Registrering i växtskydds- och plantmaterialregistret

Registreringen baserar sig på växtskydds- och plantmateriallagstiftningen. I samband med registreringen ansöker man om tillstånd att utfärda växtpass eller att göra ISPM 15 -märkning då företagets verksamhet förutsätter detta.

Dessa bör registrera sig

Till exempel följande grupper av yrkesmässiga aktörer bör registrera sig. Du kan kolla kraven för registrering mera ingående här

 • Odlare: Produktion av plantmaterial av trädgårdsväxter, plantskoleväxter, kruk- och utplanteringsväxter (om partiförsäljning idkas), potatis
 • Trädgårdspartiaffärer, plantbutiker
 • Potatispackerier och -partiaffärer
 • Importörer: Import från länder utanför EU av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat
 • Exportörer: Export till länder utanför EU av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat
 • ISPM 15 -aktörer, som behöver tillstånd för märkningsrätt

Ifall företaget är registrerat, men enligt aktuella krav inte längre behöver vara det, meddela detta till: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi. 

Nya företag ansöker om registrering i e-tjänsten Touko

Registrering i växtskydds- och planmaterialregistren söks i Touko-tjänsten. I Touko-tjänsten ansöker man även om tillstånd för utfärdande växtpass eller för ISPM 15 -märkningsrätt. I e-tjänsten får aktören datasäker tillgång till dokument som har att göra med övervakningen, så som inspektionsprotokollen och analyscertifikaten för tagna prov.

Elektroniska tjänsten Touko kan användas av företag som har ett FO-nummer. Ifall ditt företag inte har ett FO-nummer, kan du sköta registreringsärenden via e-post: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Längre ner på sidan hittar du anvisningarna för ibruktagning av Touko-tjänsten.

I samband med registreringen utser företaget en person som ansvarar för växtskyddet

Personen som ansvarar för växtskyddet säkerställer att skyldigheterna i samband med växtskyddslagstiftningen efterlevs, så som rätt användning av växtpass eller ISPM 15 -märkning. Ifall företaget utfärdar växtpass, bör personen som ansvarar för växtskyddet genomgå Livsmedelsverkets webbutbildning. 

Företaget utser personen som ansvarar för växtskyddet i samband med registreringen. Ifall företaget har flera verksamhetsställen, bör man för alla dessa utse en person som ansvarar för växtskyddet. En företagskedja kan dessutom utse en för alla verksamhetsställen gemensam person som ansvarar för växtskyddet.

En person som har utsetts som personen som ansvarar för växtskyddet eller som i Touko-anmälan har valts som mottagare av meddelanden har inte automatiskt tillgång till Touko-tjänsten för att kunna studera dokumnet eller läsa meddealnden. Endast en person eller personer, som har getts fullmakt till Touko-tjänsten kan läsa dessa.

Företag som redan är registrerade gör en ändringsanmälan i elektroniska tjänsten Touko

Företag som är införda i växtskydds- och plantmaterialregistret bjuds in en bransch åt gången att uppdatera sina uppgifter i registret i e-tjänsten Touko. Begäran skickas per e-post till de e-postadresser, som nu finns antecknade för företaget i registret. Gör en ändringsanmälan så snart som möjligt när företaget har fått denna begäran. En ändringsanmälan bör göras och skickas även om verksamheten skulle vara oförändrad. Om vi inte når företaget eller om registeruppgifterna inte uppdateras inom utsatt tid, tar områdets växtsinpektör kontakt med företaget.

Registeruppgifterna uppdateras årligen med en ändringsanmälan

Ett registrerat företag är skyldigt att årligen senast den 30.4. uppdatera uppgifterna i växtskydds- och plantmaterialregistret. Syftet med uppdateringen är, att registret hålls à jour och att övervakningen kan riktas korrekt enligt registerdata.

Uppdateringen görs med en ny ändringsanmälan - även om inga ändringar skulle ha skett i företagets verksamhet. Livsmedelsverket skickar årligen i januari-april påminnelser om att det åter är aktuellt att göra en anmälan. Det är snabbt och enkelt att göra en uppdatering. 

I Touko-tjänsten kan användarna

 • uppdatera sina registeruppgifter årligen senast den 30.4. (görs även om inga ändringar har skett)
 • meddela om ändringar i kontaktuppgifter och kontaktpersoner samt ägarbyten (ska göras inom 30 dagar från ändringen)
 • söka registrering i växtskydds- och plantmaterialregistret
 • anhålla om tillstånd att utfärda växtpass eller plantintyg och rätt att använda ISPM 15 -märkning
 • skicka dokument som behövs för övervakningen (anskaffning av virke, planen för egenkontroll…)
 • ladda ner de senaste inspektionsprotokollen, analyscertifikaten och olika beslut

E-tjänsten Touko kan användas av företag som har ett FO-nummer.
Ifall ditt företag inte har ett FO-nummer, kan du sköta registreringsärendena via e-post på adressen: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

 

Så här tar du i bruk Touko-tjänsten

1. Hur man söker fullmakt

Du kan logga in direkt på Touko-tjänsten, ifall du är antecknad i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) med representationsrätt för företaget eller organisationen (till exempel som verkställande direktör eller styrelseordförande).

Om du inte har representsationsrätt för företaget, vänd dig till FöretagsFinland för att söka fullmakt. Ifall det står i bolagsordningen, att det inte är möjligt att hantera företagets ärenden ensam, måste man också söka fullmakt av FöretagsFinland för att kunna logga in i Touko. Kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan.

Det rekommenderas, att åtminstone personen som ansvarar för växtskyddet ges fullmakt att använda Touko-tjänsten. Det gör man via webbplatsen suomi.fi (byt språket till svenska). 

Om det är fråga tex. om en kommun, församling, ett dödsbo el. dyl., som inte har en antecknad person med representationsrätt, finns det ett alternativ för befullmäktigandet:

2. Inloggning på Touko

 1. Logga in på Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi 
  • Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte kommer in på tjänsten, är inte din suomi.fi -fullmakt i sin ordning. Du kan be om hjälp i FöretagsFinland-telefontjänst (vardagar kl 9-16.15), tel. 0295 020 501.
 2. När du lyckas logga in på tjänsten, välj det företaget, som du vill agera för. 

3. Hur man gör en ansökan om registrering eller en ändringsanmälan i Touko

Om företaget redan är registrerat, ska du göra en ändringsanmälan

Om företaget redan är registrerat i växtskyddsregistret innan du tar i bruk Touko-tjänsten, gör en ändringsanmälan.

Om företaget inte ännu är registrerat, ska du ansöka om registrering

 • De verksamhetsställen, som inte ännu är registrerade i växtskyddsregistret, registrerar sig > läs anvisningarna här

Meddela om upphörandet av verksamheten via e-post

När företagets verksamhet upphör, eller om verksamheten inte längre förutsätter registrering, meddela detta till Livsmedelsverket via e-post: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.


Registreringen är avgiftsbelagd

I samband med att man registererar sig betalar man avgiften för inspektionen som utförs inför registreringen samt registreringsavgiften. Tillståndet att utfärda växtpass och använda ISPM 15 -märket ingår i dessa avgifter. Priserna hittar du i Livsmedleverkets prislista / växtproduktion: Växthälsa och plantmaterial > Kontroller och tillsyn > Registrering och registreringskontroll enligt lagstiftningen för växtskydd och plantmaterial.

Kontaktning

 • Hjälp med sökande av användningsrätt dvs. fullmakt: FöretagsFinland-telefontjänst (vardagar kl 9-16.15), tel. 0295 020 501
 • Hjälp med användning av Touko-tjänsten: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 23.10.2023