (artikel 1.2 u och del XXI i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013)

KN-nummer Varuslag Nettokvantiteter Säkerhet Giltighetstid
ex 2207 10 00 Odenaturerad etanol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget 100 hl 1 €/hl T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen
ex 2207 20 00 Etanol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget 100 hl 1 €/hl T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen
ex 2208 90 91 Odenaturerad etanol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget 100 hl 1 €/hl T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen
ex 2208 90 99 Odenaturerad etanol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent, framställd av de jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget 100 hl 1 €/hl T.o.m. utgången av den fjärde månaden som följer på månaden för dagen för utfärdandet av licensen

Nettokvantiteter är maximala kvantiteter för vilka ingen licens behöver uppvisas. Ej tillämpligt vid import enligt förmånsvillkor eller inom ramen för en tullkvot som administreras med hjälp av licenser.

BILAGA II Produkter som kräver exportlicens

AGREX export licens krävs inte längre utom när de gäller unionsprodukter för vilka det ska visas upp en exportlicens för att produkterna ska kunna omfattas av en kvot som förvaltas av unionen eller av ett tredjeland och som öppnats i det landet för dessa produkter. Läs mera information: www.livsmedelsverket.fi/AGREX.