Egenkontroll

En aktör inom gödselfabrikatbranschen ska ha ett egenkontrollsystem med vilket aktören säkerställer att gödselfabrikatet och bearbetningen av det uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Aktören ska ha kännedom om de tillverknings- och bearbetningsskeden som är kritiska med tanke på gödselfabrikatens kvalitet och övervaka dem.

Vid bearbetning av animaliska biprodukter ska ett HACCP-system inkluderas i egenkontrollsystemet. Namnet HACCP kommer från engelskans Hazard Analysis and Critical Control Points, faroanalys och kritiska styrpunkter. Med kritisk styrpunkt (CCP) avses en produktionsfas på vilken en styrande åtgärd kan tillämpas och som är nödvändig för att en fara som hotar livsmedelssäkerheten kan förebyggas, undanröjas eller reduceras till en acceptabel nivå.

Över egenkontrollen ska utarbetas en skriftlig plan som ges in som bilaga till anmälan om inledande av verksamhet. Egenkontrollplanen ska hållas uppdaterad. När det sker väsentliga förändringar i verksamheten ska den uppdaterade egenkontrollplanen skickas till Livsmedelsverkets sektion för gödselfabrikat.

Egenkontrollplanens innehåll

Egenkontrollplanen ska till sin utformning och sitt innehåll vara sådan att den lämpar sig som instruktion för genomförandet av egenkontrollprogrammet. Följande ska i tillämpliga delar inkluderas i egenkontrollplanen:

 1. Uppgifter om de ansvariga personerna och en plan för introduktion av personalen
 2. Produktspecifika uppgifter om råvarorna i det gödselfabrikat som ska släppas ut på marknaden samt om deras ursprung och kvalitet
 3. De åtgärder med vilka spårbarheten för vart och ett parti verifieras
 4. Beskrivningar av produktions- och verksamhetsprocesser, inbegripet
  1. Kritiska styrpunkter och åtgärdsgränser
  2. Korrigerande åtgärder som vidtas vid överskridning av åtgärdsgränserna
  3. Uppgifter om tillgängliga lokaliteter, maskiner och anordningar samt underhåll av dem, kalibrering av mätinstrument, rengöringsmetod och rengöringsintervall samt bekämpning av skadedjur
 5. Instruktioner med tanke på störningar
 6. Kvalitetskontroll- och provtagningsplan som gäller råvaror, produktion och slutprodukt
 7. Åtgärder som vidtas om gödselfabrikat eller råvaror till dem inte uppfyller de fastställda kvalitetskraven eller har blivit överåriga,
 8. En beskrivning av import-, lagrings-, förvarings- och transportarrangemangen för gödselfabrikat och råvaror till dem samt om innehållet i och arkiveringen av dokument som hör samman med dem.

I egenkontrollplanen ska man beakta verksamhetens natur, riskerna som är förknippade med den och de ändamålsenliga förfaranden med vilka övervakningen genomförs. Till exempel när det gäller import ligger tyngdpunkten för egenkontrollen på att övervaka de uppgifter som fås av dem som tillverkar produkterna eller råvarorna. När det gäller tillverkningsprocesser är det utöver råvarornas och produkternas egenskaper också processparametrarna som ska övervakas.

Journalföring

Journal ska föras över genomförandet av egenkontrollen. I journalen ska ingå resultat och officiella intyg i anslutning till säkerställandet av gödselfabrikatens eller råvarornas kvalitet och säkerhet och kritiska skeden i import, tillverkning och bearbetning samt dokumenten över avvikelser och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dem.

Alla de ovan nämnda handlingarna ska vid behov enkelt kunna fås fram när tillsynsmyndigheten kontrollerar företagets verksamhet och den övervakande myndigheten ska vid behov få kopior på handlingarna.

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2019