Årlig uppdatering av registeruppgifterna om leverantören i datasystemet MEVI

En leverantör av skogsodlingsmaterial som professionellt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial ska införas i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Livsmedelsverket. Leverantören av skogsodlingsmaterial registrerar sig samtidigt också i växtskyddsregistret. Man ska vara införd i växtskyddsregistret, om man producerar eller saluhåller skogsodlingsmaterial som förutsätter ett växtpass.

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska lämna en anmälan till Livsmedelsverket om när verksamheten påbörjas och avslutas och om väsentliga förändringar i verksamheten. Om ändringar i registeruppgifterna och om att verksamheten avslutas lämnas en anmälan i datasystemet MEVI, där användarnamn skapas för registrerade företagare. Ändringar i registeruppgifterna och avförande från registret då verksamheten avslutas är avgiftsfria.

Livsmedelsverket utövar regelbunden tillsyn över ställen där skogsodlingsmaterial produceras. Sådana är plantskolor för skogsträd, separata plantförråd, fröklängningsanstalter, fröpackerier och frölager och ställen där frön förpackas. Livsmedelsverket utövar också tillsyn över marknadsföringen av skogsodlingsmaterial. Företagare som är skyldiga att ha ett växtpass kontrolleras årligen.

Uppdatering av registeruppgifter i datasystemet MEVI

Livsmedelsverket har skickat till varje leverantör av skogsodlingsmaterial som är införd i registret eller representanten för denna ett användarnamn till datasystemet MEVI (förnamn.efternamn.meviregistrant). Logga in i datasystemet här

Uppgifter om företaget

Uppgifterna om leverantören finner du under rubriken Uppgifter om företaget. Godkännandet och komplettering av blanketter sker på följande sätt:

 1. Öppna blanketten genom att klicka på att klicka på raden i tabellen. 
 2. Kontrollera informationen.
 3. Om informationen stämmer och inget behövs korrigeras klicka på tryckknappen Informationen OK. Informationen registreras då på blanketten. Förflytta dig sedan till fliken Verksamhetsställe
 4. Om informationen bör korrigeras, klicka på tryckknappen Gör ett ändringsform .
 5. Korrigera och komplettera informationen på blanketten.
 6. Om företagets verksamhet har avslutats, gör en anmälan via blanketten. En anmälan om avslutad verksamhet finns under rubriken Anmälan om att verksamheten avslutas. Mer information.
 7. Faktureringsuppgifterna är en obligatorisk information som frågas av alla leverantörer oberoende av om leverantören har avgiftsbelagd verksamhet. Faktureringsinformationen meddelas på blanketten under rubriken Uppgifter om företaget.
  • För kontroller på verksamhetsställen uppbärs kontrollavgifter enligt Livsmedelsverkets prislista och bestäms utgående från verksamhetsställets produktionsinriktning.
 8. Märk uppgifterna som kontrollerade under rubriken Bekräftelse av registerinformation.
 9. Skicka blanketten till Livsmedelsverket genom att klicka på tryckknappen Sänd.

Fortsätt till fliken Verksamhetsställe

Uppgifter om verksamhetsstället

Uppgifterna om företagets registrerade verksamhetsställen finner du under fliken Verksamhetsställe.

 1. Öppna blanketten genom att klicka på raden i tabellen.
 2. Kontrollera uppgifterna.
 3. Om informationen är korrekt och inget behövs korrigeras klicka på tryckknappen Informationen OK. Kontrollen av informationen registreras på blanketten
 4. Om informationen bör korrigeras, klicka på tryckknappen Gör ett ändringsform.
 5. Om företagets verksamhet har avslutats, gör en anmälan via blanketten. En anmälan om avslutad verksamhet finns under rubriken Anmälan om att verksamheten avslutas. Mer information.
 6. Korrigera uppgifterna på den förhandsifyllda blanketten och komplettera den med de uppgifter som saknas för varje verksamhetsställes del.
  • Kontrollera att informationen för Verksamhetsställets produktionsinriktningar är korrekt. Beskrivning för verksamhetsställenas produktionsinriktningar finns här. Märk, att aktörer som har rätt att utfärda växtpass kontrolleras årligen och att kontrollen är avgiftsbelagd
  • Med växtskyddsansvarig avses den person som svarar för frågor som hänför sig till växtskyddet på verksamhetsstället. Mer information.
 7. Du bör uppge information om producerade och marknadsförda trädslag för varje verksamhetsställe.
 8. Kontrollera att till denna blankett Uppgifter om verksamhetsstället har bifogats följande bilagor, som vid behov är uppdaterade.
  • Plan för återkallelse (obligatorisk för alla verksamhetsställen, mer information)
  • Plan för egenkontroll (frivilligt dokument). 
 9. Bifoga bilagor
  • Skriv en beskrivning för bilagan
  • Bifoga dokumentet genom att trycka på tryckknappen Bläddra...
  • Dokumentet bifogas till blanketten genom att tycka på Överför
 10. Om verksamhetsstället har en egen faktureringsadress, meddela också faktureringsuppgifterna för verksamhetsstället.
 11. Kryssa i punkten Bekräftelse av registerinformationnär du kontrollerat informationen
 12. Skicka in blanketten till Livsmedelsverket genom att trycka på tryckknappen Sänd

Lägg till ett nytt verksamhetsställe

 1.  Lägg till ett nytt verksamhetsställe genom att klicka på länken till vänster Lägg till en ny ansökan för verksamhetsstället
 2. Fyll i uppgifterna för det nya verksamhetsstället
 3. Du bör uppge Information om producerade och marknadsförda trädslag för varje verksamhetsställe.
 4. Bifoga blanketten följande bilagor
  • Plan för återkallelse (obligatorisk för alla verksamhetsställen)
  • Plan för egenkontroll (frivilligt dokument)
 5. Bifoga bilagor
  • Skriv en beskrivning för bilagan
  • Bifoga dokumentet genom att trycka på tryckknappen Bläddra...
  • Dokumentet bifogas till blanketten genom att tycka på Överför
 6. Om verksamhetsstället har en egen faktureringsadress, meddela också faktureringsuppgifterna för verksamhetsstället.
 7. Om verksamhetsstället har en egen faktureringsadress, meddela också faktureringsuppgifterna för verksamhetsstället.
 8. Kryssa i punkten Bekräftelse av registerinformation  när du kontrollerat informationen
 9. Skicka in blanketten till Livsmedelsverket genom att trycka på tryckknappen Sänd

 Författningar som registreringen bygger på:

 • Lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
 • Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1056/2012
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021)
 • EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625
 • EU:s växtskyddsförordning (EU) 2016/2031
 • Växtskyddslagen 1110/2019
 • Förvaltningslagen 434/2003, 34 § 2 mom.  4 punkten

Mer information: 

 

Livsmedelsverket, Enheten för växthälsa, Skogsodlingsmaterial
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Skogsodlingsmaterial 

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2023