Registrering i växtskydd- och plantmaterialregister

Vem bör vara registrerad?

Man måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskydds- och plantmaterialregister om man yrkesmässigt producerar, marknadsför, importerar från länder utanför EU eller exporterar till länder utanför EU produkter med vilka karantänskadegörare kan sprida sig. Registrering baseras på lagstiftning om växthälsa. I samband med registreringen ansöker man om tillstånd att utfärda växtpass eller att få använda ISPM 15 -märkning då när företagets verksamhet förutsätter detta.

Till exempel följande grupper av yrkesmässiga aktörer bör registrera sig. Du kan kolla kraven för registrering mera ingående här

 • Produktion av plantmaterial av trädgårdsväxter, plantskoleväxter, kruk- och utplanteringsväxter samt potatis
 • Trädgårdspartiaffärer, plantbutiker, trädgårdsanläggare
 • Potatispackerier och -partiaffärer
 • Import från länder utanför EU av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat
 • Export till länder utanför EU av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat

Aktuellt: Registrerade företag måste uppdatera sina uppgifter i elektroniska tjänsten Touko

Registreringen i växtskydds- och plantmaterialregistret sköts i fortsättningen via e-tjänsten Touko. Tjänsten öppnas för användarna således, att företag som redan är inregistrerade manas att uppdatera sina uppgifter i e-tjänsten stegvis från och med 2020. En inbjudan skickas till de e-postadresserna som nu finns i registret. Ifall företagen inte nås eller om registeruppgifterna inte uppdateras inom utsatt tid, tar växtinspektörerna kontakt med företagen.

I Touko-tjänsten kan användarna

 • uppdatera sina registeruppgifter årligen senast den 30.4. (till exempel ändringar i verksamheten, kontaktauppgifterna och kontaktpersonerna samt ägarbyten).
 • söka registrering i växtskydds- och plantmaterialregistret
 • anhålla om tillstånd att utfärda växtpass eller plantintyg och rätt att använda ISPM 15 -märkning
 • ladda ner de senaste inspektionsprotokollen, analyscertifikaten och olika beslut

E-tjänsten Touko kan användas av företag som har ett FO-nummer.
Ifall ditt företag inte har ett FO-nummer, kan du sköta registreringsärendena per e-post på adressen: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

I samband med registreringen utser företaget en person som ansvarar för växtskyddet

Personen som ansvarar för växtskyddet säkerställer att skyldigheterna i samband med växtskyddslagstiftningen efterlevs, så som rätt användning av växtpass eller ISPM 15 -märkning. Ifall företaget utfärdar växtpass, bör personen som ansvarar för växtskyddet genomgå Livsmedelsverkets webbutbildning. 

Företaget utser personen som ansvarar för växtskyddet i samband med registreringen. Ifall företaget har flera verksamhetsställen, bör man för alla dessa utse en person som ansvarar för växtskyddet och som på plats fungerar som kontaktperson till växtinspektören. Registreringen och uppdateringen av registeruppgifterna kan dock en person sköta för alla verksamhetsställen. Även denna person kan nämnas som en person som ansvarar för växtskyddet.

Hur man använder Touko-tjänsten

1. Hur man söker fullmakt

Du kan logga in direkt i Touko-tjänsten, ifall du är antecknad i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) med representationsrätt för företaget eller organisationen (till exempel som verkställande direktör eller styrelseordförande).

Men om det står i bolagsordningen, att det inte är möjligt att hantera företagets ärenden ensam, måste man söka fullmakt av Företags-Finland för att kunna logga in i Touko. Kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan.

Det rekommenderas, att åtminstone personen som ansvarar för växtskyddet ges fullmakt att använda Touko-tjänsten. Det gör man via webbplatsen Suomi.fi (byt språket till svenska). 

Om det är fråga tex. om en kommun, församling, ett dödsbo el. dyl., som inte har en antecknad person med representationsrätt, finns det ett alternativ för befullmäktigandet:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/hyrra/suomi-fi-fullmakt/sa-har-gor-du-ansokan-om-fullmakt/

2. Inloggning i Touko

 1. Logga in i Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi 
  • Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte kommer in i tjänsten, är inte din Suomi.fi-fullmakt i sin ordning. Du kan be om hjälp i FöretagsFinland-telefontjänst (vardagar kl 9-16.15), tel. 0295 020 501.
 2. När du lyckas logga in i tjänsten, välj det företaget, som du vill agera för. 

3. Hur man gör en ansökan om registrering eller en ändringsanmälan i Touko


Registreringen är avgiftsbelagd

I samband med att man registererar sig betalar man avgiften för inspektionen som utförs inför registreringen samt registreringsavgiften. Tillståndet att utfärda växtpass och använda ISPM 15 -märket ingår i dessa avgifter. Priserna hittar du i Livsmedleverkets prislista / växtproduktion: Växthälsa och plantmaterial > Kontroller och tillsyn > Registrering och registreringskontroll enligt lagstiftningen för växtskydd och plantmaterial.

Kontaktning

 • Hjälp med sökande av användningsrätt dvs. fullmakt: FöretagsFinland-telefontjänst (vardagar kl 9-16.15), tel. 0295 020 501
 • Hjälp med användning av Touko-tjänsten: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2022