Import av växter och växtprodukter från länder utanför EU

Ta reda på växtsundhetskraven och importförfarandet innan du importerar växter eller växtprodukter från länder utanför EU. Syftet med kraven är att hindra att växtsjukdomar och skadegörare sprider sig. Vanligen krävs ett sundhetscertifikat från myndigheterna i avsändarlandet och en inspektion vid ankomsten till Finland. För vissa växter gäller totalt importförbud från länder utanför EU.

 • Om du har för avsikt att importera växter eller växtprodukter för forskningsändamål, kontakta då Livsmedelsverkets enhet för växthälsa: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Se anvisningar och blanketter här. För import för forskningsändamål kan fås dispens.

Agera enligt anvisningen nedan då du importerar växter eller växtprodukter från länder utanför EU

För vissa växter och växtprodukter gäller totalt importförbud från länder utanför EU, eftersom de är förknippade med en stor risk att växtskadegörare sprider sig. Förbudet kan gälla alla länder utanför EU eller endast vissa regioner. Importförbud gäller till exempel för många lövträd och buskar, barrväxter, citrusträd och potatis.

Alla levande växter och växtdelar som importeras från länder utanför EU ska åtföljas av ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Sundhetscertifikatet beviljas av en myndighet i avsändarlandet, om produkterna som ska avsändas uppfyller EU:s krav.

Ett sundhetscertifikat krävs för:

  • plantor, krukväxter och grönväxter
  • sticklingar, ympgrenar, knölar och annat förökningsmaterial
  • perennamattor, skogsbotten och annat liknande
  • utsäde
  • snittblomster
  • färska frukter, bär, grönsaker, rotsaker och örter
   • som undantag till detta frukter som inte kräver något sundhetscertifikat: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel
 • En förteckning över produkter som kräver ett sundhetscertifikat (på finska)

Något sundhetscertifikat krävs inte för följande produkter:

 • torkade frön och nötter avsedda att användas som livsmedel
 • frysta, torkade eller konserverade grönsaker
 • övriga bearbetade livsmedel av vegetabiliskt ursprung, såsom kaffe, te, kryddor och konserver
 • matsvamp, svampmyceler, svampsporer

Import av dessa produkter är inte förknippad med några växtsundhetskrav. Du kan be tullen om mer information om import av produkter av vegetabiliskt ursprung: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi.

Importkrav

En försändelse som kräver ett sundhetscertifikat kan införas till landet endast via tillåtna gränskontrollstationer. Se tillåtna gränskontrollstationer för växter.

Försändelser som införs till landet med ett sundhetscertifikat inspekteras innan de kan förtullas och tas i användning. Inspektionen utförs av en växtinspektör på Livsmedelsverket eller NTM-centralen. Inspektionen utförs vanligen på en gränskontrollstation. Försändelsen kan under vissa förutsättningar förflyttas till destinationen för inspektion. Läs mer om förflyttning.

Ifall försändelsen anländer till EU via ett annat EU-land, görs inspektionen oftast vid denna första EU-gränsen. En försändelse som har inspekterats och godkänts i ett annat EU-land kan föras in till Finland via vilken som helst gränsövergångspunkt. Importören ger Tullen försändelsens CHED-PP nummer från Traces-systemet när försändelsen anländer till Finland. Med hjälp av numret kan Tullen se i systemet, att försändelsen redan har inspekterats.

Import som expressfrakt är tillåten genom följande företag: DHL, Posti, UPS.

Livsmedelsverkets växtskyddsregister
(Import av en enstaka försändelse kräver ingen registrering.)

Tullens EORI-register

Registrering som importör av utsäde

En importör för in alla försändelser som importeras med ett sundhetscertifikat eller något annat godkänt intyg i EU:s system Traces. 

Försändelsen anmälas i Traces genom att fylla i CHED-PP inkomstdeklaration.
Se anvisning för importörer hur man fyller i CHED-PP (på finska)

Se även: Importprocessen för växter och växtprodukter

Lämna en anmälan om en försändelse som importeras till växtinspektören. Bifoga CHED-numret från systemet Traces till anmälan.

Observera att avgifstbelagd importkontroll utförs för alla levande växter, förökningsmaterial och andra varor som kräver sundhetscertifikat, om en reducerad kontrollnivå har inte godkänts för dem. Kontrollnivåer i Livsmedelsverkets anvisning (på finska).

NOTERA: Importinspektioner av frukt, grönsaker etc. utförs av Tullen. Frukt, grönsaker etc. anmäls inte till Livsmedelsverket. Mer information på tullens webbsida.

Inspektionerna är avgiftsbelagda. Inspektionsavgifterna finner du i prislistan. Se Växtproduktion > växthälsa och plantmaterial > import- och exportinspektioner.

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2023