Kvalitetssystem

Tillverkaren av gödselprodukter ska ta i bruk ett kvalitetssystem för egenkontroll i samband med tillverkning. Alla tillverkare av gödselprodukter måste ha ett kvalitetssystem. Med en tillverkare avses en ekonomisk aktör som tillverkar eller låter konstruera eller tillverka en gödselprodukt och som saluför gödselprodukten i fråga i eget namn eller under eget varumärke. Med hjälp av kvalitetssystemet kan tillverkaren säkerställa att tillverkningen av en gödselprodukt och den färdiga gödselprodukten överensstämmer med kraven i lagstiftningen. Tillverkaren ska känna till de skeden i tillverkningen och bearbetningen som är kritiska med tanke på gödselproduktens kvalitet och övervaka dessa. Kvalitetssystemet motsvarar till sitt innehåll systemet för egenkontroll i enlighet med den upphävda lagen om gödselfabrikat 539/2006.

När man bearbetar animaliska biprodukter ska kvalitetssystemet kompletteras med ett HACCP-system. Förkortningen HACCP kommer från engelskans Hazard Analysis and Critical Control Points, det vill säga faroanalys och kritiska styrpunkter. Med en kritisk styrpunkt (CCP) avses ett produktionsskede som kan styras och som är viktigt med tanke på faror som hotar säkerheten och måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå.

Kvalitetssystemet ska upprättas skriftligt och lämnas till Livsmedelsverket som bilaga till anmälan om inledande av verksamhet. Systemet ska uppdateras regelbundet. När väsentliga ändringar sker i verksamheten ska en uppdaterad version av kvalitetssystemet lämnas till Livsmedelsverkets tillsyn över gödselmedel.

Kvalitetssystemets innehåll

Kvalitetssystemet ska omfatta teknik, processer och åtgärder för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Systemet ska dessutom omfatta de inspektioner och tester som utförs före, under och efter tillverkningen samt deras intervall. Tillverkaren av en gödselprodukt ska se till att alla arbetstagare som deltar i de olika tillverkningsskedena är insatta i kvalitetssystemet och arbetar i enlighet med det.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022