Import av utsäde från länder utanför EU

Registrering som importör

En näringsidkare som bedriver import av utsäde av stråsäd, vall- och foderväxter, olje- och spånadsväxter, köksväxter och betutsäde ska göra en anmälan till Livsmedelsverket om inledande och avslutande av verksamheten och förändringar i den. Anmälan om inledandet av verksamheten ska lämnas in till livsmedelsverket senast 7 dagar före verksamheten inleds. Fyll i blanketten 'Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde'.

Företag som importerar från länder utanför EU frön avsedda som utsäde ska även registrera sig i växtskyddsregistret.

Importören eller speditören matar i Traces-systemet uppgifterna för alla fröpartier som importeras från länder utanför EU. Importären ska registrera sig i Traces-systemet.

Kraven på växthälsa

Alla frön från länder utanför EU som är avsedda som utsäde ska åtföljas av ett i avsändarlandet utfärdat  sundhetscertifikat

Vid försäljning får utsädet inte vara behäftat med farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Vissa växtarters frön ska vara försedda med växtpass vid försäljning på EU:s inre marknad.

Importkraven för utsäde av jordbruksgrödor

  • Utöver de ovannämnda gäller följande krav för utsäde av jordbruksgrödor (stråsäd, vall-, och foderväxter, olje- och spånadsväxter, grönsaksväxter samt betor).
  • Utsäde får endast importeras från sådana stater, vilkas utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s utsädeskontrollsystem.
  • Sorten måste finnas upptagen i EU:s sortlista.
  • Utsädespartiet bör vara certifierat, dvs. inspekterat och godkänt.
  • Importerat frö, som inte används till utsäde (t.ex. fågelfrö) ska vara fritt från flyghavre.

Granskningsintyg

Som bilaga till importanmälan, eller ännu hellre redan före importen, ska granskningsintygen som utfärdats för utsädespartierna av exportlandets utsädeskontrollmyndighet skickas till utsädeskontrollenheten. Intygen godkänns om de har utfärdats av myndigheterna i ett sådant land, vars kontrollsystem EU har godkänt som motsvarande EU:s system. Om granskningsuppgifterna för ett parti är bristfälliga, måste ett officiellt prov tas av partiet för analysering i utsädeslaboratoriet.

Importanmälan

Importören ska för varje importhändelse göra en importanmälan till utsädesenheten. för utsäde av jordbruksgrödor kan anmälan vara fritt formulerad och den bör innehålla CHED-PP -referensnumret, importörens namn, exportland, art, sort, utsädesklass, mängd, produktionslandet. Anmälan kan skickas som bilaga till e-post med adressen kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi.

Returnering av importanmälan

När partiets importanmälan och uppgifterna i granskningsintyget har kontrollerats och konstaterats tillräckliga, skickar utsädesenheten en bekräftelse över mottagandet av anmälan per e-post till importören. Genom att uppvisa bekräftelsen och ett eventuellt importtillstånd i Tullen får importören partiet i besittning.

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2023