AGRIM-importlicenser

För import av jordbruksprodukter från länder utanför EU krävs ofta en importlicens. Det finns två olika typer av importlicenser:

 • standardimportlicens
 • kvotimportlicens

Företagen ansöker om nya standard- och kvotimportlicens i e-tjänsten Siilo.

Standardimportlicensen ger rätt och skyldighet att importera en beviljad kvantitet produkter. Bara import av vissa KN-nummer för ris, lin och hampa, hampfrö och etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter  kräver numera en standardimportlicens. Se närmare i Ansökningsguide: Import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.

Inom kvotsystemet fås lättnader i tullavgifter och betalningar när man importerar varor till gemenskapens territorium. Kvoterna baserar sig på förmånsavtal mellan EU och andra länder. Importlicens för vissa kvoter får sökas bara av en aktör som har registrerat sig i LORI-systemet i förväg. När man fått en kvotimportlicens beviljad vet man om rätten att importera varan inom kvoten redan när man fyller i tulldeklarationen. Löpnumret för licenskvoter börjar på 094. Tullkvotens löpnummer och den tillämpliga tullsatsen hittar du i DDS-databasen TARIC-konsultation. Säkerheten och giltighetstiden för en importlicens varierar enligt kvot. Mer information om de kvoter som är i kraft kan du begära med e-post på adressen: tuovi(at)ruokavirasto.fi.

När du ansöker om exportlicenser kan du behöva betala säkerhet.

Livsmedelsverket beslutar om att frisläppa eller förverka en ställd säkerhet enligt förutsättningarna i EU:s lagstiftning om marknadsordningar. Mer information om säkerheter ingår i Anvisningen om säkerheter. I Finland beviljas importlicenser av import- och exportteamet vid Livsmedelsverkets marknadsavdelning.

När du ansöker om en standardimportlicens för första gången gör du så här:

 1. Ta reda på varans KN-nummer. Ta reda på om den behöver en standardlicens eller om den omfattas av en kvot som berättigar till rabatter. Vid behov kan du fråga Tullen om KN-numret. Länk till Taric-databasen, länk till Tullens webbplats,
 2. Skaffa EORI-numret hos Tullen. EORI på Tullens webbplats.
 3. Registrera dig i e-tjänsten Siilo.
 4. Betala den säkerhet som krävs. Betalningsinstruktioner: Anvisning om säkerheter. Beloppet av säkerheten hittar du i vår ansökningsguide
 5. Ansök om licens i e-tjänsten Siilo (Obs! Du kan inte skicka en AGRIM-licensansökan i Siilo-tjänsten, om företaget inte har tillräcklig fri säkerhet för ansökan).
 6. Kom ihåg att använda licensen och returnera den till Livsmedelsverket efter användning.

När du ansöker om en kvotimport- eller kvotexportlicens för första gången gör du så här:

 1. Ta reda på varans KN-nummer. Ta reda på om den behöver en standardlicens eller om den omfattas av en kvot som berättigar till rabatter. Vid behov kan du fråga Tullen om KN-numret. Länk till Taric-databasen, länk till Tullens webbplats,
 2. Skaffa EORI-numret hos Tullen. EORI på Tullens webbplats.
 3. Registrera dig i e-tjänsten Siilo.
 4. Betala den säkerhet som krävs. Betalningsinstruktioner: Anvisning om säkerheter. Beloppet av säkerheten hittar du i vår ansökningsguide och för kvoternas del i Importtullkvoter – ansökningsguide eller genom att kontakta oss.
 5. Ansök om licens i e-tjänsten Siilo (Obs! Du kan inte skicka en AGRIM-licensansökan i Siilo-tjänsten, om företaget inte har tillräcklig fri säkerhet för ansökan).Kom ihåg att ange kvotnumret och tullsats inom kvoten på ansökan.
 6. Kom ihåg att använda licensen och returnera den till Livsmedelsverket efter användning.

Vi ber er att ansöka om AGRIM import licenser i god tid (t.ex. 3-4 dagar) innan importerad sats anländer till Finland. Det kan ta två arbetsdagar från dagen för inlämnande av ansökningar att behandla AGRIM import licensansökningar i framtiden. Ansökningar om import tull kvoter kommer vi att behandla utan dröjsmål. Kvoter kan omfattas av särskilda regler om ansökningstider och datum för utfärdande.

Under nationella söckenhelger behandlar Livsmedelsverket inte ansökningar om import- och exportlicenser.

Myndighet som utfärdar AGREX- och AGRIM-licenser och dellicenser
Livsmedelsverket / Marknadsavdelningen
PB 100, 00027 Ruokavirasto
Tfn 0295 30 0400 (växel)
E-postadress tuovi(at)ruokavirasto.fi

Tullmyndighet som gör avskrivningar på elektroniska AGREX- och AGRIM-licenser
Tullen, Elektroniska servicecentralen (SPAKE)
PB 512, 00101 HELSINGFORS
Tfn 0295 5207
E-postadress spake.feoga(at)tulli.fi eller spake.tuonti(at)tulli.fi

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2023