Registrering

Registrering

En leverantör av skogsodlingsmaterial som professionellt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska införas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som upprätthålls av Livsmedelsverket. Leverantören av skogsodlingsmaterial registrerar sig samtidigt också i växtskyddsregistret. Man ska vara införd i växtskyddsregistret, om man producerar eller saluhåller sådant skogsodlingsmaterial som förutsätter ett växtpass.

Ansökan (doc) om att bli införd i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial.

Uppdatering av registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial i datasystemet MEVI (anvisning)

Mer information.

Man måste registrera sig i Livsmedelsverkets växtskydds- och plantmaterialregister om man yrkesmässigt producerar, marknadsför, importerar från länder utanför EU eller exporterar till länder utanför EU produkter med vilka karantänskadegörare kan sprida sig.

Företag som har ett FO-nummer: Touko-tjänsten

Ifall ditt företag inte har ett FO-nummer, kan du sköta registreringsärendena per e-post på adressen: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Mer information om Växtskydd- och plantmaterialregister.

Förpackande av utsäde och utsädespotatis är en verksamhet som kräver tillstånd. Packeriet ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Livsmedelsverkets utsädesenhet.

Mer information om förpackande.

Innan aktören börjar tillverka, marknadsföra eller importera gödselfabrikat ska en skriftlig anmälan om inledande av verksamhet göras till Livsmedelsverket.

Anmälningarna görs i första hand via e-tjänsten Touko-tjänsten

Mer information.

En näringsidkare som bedriver packeriverksamhet, marknadsföring, import och export av utsäde ska göra en anmälan till Livsmedelsverket om inledandet och avslutandet av sin verksamhet och om förändringar i den.

Touko-tjänsten

Mer information.

E-tjänster

TETO – Sundhetscertifikat system är endast på finska och engelska.

Kasvinterveystodistuspalvelu

Mer information.

Touko är Livsmedelsverkets elektroniska tjänst där du kan

  • registrera dig som foder-, gödsel-, utsädesföretagare
  • registrera dig i växtskydds- och plantmaterialregistret och ansöka om rätt att använda växtpass och ISPM 15-märkning
  • anmäla förändringar i verksamheten.

Touko-tjänsten

Mer information.

Datasystemet MEVI är en webbtjänst avsedd för leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av den kan du:

  • uppdatera uppgifterna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial
  • lämna anmälningar om insamlingar av frön
  • ansöka om stambrev och OECD-certifikat för skogsodlingsmaterial
  • lämna anmälningar om frö- och plantpartier som marknadsförts till andra EU-länder

MEVI – datasystemet för skogsodlingsmaterial

Mer information.

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2023