Import av växter och växtprodukter från länder utanför EU

Ta reda på växtsundhetskraven och importförfarandet innan du importerar växter eller växtprodukter från länder utanför EU. Syftet med kraven är att hindra att växtsjukdomar och skadegörare sprider sig. Vanligen krävs ett sundhetscertifikat från myndigheterna i avsändarlandet och en inspektion vid ankomsten till Finland. För vissa växter gäller totalt importförbud från länder utanför EU.

 • Om du har för avsikt att importera växter eller växtprodukter för forskningsändamål, kontakta då Livsmedelsverkets enhet för växthälsa: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Se anvisningar och blanketter här. För import för forskningsändamål kan fås dispens.

Agera enligt anvisningen nedan då du importerar växter eller växtprodukter från länder utanför EU:

1) Ta reda på om import av växterna eller växtprodukterna är tillåtet

 • För vissa växter och växtprodukter gäller totalt importförbud från länder utanför EU, eftersom de är förknippade med en stor risk att växtskadegörare sprider sig. Förbudet kan gälla alla länder utanför EU eller endast vissa regioner. Importförbud gäller till exempel för många lövträd och buskar, barrväxter, citrusträd och potatis.

2) Ta reda på om försändelsen måste åtföljas av ett sundhetscertifikat och vilka importkraven är

 • Alla levande växter och växtdelar som importeras från länder utanför EU ska åtföljas av ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate). Sundhetscertifikatet beviljas av en myndighet i avsändarlandet, om produkterna som ska avsändas uppfyller EU:s krav.
 • Ett sundhetscertifikat krävs för alla
  • plantor, krukväxter och grönväxter
  • sticklingar, ympgrenar, knölar och annat förökningsmaterial
  • perennamattor, skogsbotten och annat liknande
  • utsäde
  • snittblomster
  • färska frukter, bär, grönsaker, rotsaker och örter
   • som undantag till detta frukter som inte kräver något sundhetscertifikat: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel
 • Trävaror: ta reda på om ett sundhetscertifikat behövs.
 • Se extra krav på utsäde här
 • Se särskilda krav på frön och plantor av skogsträd här (på finska).   
 • Mer information om produkter som kräver ett sundhetscertifikat och om kraven vid import till EU:s område:

Något sundhetscertifikat krävs inte för följande produkter:

 • torkade frön och nötter avsedda att användas som livsmedel
 • frysta, torkade eller konserverade grönsaker
 • övriga bearbetade livsmedel av vegetabiliskt ursprung, såsom kaffe, te, kryddor och konserver
 • matsvamp, svampmyceler, svampsporer

Import av dessa produkter är inte förknippad med några växtsundhetskrav. Du kan be tullen om mer information om import av produkter av vegetabiliskt ursprung. yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

3) Ta reda på transportrutten och inspektionsplatsen

 • En försändelse som kräver ett sundhetscertifikat kan införas till landet endast via tillåtna gränskontrollstationer. Se tillåtna gränskontrollstationer för växter.

 • Försändelser som införs till landet med ett sundhetscertifikat inspekteras innan de kan förtullas och tas i användning. Inspektionen utförs av en växtinspektör på Livsmedelsverket eller NTM-centralen. Inspektionen utförs vanligen på en gränskontrollstation. Försändelsen kan under vissa förutsättningar förflyttas till destinationen för inspektion. Läs mer om förflyttning.

 • Ifall försändelsen anländer till EU via ett annat EU-land, görs inspektionen oftast vid denna första EU-gränsen. En försändelse som har inspekterats och godkänts i ett annat EU-land kan föras in till Finland via vilken som helst gränsövergångspunkt. Importören ger Tullen försändelsens CHED-PP nummer från Traces-systemet när försändelsen anländer till Finland. Med hjälp av numret kan Tullen se i systemet, att försändelsen redan har inspekterats.

4) Registrera dig i nödvändiga register

5) Ta systemet Traces i bruk

 • En importör för in alla försändelser som importeras med ett sundhetscertifikat eller något annat godkänt intyg i EU:s system Traces. 

6) Anmäl försändelsen till systemet Traces

7) Anmäl att försändelsen anlänt till växtinspektören

 • Lämna en anmälan om en försändelse som importeras till växtinspektören (på finska). 
 • Bifoga CHED-numret från systemet Traces till anmälan.
 • Inspektionerna är avgiftsbelagda. Inspektionsavgifterna finner du i prislistan. Se Växtproduktion > växthälsa och plantmaterial > import- och exportinspektioner.

Kontakt

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023