Anmälan till tillsynsregistret

Innan aktören börjar tillverka, marknadsföra eller importera gödselfabrikat ska en skriftlig anmälan om inledande av verksamhet göras till Livsmedelsverket. Till anmälan fogas en beskrivning av organiserandet av verksamheten, uppgifter om produkterna och en egenkontrollplan. Också om verksamheten ändras eller läggs ner ska en skriftlig anmälan göras.

Anmälningarna görs i första hand via e-tjänsten Touko. Den person som bemyndigats av företaget loggar in i Touko via Suomi.fi -autentisering på adressen https://touko.ruokavirasto.fi. Det går också att göra anmälningarna med Livsmedelsverkets blanketter.

Registreringen är billigare via e-tjänstenTouko än via blanketten.

Journalföring och årsanmälan

Aktören ska föra ett register för att säkerställa att produkterna går att spåra. I registret förs in uppgifter om köp av gödselfabrikat och råvaror till dem, deras ursprung, mängderna tillverkade produkter, överlåtelser av produkter samt lagerplatser. Dessutom ska aktören föra journal över mängderna importerade och exporterade produkter och råvaror.

Aktören ska en gång om året lämna Livsmedelsverket uppgifter om gödselfabrikat som tillverkats eller som släppts ut på marknaden. Årsanmälan skickas till Livsmedelsverket i början av året efter verksamhetsåret. Anvisningar för att lämna in anmälan publiceras på Livsmedelsverkets webbplats vid årsskiftet. 

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2022