Växtinspektion på destinationen

Växtinspektion på destinationen

Växtinspektionen av en importerad försändelse görs vanligen på gränskontrollstationen (såsom en hamn eller flygplats). En försändelse som innehåller växter eller växtprodukter kan förflyttas från införselplatsen till destinationen för inspektion, om förutsättningarna för en inspektion där är bättre än på införselplatsen. Förflyttningen av försändelsen får ändå inte medföra en risk att en växtskadegörare sprider sig. Vid förflyttning av en växtförsändelse kan man förfara på två sätt beroende på mängden växtpartier som importören infört under årets lopp.

Kommersiella lager

Ett företag eller ett lager som ligger i en gränskontrollstations tullområde kan ansökas som kommersiellt lager. Inom ett tullområde finns inga förflyttningsförfaranden för varan. Varans importkontroll i ett tullområde utförs i ett för ändamålet godkänt kommersiellt lager. Som officiella kontrollställen kan man endast godkänna företag, lager och övriga inspektionsplatser som ligger utanför gränskontrollstationens tullområde. Förfrågningar kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.                

Regelbunden import – ansök om godkännande för inspektionsplatsen

Importören ansöker om godkännande av inspektionsplatsen dvs. officiella kontrollstället med en blankett som skickas till Livsmedelsverket. Om ett officiellt kontrollställe används utav flera företag, räcker det om ett företag har ansökt om dess godkännande. Du bör alltså inte ansöka om ett nytt godkännade i ditt eget företags namn för ett redan godkänt kontrollställe. Ifall försändelsen införs för en privat person för eget bruk eller om det är fråga införsel av en enskild försändelse eller några slumpmässiga försändelser, bör man inte heller ansöka om godkännande av ett kontrollställe.

Gör så här då du ansöker om godkännande för ett kontrollställe:

  1. Kontrollera vid behov om stället redan har godkänts som officiellt kontrollställe. De officiella kontrollställena kan du söka här > Sök listan över gränskontrollstationer (BCP) och officiella kontrollställen (CP).
  2. Ifall kontrollstället inte finns med på listan, gör din ansökan om godkännade i god tid före tänkta importtidpunkten med en webropol-blankett. Som villkor för godkännandet är att försändelserna som väntar på inspektion kan hållas åtskilda från övriga varor och att även andra krav uppfylls. Dessutom måste man se till, att försändelsen inte tas i bruk förrän den är inspekterad och godkänd för import.

Sporadisk import – försändelserna inspekteras på en gränskontrollstation

För en importör som inför en eller några få försändelser som kräver sunfhetscertifikat per år är inspektionsplatsen i första hand en gränskontrollstation. Du bör inte ansöka om godkännade av ett officiellt kontrollställe för en enskild försändelse.

Hur en försändelse förflyttas till ett officiellt kontrollställe

Importören meddelar i Traces-systemet med en CHED-PP-importamälan vilket kontrollställe som försändelsen förflyttas till för inspektion. Försändelsen kan förflyttas efter en godkänd dokumentinspektion. I dokumentinspektionen kontrolleras, att försändelsen åtföljs av ett korrekt sundhetscertifikat och en CHED-PP-anmälan.

Läs ytterligare: Hela importproceduren för försändelser som bör åtföljas av ett sundhetscertifikat

Kontakt

  • kasvinterveys@ruokavirasto.fi
Sidan har senast uppdaterats 22.3.2022