Verksamhetsställenas produktionsinriktningar

För varje verksamhetsställe anges produktionsinriktningarna på följande sätt:

 • Anskaffning av kottar och frön. De som professionellt ordnar insamling av kottar och frön anger anskaffning av kottar och frön som sitt verksamhetsområde.  Sådana är till exempel fröcentraler, forststyrelsen, skogsvårdsföreningar eller skogstjänstföretag. En enskild kottsamlare behöver inte registrera sig, om han samlar in kottar som ”ledd insamling i ett bestånd” på platser som anvisats av en registrerad leverantör. Om att kottinsamling inleds ska lämnas en fröinsamlingsanmälan till Livsmedelverket i datasystemet MEVI. (avgiftsfri)
 • Fröproduktion (klängning). Klängningsanstalter som klänger frön av skogsträd väljer Klängning av frön som sitt verksamhetsområde. I fröproduktionen ingår alla stadier av fröproduktionen, klängning, rensning, lagring, förpackning och marknadsföring så de behöver inte anges separat. En klängningsanstalt är skyldig att ha ett växtpass, om den klänger frön från tall (Pinus) eller douglasgran (Pseudotsuga). (kontrollavgift)
 • Med fördelning och förpackning av fröpartier avses fördelning av fröpartier i säljförpackningar som marknadsförs till skogsägare. Fröna som ska marknadsföras ska förslutas i en förpackning av vilken det framgår om förpackningen öppnats innan fröna levererats till slutanvändaren. Ett fröpackeri är skyldigt att ha ett växtpass, om det förpackar frön från tall (Pinus) eller douglasgran (Pseudotsuga). Fröförpackningen ska förses med företagarens eget växtpass och egen fröetikett. Ett växtpass krävs för frön från tall och douglasgran (kontrollavgift)
 • Med lagring av frön avses förvaring i minst ett år i ett för ändamålet lämpligt sval- eller fryslager. Med lagring avses inte tillfällig eller kortvarig lagring av frön som hänför sig till marknadsföring av frön, (avgiftsfri)
 • Med förmedling av frön avses att frön bjuds ut till försäljning, saluhålls eller annars överlåts mot ersättning samt förmedlas till tredje part. Marknadsföringen kan ske i Finland eller inom Europeiska unionens område. En leverantör av skogsodlingsmaterial är inte skyldig att ha ett växtpass, om han förmedlar färdigförpackade och med ett växtpass märkta fröpartier vidare (avgiftsfri)
 • Med plantproduktion avses uppdrivning av plantor från frön eller växtdelar. I plantproduktionen ingår förpackning, lagring och marknadsföring av plantorna så om dem behöver inte separat lämnas någon anmälan. En plantproducent är en företagare som är skyldig att ha ett växtpass. Kombinationen växtpass och plantetikett krävs av alla plantor som marknadsförs för skogsodling och den ska fästas på alla förpackningar som marknadsförs. (kontrollavgift)
  • Som växthusens areal anges den sammanlagda arealen i de växthus som används (ramarealen) inkluderande gångar och utrustning.
  • Med odlingsfält för täckrotsplantor avses den sammanlagda arealen hos de fält med belagda, stenlagda eller sandbaserade botten som används.
  • För barrotsplantors del anges den uppdrivningsareal som används.
  • På blanketten anges arealerna som används för plantproduktion på följande sätt:
 • Med lagring av plantor avses vinterlagring av plantor i ett för ändamålet lämpligt frilands-, sval- eller fryslager som inte ligger i anslutning till en plantskola (separat verksamhetsställe). Med lagring av plantor avses inte tillfällig eller kortvarig lagring av plantor som hänför sig till marknadsföring av plantor. Den som lagrar plantor är inte skyldig att ha ett växtpass. (kontrollavgift)
 • Med förmedling av plantor avses att plantor bjuds ut till försäljning, saluhålls eller annars överlåts mot ersättning samt förmedlas till tredje part. Marknadsföringen kan ske i Finland eller inom Europeiska unionens område. En leverantör av skogsodlingsmaterial är inte skyldig att ha ett växtpass, om han förmedlar färdigförpackade och med ett växtpass märkta plantpartier vidare. (avgiftsfri)
 • Med import avses införsel av skogsodlingsmaterial från andra än Europeiska unionens medlemsländer. Import av skogsodlingsmaterial förutsätter ett separat importtillstånd och nödvändiga intyg (såsom OECD-certifikat och ett internationellt växtsundhetscertifikat).
Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022