Importtullkvoter – ansökningsguide

1. Allmänt om förmånsordningar och ansökan om deltagande i importtullkvoter

 

1.1. Tullförmånsordningar

 

Vid import av jordbruksprodukter från tredje land tillämpas i vissa fall tullförmånsordningar som oftast är bundna till en maximikvantitet, en s.k. tullkvot. Tullkvoter ger lättnader på tullavgifterna när en produkt importeras till EU. När kvotmängderna är fyllda är det fortfarande tillåtet att importera varor från tredje land, men då måste man betala fulla importtullar och importavgifter för dem.

Tullkvoterna kan delas in i multilaterala eller bilaterala avtal och kvoter som grundar sig på unilaterala arrangemang. Avtalskvoterna grundar sig på förmånsavtal mellan Europeiska unionen och tredje länder. Dessa är exempelvis kvoter i anslutning till Europaavtal, avtal med AVS-länder och avtal med Medelhavsländerna. Importtullkvoterna tillämpas bara på produkter som påvisas vara produkter med ursprung i landet i fråga. WTO-kvoterna (f.d. GATT) är också kvoter som grundar sig på avtal och som utgör en egen grupp i systemet med tullkvoter. Ensidiga eftergifter från Europeiska unionen möjliggör partiell eller fullständig befrielse från importtullar för produkter som det inte produceras tillräckligt av inom Europeiska unionen.

Vid ansökan om kvoter och fördelningen av kvantiteter mellan importörer tillämpas olika metoder. Kvoter för jordbruksprodukter är kvoter som förvaltas antingen genom ansökningsförfarande eller med hjälp av ett kvotregister. I Finland ansvarar Livsmedelsverkets marknadsavdelning för administrationen av ansökningsförfarandet för tullkvoter för jordbruksprodukter. De s.k. First Come First Served-tullkvoterna administreras av Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning med hjälp av ett kvotregister. Livsmedelsverkets och Tullens kontaktuppgifter finns i slutet av denna guide. Syftet med dessa anvisningar är att ge läsaren en allmän bild av tullkvoterna som förvaltas genom ansökningsförfarandet, dvs. med hjälp av AGRIM-importlicenser och tillämpningen av förfarandet i Finland. Alla anvisningar om AGRIM-importlicenser finns på adressen www.ruokavirasto.fi/agrim och alla anvisningar om AGREX-exportlicenser finns på adressen www.ruokavirasto.fi/agrex.

 

1.2. Författningsgrund

 

Denna guide grundar sig på ett stort antal produktsektorsspecifika bestämmelser som behandlas i egna kapitel. Guiden kompletterar ansökningsguiden för import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Den som satt sig in i den har det lättare att förstå de anvisningar som ges i den här guiden. Ansökningsguiden finns på adressen https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/import--och-exportlicenser-for-jordbruksprodukter/import--och-exportlicenser-for-jordbruksprodukter/. Dessutom regleras tullkvoterna av följande bestämmelser:

 

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter

 

Rådets, parlamentets och kommissionens förordningar är i sig bindande lagstiftning för medlemsländerna. Informationen i guiden grundar sig på ovan nämnda förordningar, men är inte juridiskt bindande. I gemenskapslagstiftningen görs ständigt ändringar som direkt som sådana gäller i alla medlemsländer, även i Finland. Förordningarnas bestämmelser har alltid företräde framom dessa anvisningar. Trots uppdateringar i denna publikation är uppgifterna kanske inte alltid aktuella. Snabbast hittas aktuella uppgifter om ändringar i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). På samma adress finns också gemenskapens gällande lagstiftning.

 

1.3. Behov av AGRIM-importlicens

 

AGRIM-importlicensen ger rätt och skyldighet att importera en produkt som omfattas av ett visst KN-nummer från ett visst land eller en viss grupp av länder under licensens giltighetstid.

I kapitlen i denna guide presenteras de benämningar och varubeskrivningar samt importkvotnummer som administreras med AGRIM-kvotimportlicens. Vissa kvoter har flera möjliga KN-beteckningar. Kontrollera de exakta beskrivningarna med en TARIC-sökning.

AGRIM-importlicensen krävs inte vid import som inte berättigar till förmån (bortsett från KN-numren för ris 1006 30, 1006 20 och 1006 40).

 

1.4. Innan du ansöker om AGRIM-importlicens från Livsmedelsverket

 

 • Sökanden ska vara momsregistrerad i Finland
 • Sökanden ska ha ett giltigt EORI-nummer. Läs mer på Tullens webbplats om EORI-registrering.
 • Sökanden ska registrera sig som kund vid Livsmedelsverkets marknadsavdelning och ansöka om användarrättigheter till den elektroniska ansökningstjänsten för import- och exportlicenser. Anvisningar finns i ansökningsguiden för import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.
 • Sökanden ska uppfylla de villkor och särskilda villkor som gäller tullkvoten i fråga och lämna in eventuella bevis på handel och/eller referenskvantiteten samt eventuella originaldokument från tredje land som bifogas licensansökan.
 • I vissa överefterfrågade s.k. LORI-importkvoter för fjäderfäkött och vitlök är det obligatoriskt att registrera sig i kommissionens register och / eller kravet på referensmängd.
 • Sökanden ska ställa en eventuell säkerhet i euro. Information om hur stor säkerhet som behövs anges i guiden specifikt för varje kvot. Anvisningar för hur man ställer en säkerhet finns i ansökningsguiden för import- och exportlicenser för jordbruksprodukter.
 • Sökanden ska kontrollera på kommissionens webbplats om kvantiteten kan sökas under en viss delperiod ur kvoten. Välj ”Allocation coefficients for local tariff rate quotas" (importkvoter) på webbplatsen. Sök med hjälp av sökfunktionen rätt kvotnummer och innevarande kvotår. I fältet som anger den tillgängliga kvantiteten före delning (kg) visas hur mycket som kan sökas under en viss delperiod. Om kvotmängden är uttömd för en delperiod eller inom ramen för systemet med månatlig ansökan, ska kommissionen avbryta inlämnandet av ytterligare ansökningar till och med utgången av tullkvotperioden eller delperioden. Kontrollera för varje kvotnummer om den mängd som licensansökan gäller är begränsad till en minimi- eller maximimängd.
 • AGRIM-kvotimportlicenser söks elektroniskt via ansökningstjänsten för import- och exportlicenser.

 

1.5. Bevis på handel

 

För att så få ansökningar om importlicenser för tullkvoter som möjligt ska kunna göras i spekulativt syfte är en av de särskilda villkoren för vissa importtullkvoter att aktören har tidigare erfarenhet och deltagit i handeln med tredje länder. Därför krävs det i dessa kvoter att aktörerna visar att de har åtminstone en viss erfarenhet av handel med tredje land. Sökanden ska lämna in bevis på handel tillsammans med den första ansökan om importlicens till Livsmedelsverket. Aktörerna ska lämna in bevis på att handel har ägt rum på något av följande sätt:

 • tulluppgifter som visar övergång till fri omsättning inom unionen och där det i enlighet med medlemsstaternas krav hänvisas till en aktör som deklarant eller importör enligt artikel 5.15 i förordning (EU) nr 952/2013.
 • tulluppgifter som anger övergång till export från unionen och som i enlighet med den berörda medlemsstatens krav hänvisar till en aktör i egenskap av deklarant enligt artikel 5.15 i förordning (EU) nr 952/2013 eller i egenskap av exportör enligt artikel 1.19 i den delegerade förordningen (EU) 2015/2446.
 • en av tullmyndigheterna vederbörligen bestyrkt import-/exportlicens med hänvisning till leverantören som licensinnehavare eller överföringsmottagare.

Bevis på handel krävs inte för kvoter som omfattas av kravet på referenskvantitet, utom när tillämpningen av kravet har avbrutits.

 

1.6. ISAMM LORI-registreringskrav

 

För att säkerställa transparens och för att de behöriga myndigheterna ska kunna upptäcka överträdelser av bestämmelserna om förvaltning av tullkvoter, särskilt av behörighetsvillkoren, i vissa överefterfrågade tullkvoter ska innehavarnas namn, EORI-nummer och adresser offentliggöras på kommissionens officiella webbplats. Dessa överefterfrågade kvoter omfattas av ISAMM LORI-registreringskravet. Registrering i ISAMM LORI -systemet är obligatorisk för alla de företag som från och med tullkvotperioden 1.1.2021 ansöker om licens inom ramen för kvotnummer 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215,09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422 i fråga om sektorn för fjäderfäkött och inom ramen för kvotnummer 09.4285 i fråga om vitlök av kinesiskt ursprung. Ansökan om LORI-registrering ska lämnas in minst två månader före den månad under vilken aktören har för avsikt att ansöka om licens. ISAMM LORI-registreringen är alltid förknippad med ett krav på referenskvantitet och en oberoendeförklaring. Anvisningar om LORI-registrering finns här: www.ruokavirasto.fi/agrim. Välj LORI-registrering som finns under rubriken Mer information i menyn till höger.

 

1.7. Krav på referenskvantitet

 

Det finns importtullkvoter som inte omfattas av ISAMM LORI-registreringskrav, men som är känsliga kvoter, eftersom de är överefterfrågade eller gäller en produkt eller ett ursprungsland som är särskilt viktigt för en smidig funktion på den europeiska marknaden eller på grund av att deras förvaltningsregler tidigare har kringgåtts eller tillämpats felaktigt. För att säkerställa en adekvat förvaltning av sådana importtullkvoter ska de maximala kvantiteter som kan sökas fastställas i form av en referenskvantitet. Referenskvantiteten är specifikt för varje aktör och en maximal kvantitet (15 %) har fastställts för att säkerställa nya importörers samt små och medelstora aktörers tillträde till marknaden. Sökanden ska i samband med den första ansökan om importlicens lämna in bevis för referenskvantiteten till Livsmedelsverket.

 

På kvoter som omfattas av kravet på referenskvantitet tillämpas de förordningar som upphävts genom kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761 om fastställande av referenskvantiteten under de två första tullkvotperioderna efter att kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761 har trätt i kraft. Kommissionen har preciserat att de upphävda förordningarna endast ska tillämpas på de handlingar som hänför sig till bestyrkandet av referenskvantiteten i de berörda kvoterna, inte på sättet att beräkna referenskvantiteten. Under de två första tullkvotperioderna får uppfyllandet av referenskvantitetskravet bestyrkas med ett tulldokument för övergång till fri omsättning, som ska vara vederbörligen godkänt av tullmyndigheterna och innehålla en hänvisning till den sökande, som är mottagare, eller med ett tulldokument för export som godkänts av tullmyndigheterna.

 

Kommissionen kan avbryta tillämpningen av kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansöks inom en tullkvot på hela EU-nivå senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden (Obs! Avser inte alltid kalendermånader) är lägre än den tillgängliga kvantiteten under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar om avbrott som gäller referenskvantiteten med en genomförandeakt. Ett avbrott i referenskvantiteten får inte fortgå längre än själva tullkvotperioden.

 

1.8. Beviljande av importlicens för kvot och returnering av importlicens för kvot till Livsmedelsverket

 

För de kvoter som har vissa ansökningstider som fastställts i förordningarna rapporterar Livsmedelsverket de mängder som ansökts i Finland till kommissionen efter den sista inlämningsdagen för ansökningarna. Inom den tid som fastställs i förordningarna beslutar kommissionen till vilka delar ansökningar som lämnas in i alla medlemsländer ska godkännas. Om de ansökta kvantiteterna överstiger den tillgängliga kvantiteten för en viss kvot, ska kommissionen ange vilken tilldelningskoefficient som ska tillämpas på alla ansökningar som lämnas in inom kvoten i fråga. Om den sammanlagda kvantiteten i ansökningar som lämnas in för kvoten är lika med eller mindre än den tillgängliga kvantiteten, ska sökanden beviljas licens för de kvantiteter som ansökan gäller. De tilldelningskoefficienter som kommissionen fastställt publiceras kvotvis på samma sida på kommissionens webbplats som visar de kvantiteter som kan sökas.  Livsmedelsverket beviljar AGRIM-importlicensen efter att tilldelningskoefficienten har publicerats. Om den beviljade mängden är mindre än den ansökta, frisläpper Livsmedelsverket säkerheten i motsvarande mån. Förmånsordningen ska endast gälla upp till det kilo som anges i AGRIM-kvotimportlicensen. För kvoter utan särskilda ansökningstider utfärdas AGRIM-importlicenser utan dröjsmål när sökanden tillsammans med ansökan om AGRIM-kvotimportlicens uppvisar ursprungsintyg från myndigheterna i exportlandet för Livsmedelsverket. En förutsättning för beviljande av vissa kvoter är också att Livsmedelsverket har fått kommissionens veckomeddelande om ursprungsintyg. Övergång till fri omsättning av de produkter som nämns i kvotimportlicensen kan kräva att både AGRIM-importlicensen och ett ursprungsintyg eller äkthetsintyg uppvisas vid Tullen.

 

En nyttjad AGRIM-importlicens ska återlämnas till Livsmedelsverket inom 60 kalenderdagar efter att licensen har upphört att gälla. Återsändande av importlicensen med tullmärkning till Livsmedelsverket inom 60 kalenderdagar anses som bevis på att skyldigheterna med anknytning till importlicensen har fullgjorts. Säkerheten frisläpps om importskyldigheten har uppfyllts och den nyttjade licensen har återlämnats inom föreskriven tid. Skyldigheten i anslutning till en importlicens anses ha fullgjorts i sin helhet när den totala kvantitet som anges i AGRIM-kvotimportlicensen har tullklarerats enligt förfarandet i fråga under licensens giltighetstid och produkterna i verkligheten har övergått till fri omsättning. Den kvantitet som övergått till fri omsättning med AGRIM-kvotimportlicensen får inte avvika med mer än -5 % från den kvantitet som beviljats med licensen. När Livsmedelsverket har behandlat en återlämnad och till minst 95 % nyttjad importlicens frisläpps hela säkerheten. Om licensens användningsgrad är lägre än 95 %, ska säkerheten frisläppas i proportion till importen. Kunden förlorar den del av säkerheten som motsvarar den icke förverkligade importen. Även en AGRIM-kvotimportlicens som återlämnats för sent kan leda till att säkerheten innehålls även om importskyldigheten har uppfyllts.

 

AGRIM-kvotimportlicenser som beviljats av Livsmedelsverket ska återlämnas till Livsmedelsverket efter att Tullen bestyrkt anteckningarna på dem. Elektroniska licenser återlämnas via den elektroniska tjänsten för licensansökan och licenser på papper per post till Livsmedelsverkets adress. Licensen ska återlämnas även i det fall att den inte har kunnat nyttjas under dess giltighetstid.

Kvotimportlicensernas giltighetstid varierar beroende på produktsektor och framgår av denna guide och kommissionens förordningar.

 

1.9. Anmärkning som gäller veterinärmedicinska bestämmelser och växthälsolagstiftning

 

Importlicenser får endast användas för import av produkter som uppfyller alla gällande veterinärmedicinska bestämmelser och växthälsolagar inom gemenskapen.

 

Mer information om bestämmelser som gäller veterinärmedicin finns på sidan: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/. Mer information om växthälsolagstiftningen på sidan: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/vaxtprodukter/. Experter på veterinärmedicin kan kontaktas på adressen rajatarkastus(at)ruokavirasto.fi och experter på växthälsa på adressen kasvinterveys(at)ruokavirasto.fi..

 

2. Spannmål

 

2.1. Tullkvotperiod i spannmålssektorn

 

Importtullkvoterna för spannmålssektorn öppnas för ett år i sänder, från och med 1 januari till och med 31 december.

 

Vanligt vete av annan kvalitet än hög

 • Ursprung: USA
 • Kvotnummer: 09.4123
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I licensansökan ska anges en kvantitet i kg som inte får överstiga den totala kvantitet som öppnats för det aktuella året i kvoten eller delkvoten. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning.
 • KN-nummer: Ex 1001 99 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörer lämna ansökningar för licenser som är i kraft från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 fram till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 12 euro/1 000 kg

Vanligt vete av annan kvalitet än hög

 • Ursprung: Kanada
 • Kvotnummer: 09.4124
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor:  Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning.
 • KN-nummer: Ex 1001 99 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 fram till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Vanligt vete av annan kvalitet än hög

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenta staterna, Kanada och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4125
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I licensansökan ska anges en kvantitet i kg som inte får överstiga den totala kvantitet som öppnats för delperioden i fråga. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning.
 • KN-nummer: Ex 1001 99 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni och 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: En licens som beviljats i enlighet med artikel 13 i förordningen (EU) 2020/761 är i kraft till slutet av den månad som följer delperiodens utgång, men högst till kvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 12 euro/1 000 kg

Majs

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4131
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med spannmålsprodukter som omfattas av del I i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas.  I licensansökan ska anges en kvantitet i kg som inte får överstiga den totala kvantitet som öppnats för delperioden i fråga.
 • KN-nummer: 1005 10 90, 1005 90 00. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni och 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: En licens som beviljats i enlighet med artikel 13 i förordningen (EU) 2020/761 är i kraft till slutet av den månad som följer delperiodens utgång, men högst till kvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Vanligt vete av annan kvalitet än hög

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4133
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I licensansökan ska anges en kvantitet i kg som inte får överstiga den totala kvantitet som öppnats för tullkvotperioden i fråga.
 • KN-nummer: Ex 1001 99 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 fram till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 12 euro/1 000 kg

 

2.2. Importtullkvoter för spannmålssektorn i Ukraina

 

Vete – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4306
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med spannmålsprodukter som omfattas av del I i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. ”Ukraina” ska nämnas i fält 8 i ansökan om importlicens och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I licensansökan ska anges den kvantitet i kg som inte får överstiga det totala öppnade beloppet för delperioden i fråga. Ursprungsdeklaration för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1
 • KN-nummer: 1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60). Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 fram till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Korn – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4307
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med spannmålsprodukter som omfattas av del I i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. ”Ukraina” ska nämnas i fält 8 i ansökan om importlicens och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I licensansökan ska anges en kvantitet i kg som inte får överstiga den totala kvantitet som öppnats för delperioden i fråga. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1
 • KN-nummer: 1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25). Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 fram till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Majs – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4308
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med spannmålsprodukter som omfattas av del I i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. ”Ukraina” ska nämnas i fält 8 i ansökan om importlicens och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens nummer anges och den nedan nämnda tullsatsen inom kvoten tillämpas. I licensansökan ska anges en kvantitet i kg som inte får överstiga den totala kvantitet som öppnats för delperioden i fråga. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1
 • KN-nummer: 1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98). Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Enligt artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 fram till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

3. Ris

3.1. Tullkvotperiod för ris

 

De totala importtullkvoterna för ris öppnas varje år för tiden 1 januari–31 december. En del av kvoterna indelas i underkvotperioder, till vilka man endast söker vid en viss tidpunkt på året. En del av kvoterna kan sökas varje vecka eller vilken arbetsdag som helst.

Basmatiris från Indien och Pakistan

 • Ursprung: Indien och Pakistan
 • Kvotnummer: -
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordning (EG) nr 972/2006
 • Säkerhet: 70 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Ansökan om importlicens ska i fält 8 ha ett meddelande om ursprungsland och ett kryss i rutan "Ja"; fält 20 ska innehålla någon av de omnämnanden som räknas upp i bilaga I till förordningen. Ansökan om importlicens för basmatiris ska åtföljas av ett intyg om att sökanden är en fysisk eller juridisk person som har bedrivit kommersiell verksamhet inom rissektorn under minst 12 månader och som är registrerad i den medlemsstat där ansökan lämnas in, samt av ett äkthetsintyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i det exporterande land som nämns i bilaga II till förordningen. När rispartiet har anlänt till landet tas ett prov för DNA-analys av sorten. Provet skickas för analys till det land från vilket varan har kommit. Syftet med ett kontrollsystem som bygger på DNA-analys är att förhindra spekulation med olika rissorter. Om det importerade partiet inte hör till de sorter som berättigar till förmånsbehandling, ska säkerheten för importlicensen gå förlorad och en allmän tull för råris uppbäras.
 • KN-nummer: 1006 20 17 och följande sorter av KN-numret 1006 20 98:
  • Basmati 217
  • Basmati 370
  • Basmati 386
  • Kernel (Basmati)
  • Pusa  Basmati
  • Ranbir Basmati
  • Super Basmati
  • Taraori Basmati  (HBC-19)
  • Type-3 (Dehradun)
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: USA
 • Kvotnummer: 09.4127
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Export certificate som ursprungslandet har upprättat enligt bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 september–30 september)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4128
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Export certificate som ursprungslandet har upprättat enligt bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörer lämna ansökningar för licenser som är i kraft från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 september–30 september)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4129
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Export certificate som ursprungslandet har upprättat enligt bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 september–30 september)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Australien, Thailand, Förenta staterna och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4130
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 september–30 september)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4138
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under delperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats. De onyttjade kvantiteterna i kvoterna nr 09.4127, 09.4128, 09.4129 och 09.4130 som inte har delats ut under tidigare delperioder kan sökas.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Råris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4148
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet, inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 20. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 15 %

Brutet ris

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4149
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 5 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Export certificate som ursprungslandet har upprättat enligt bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761
 • KN-nummer: 1006 40 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Tullnedsättning 30,77 %

Brutet ris

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4150
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 5 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet, inget bevis på tidigare handel.  I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 40 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Tullnedsättning 30,77 %

Brutet ris

 • Ursprung: USA
 • Kvotnummer: 09.4153
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 5 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 40 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Tullnedsättning 30,77 %

Brutet ris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Australien, Guyana, Thailand, Förenta staterna och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4154
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 5 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 40 00
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Tullnedsättning 30,77 %

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4112
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörer lämna ansökningar för licenser som är i kraft från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: USA
 • Kvotnummer: 09.4116
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Indien
 • Kvotnummer: 09.4117
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörer lämna ansökningar för licenser som är i kraft från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Pakistan
 • Kvotnummer: 09.4118
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Indien, Pakistan, Thailand, Förenta staterna och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4119
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris eller delvis slipat ris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4166
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 46 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 augusti, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Brutet ris

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4168
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 5 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1006 40 00
 • Ansökningstider: Hela kvoten kan sökas under delperioden september. De belopp som inte använts under delperioden september överförs till delperioden 1 oktober–31 december. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i månaden under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som är giltiga från december. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod: 1 januari–31 december (delperioder 1 september–31 december, 1 oktober– 31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

3.2. Tullkvoter för import av ris med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam

 Råris

 • Ursprung: Vietnam
 • Kvotnummer: 09.4729
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordning (EU) nr 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning.
 • KN-nummer: 1006.10.30, 1006.10.50, 1006.10.71, 1006.10.79. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: de första sju kalenderdagarna i månaden, med undantag av december då ansökningar inte kan lämnas in. I stället för december ska ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari inlämnas mellan 23 och 30 november föregående år.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–30 september)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris

 • Ursprung: Vietnam
 • Kvotnummer: 09.4730
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordning (EU) nr 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning.
 • KN-nummer: 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96, 1006.30.98. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: de första sju kalenderdagarna i månaden, med undantag av december då ansökningar inte kan lämnas in. I stället för december ska ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari inlämnas mellan 23 och 30 november föregående år.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–30 september)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Slipat ris

 • Ursprung: Vietnam
 • Kvotnummer: 09.4731
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 30 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med risprodukter som omfattas av del II i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyget för övergång till fri omsättning samt äkthetsintyget, i vilket det konstateras att riset är en av de arter av doftande ris som nämns i bilaga I till kommissionens förordning, ska upprättas på ett formulär enligt modellen i bilaga III till kommissionens förordning.
 • KN-nummer: 1006.10.30, 1006.10.50, 1006.10.71, 1006.10.79, 1006.20.11, 1006.20.13, 1006.20.15, 1006.20.17, 1006.20.92, 1006.20.94, 1006.20.96, 1006.20.98, 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96, 1006.30.98. Riset ska vara av någon av följande doftande rissorter: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào). Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: de första sju kalenderdagarna i månaden, med undantag av december då ansökningar inte kan lämnas in. I stället för december ska ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari inlämnas mellan 23 och 30 november föregående år.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

4. Socker

 

4.1. Tullkvotperiod för socker

 

Tullkvoterna för socker öppnas för ett år i sänder, från och 1 januari till och med 30 september. Tullkvotperioden indelas i delperioder på en månad. Kvantiteterna för delperioderna är följande: 100 procent under den första och 0 procent under de återstående delperioderna. Kommissionen avbryter mottagandet av licensansökningar ända till slutet av marknadsföringsåret för de löpnummer vars tillgängliga kvantiteter har förbrukats. Kommissionen kommer emellertid att dra tillbaka avbrottet och börja ta emot nya ansökningar när kvantiteter återinförs.

4.2. Skyldigheter i anslutning till inlämnande av licensansökningar

Ansökningar om importlicenser för socker med löpnummer 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 och 09.4330 som berättigar till CXL-medgivanden ska åtföljas av sökandens åtagande att raffinera sockerkvantiteterna före utgången av den tredje månaden efter det att importlicensen har upphört att gälla.

4.3. Socker som berättigar till CXL-eftergifter

Rått rörsocker avsett för raffinering

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4317
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska anges "socker för raffinering" och införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del A. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447. Skyldighet till raffinering inom 180 dagar från det att socker övergått till fri omsättning inom unionen.
 • KN-nummer: 1701 13 10, 1701 14 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 98 euro/1 000 kg. Om polariseringen av importerat råsocker avviker från 96 grader, ska tullsatsen på 98 euro per ton antingen höjas eller sänkas med 0,14 procent för varje konstaterad avvikelse på en tiondel.

Rått rörsocker avsett för raffinering

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4318
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska anges "socker för raffinering" och införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del A. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447. Skyldighet till raffinering inom 180 dagar från det att socker övergått till fri omsättning inom unionen.
 • KN-nummer: 1701 13 10, 1701 14 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 98 euro/1 000 kg. Om polariseringen av importerat råsocker avviker från 96 grader, ska tullsatsen på 98 euro per ton antingen höjas eller sänkas med 0,14 procent för varje konstaterad avvikelse på en tiondel.

Rått rörsocker avsett för raffinering

 • Ursprung: Kuba
 • Kvotnummer: 09.4319
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska anges "socker för raffinering" och införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del A. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447. Skyldighet till raffinering inom 180 dagar från det att socker övergått till fri omsättning inom unionen.
 • KN-nummer: 1701 13 10, 1701 14 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 98 euro/1 000 kg. Om polariseringen av importerat råsocker avviker från 96 grader, ska tullsatsen på 98 euro per ton antingen höjas eller sänkas med 0,14 procent för varje konstaterad avvikelse på en tiondel.

Rått rörsocker avsett för raffinering

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4320
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska anges "socker för raffinering" och införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del A. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447. Skyldighet till raffinering inom 180 dagar från det att socker övergått till fri omsättning inom unionen.
 • KN-nummer: 1701 13 10, 1701 14 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 98 euro/1 000 kg. Om polariseringen av importerat råsocker avviker från 96 grader, ska tullsatsen på 98 euro per ton antingen höjas eller sänkas med 0,14 procent för varje konstaterad avvikelse på en tiondel.

Socker från sockerbetor eller sockerrör och kemiskt ren sackaros i fast form

 • Ursprung: Indien
 • Kvotnummer: 09.4321
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del A. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447.
 • KN-nummer: 1701. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Rått rörsocker avsett för raffinering

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4329
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del A. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447. Skyldighet till raffinering inom 180 dagar från det att socker övergått till fri omsättning inom unionen.
 • KN-nummer: 1701 13 10, 1701 14 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 11 euro/1 000 kg. Om polariseringen av importerat råsocker avviker från 96 grader, ska tullsatsen på 11 euro per ton antingen höjas eller sänkas med 0,14 procent för varje konstaterad avvikelse på en tiondel.

 

4.4. Balkansocker

 

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

 • Ursprung: Albanien
 • Kvotnummer: 09.4324
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del B. Ursprungsintyg i licensansökan: Exportlicens enligt artikel 35 i förordning (EU) 2020/761 som utfärdats av den behöriga tillsynsmyndigheten i tredjelandet.
 • KN-nummer: 1701, 1702. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

 • Ursprung: Bosnien och Hercegovina
 • Kvotnummer: 09.4325
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del B. Ursprungsintyg i licensansökan: Exportlicens enligt artikel 35 i förordning (EU) 2020/761 som utfärdats av den behöriga tillsynsmyndigheten i tredjelandet.
 • KN-nummer: 1701, 1702. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

 • Ursprung: Serbien
 • Kvotnummer: 09.4326
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del B. Ursprungsintyg i licensansökan: Exportlicens enligt artikel 35 i förordning (EU) 2020/761 som utfärdats av den behöriga tillsynsmyndigheten i tredjelandet.
 • KN-nummer: 1701, 1702. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med 30 september.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, samt annat socker inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör

 • Ursprung: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • Kvotnummer: 09.4327
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor:
 • Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med sockerprodukter som omfattas av del III i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska införas texten i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761, avsnitt XIV.3 del B. Ursprungsintyg i licensansökan: Exportlicens enligt artikel 35 i förordning (EU) 2020/761 som utfärdats av den behöriga tillsynsmyndigheten i tredjelandet.
 • KN-nummer: 1701, 1702. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december, då ansökningarna inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 oktober–30 september
 • Licensens giltighetstid: Till utgången av den tredje månaden efter den månad då licensen beviljades, dock högst till och med den 30 september
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

5. Olivolja

5.1. Tullkvotperiod för olivolja

 

Tullkvotperioden för olivolja öppnas varje år för perioden 1 januari–31 december.

Olivolja

 • Ursprung: Helt producerad i Tunisien och transporterad därifrån direkt till unionen
 • Kvotnummer: 09.4032
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg netto
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel: Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med olivolja och ätbara olivprodukter som omfattas av del VII i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I punkterna 7 och 8 i ansökan om importlicens antecknas exportlandet och ursprungslandet och rutan "Ja" markeras med ett kryss.  I fält 20 i licensansökan ska tullkvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden. Licensen gäller från den första kalenderdagen i den månad som följer efter det att ansökan lämnades in till utgången av tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in under tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

6. Vitlök

6.1. Tullkvotperiod för vitlök

Tullkvotperioden för vitlök börjar 1 juni varje år och går ut 31 maj följande år. Tullkvotperioden indelas i delperioder.

Färsk eller kyld vitlök

 • Ursprung: Argentina
 • Kvotnummer: 09.4104
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 60 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel: Med en traditionell importör avses en importör som kan styrka att importören har erhållit och utnyttjat licenser för tullkvoter för färsk vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 (34) eller enligt denna förordning för samtliga tre föregående avslutade tullkvotperioder, och har släppt ut minst 50 ton frukt och grönsaker enligt definitionen i artikel 1.2 i i förordning (EU) nr 1308/2013 för fri omsättning i unionen, eller exporterat minst 50 ton vitlök från unionen under den tullkvotperiod som föregår inlämnandet av ansökan. Krav på referenskvantitet: Referenskvantiteten ska vara det genomsnittliga värdet av de kvantiteter färsk vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 som den traditionella importören har överlåtit till fri omsättning under de tre kalenderår som föregått den berörda importkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga. Den totala kvantiteten produkter i licensansökningar som en traditionell importör lämnar in under tullkvotperioden får inte överstiga den aktuella importörens referenskvantitet. Referenskvantiteten fördelas mellan delperioderna. Andelen av den totala referenskvantiteten under en delperiod motsvarar den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska ”traditionell importör” nämnas och kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0703 20 00 färsk eller kyld vitlök
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 maj (delperioder 1 juli–31 augusti, 1 september–30 november, 1 december–28/29 februari, 1 mars–31 maj)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 9,6 %

Färsk eller kyld vitlök

 • Ursprung: Argentina
 • Kvotnummer: 09.4099
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 60 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Med ny importör avses en importör som från tredjeländer till unionen har importerat minst 50 ton frukt och grönsaker i enlighet med del IX i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013, under vart och ett av de två föregående tullkvotperioderna, eller under vart och ett av de två kalenderår som föregår inlämnandet av ansökan. Eller att importören till tredjeländer har exporterat minst 50 ton vitlök, under vart och ett av de två föregående tullkvotperioderna, eller under vart och ett av de två kalenderår som föregår inlämnandet av ansökan. Beviset för handeln med tredje land ska anges uteslutande i tulldokumentet. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska ”ny importör” nämnas och kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Den totala kvantitet som de licensansökningar som lämnas in av en ny importör omfattar under en delperiod får inte överstiga 10 % av den totala kvantitet som är tillgänglig för både traditionella och nya importörer, enligt vad som anges i bilaga VI för den aktuella delperioden och det aktuella ursprunget.
 • KN-nummer: 0703 20 00 färsk eller kyld vitlök
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 maj (delperioder 1 juli–31 augusti, 1 september–30 november, 1 december–28/29 februari, 1 mars–31 maj)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 9,6 %

Färsk eller kyld vitlök

 • Ursprung: Kina
 • Kvotnummer: 09.4285
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 60 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet: Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten färsk eller kyld vitlök som övergått till fri omsättning inom unionen enligt KN-nummer 0703 20 00 under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten omfattar de produkter som hör till samma löpnummer för tullkvoten och som har samma ursprung som tullkvoten.  Den totala kvantiteten produkter i licensansökningar som importören lämnar in under tullkvotperioden får inte överstiga den aktuella importörens referenskvantitet. Referenskvantiteten fördelas mellan delperioderna. Andelen av den totala referenskvantiteten under en delperiod motsvarar den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen upphäver tillfälligt kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansöks inom kvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter.
 • I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0703 20 00 färsk eller kyld vitlök
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 maj (delperioder 1 juli–31 augusti, 1 september–30 november, 1 december–28/29 februari, 1 mars–31 maj)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 9,6 %

Färsk eller kyld vitlök

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Kina, Argentina och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4287
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 60 euro/1 000 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel: aktören ska visa att man har exporterat från unionen eller övergått till fri omsättning inom unionen frukt och grönsaker som omfattas av del IX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Inget krav på referenskvantitet. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg: Ursprungsintyg för Iran, Förenade Arabemiraten, Libanon, Malaysia, Taiwan, och Vietnam, som utfärdats av behöriga nationella myndigheter i de länderna i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447 och intyg på direkt transport från ursprungslandet för övergång till fri omsättning i unionen enligt artikel 39 i förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 0703 20 00 färsk eller kyld vitlök
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 maj (delperioder 1 juli–31 augusti, 1 september–30 november, 1 december–28/29 februari, 1 mars–31 maj)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 9,6 %

7. Konserverad svamp

7.1. Tullkvotperiod för konserverad svamp av släktet Agaricus

De totala importtullkvoterna för konserverad svamp av släktet Agaricus öppnas årligen för en period som varar från 1 januari till 31 december.

Konserverad svamp av släktet Agaricus

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Kina och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4286
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 40 euro/1 000 kg (avrunnen vikt)
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Kommissionen upphäver tillfälligt kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansöks inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den berörda tullkvotperioden. Om kommissionen avbryter kravet på referenskvantitet, förutsätts bevis på handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med förädlade frukt- och grönsaksprodukter som omfattas av del X i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med 1 januari påföljande år, för ansökningar som lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år, fram till tullkvotperiodens slut. Från den första kalenderdagen i månaden efter det att ansökan lämnats in, om ansökan har lämnats in under tullkvotperioden, till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0711 51 00: Värdetull 12 %, KN-nummer 2003 10 20 och 2003 10 30: Värdetull 23 %

Konserverad svamp av släktet Agaricus

 • Ursprung: Kina
 • Kvotnummer: 09.4284
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 40 euro/1 000 kg (avrunnen vikt)
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Kommissionen upphäver tillfälligt kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansöks inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den berörda tullkvotperioden. Om kommissionen avbryter kravet på referenskvantitet, förutsätts bevis på handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med förädlade frukt- och grönsaksprodukter som omfattas av del X i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med 1 januari påföljande år, för ansökningar som lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år, fram till tullkvotperiodens slut. Från den första kalenderdagen i månaden efter det att ansökan lämnats in, om ansökan har lämnats in under tullkvotperioden, till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0711 51 00: Värdetull 12 %, KN-nummer 2003 10 20 och 2003 10 30: Värdetull 23 %

8. Nöt- och kalvkött

8.1. Tullkvotperiod för nöt- och kalvkött

Kvotperioden eller -året för nötkött kan börja 1 januari och sluta 31 december eller börja 1 juli och sluta 30 juni följande år. Inom nötköttssektorn kan en viss kvotperiod delas upp i två, fyra eller tolv delperioder. Varje delperiod tilldelas på förhand en del av hela kvantiteten inom kvoten. Den kvantitet som ska tilldelas kan vara större om det under de föregående delperioderna återstår outnyttjad kvantitet som läggs till följande delperiod.

8.2. Förvaltningen av tullkvoter för nöt- och kalvkött

Tullkvoterna för nötkött förvaltas med AGRIM-importlicenser. För importkvantiteter som överstiger de kvantiteter som anges i AGRIM-importlicensen ska full tull som fastställts i Gemensamma tulltaxan uppbäras den dag då varorna övergår till fri omsättning.

Nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, i enlighet med följande definition: ”Slaktkroppar och alla styckningsdelar från nötkreatur som är 30 månader eller yngre, uppfödda under minst 100 dagar på ett balanserat foder, som har ett högt energiinnehåll och utgörs av minst 70 % spannmål, med en total vikt på lägst 20 pund (lb) per dag. Kött som är märkt ”choice” eller ”prime” enligt de normer som ställts upp av Förenta staternas jordbruksdepartement (United States Department of Agriculture, USDA) ingår automatiskt i definitionen ovan. Kött som ingår i klass Kanada A, Kanada AA, Kanada AAA, Kanada Choice och Kanada Prime, A1, A2, A3 och A4, enligt de normer som ställts upp av den kanadensiska regeringens livsmedelsbyrå (l’Agence Canadienne d’inspection des aliments du Gouvernement du Kanada), motsvarar denna definition.”

 • Ursprung: USA och Kanada
 • Kvotnummer: 09.4002
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. På baksidan av formuläret ska det finnas en varubeskrivning som tillämpas på kött med ursprung i exportlandet. De myndigheter som utfärdar intyget nämns i bilaga VIII till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91.
 • Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om  en  tullkvot  omfattar  flera  olika  KN-nummer,  ursprung  eller tullsatser, får aktörerna, lämna in separata ansökningar  avseende  de  KN-numren,  ursprungsländerna  eller  tullsatserna  per  månad.  Ansökningarna  ska  lämnas  in  samtidigt.  Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Importlicensansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden, och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad med undantag för december, då ansökningar inte kan lämnas in. Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (12 delperioder på vardera en månad)
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 43.9 i förordning (EU) 2020/761 ska vara i kraft i tre månader från den dag då de utfärdades.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %, tullen på produkter med ursprung i Kanada är dock 0 euro

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller kylt

 • Ursprung: Kanada
 • Kvotnummer: 09.4280
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 9,5 euro/100 kg (slaktkroppsviktsekvivalent)
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel: Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med nötköttsprodukter som omfattas av del XV i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under en tolvmånadersperiod före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton. Tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Den totala kvantiteten i ansökan ska omvandlas till slakttrycksekvivalenter i enlighet med bilaga XVI till förordning (EU) 2020/761. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr 2020/761.
 • KN-nummer: Ex 0201 10 00, Ex 0201 20 20, Ex 0201 20 30, Ex 0201 20 50, Ex 0201 20 90, Ex 0201 30 00, Ex 0206 10 95. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju dagarna i den tvåmånadersperiod som föregår den månad som föregår delperioden. Om kvantiteter fortfarande finns tillgängliga under en viss delperiod efter den första ansökningsperioden, får sökande som uppfyller behörighetsvillkoren lämna in nya ansökningar om importlicenser enligt artikel 6 i denna förordning under de två följande ansökningsperioderna. I sådana fall kan livsmedelsaktörer som har anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (45) avstå från att lämna in ansökningar om bevis på handel. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser är i kraft i fem månader från och med den dag för utfärdande som avses i artikel 7 i tillämpningsförordningen (EU) 2016/1239 eller från och med den dag då den delperiod för vilken importlicensen utfärdas börjar, beroende på vilken som infaller senare. Importlicensen ska dock upphöra att gälla senast 31 december. Licensinnehavarna kan återlämna outnyttjade kvantiteter som omfattas av licensen innan licensen upphör att gälla och senast fyra månader före utgången av tullkvotperioden. Varje licensinnehavare får återlämna högst 30 procent av kvantiteten i sin licens. Om en del av kvantiteten enligt licensen återlämnas som beskrivits ovan kommer 60 procent av motsvarande säkerhet att släppas fri.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller kylt

 • Ursprung: Kanada
 • Kvotnummer: 09.4281
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 9,5 euro/100 kg (slaktkroppsviktsekvivalent)
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel: Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med nötköttsprodukter som omfattas av del XV i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under en tolvmånadersperiod före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton. Tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Den totala kvantiteten i ansökan ska omvandlas till slakttrycksekvivalenter i enlighet med bilaga XVI till förordning (EU) 2020/761. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr 2020/761.
 • KN-nummer: Ex 0202 10 00, Ex 0202 20 10, Ex 0202 20 30, Ex 0202 20 50, Ex 0202 20 90, Ex 0202 30 10, Ex 0202 30 50, Ex 0202 30 90, Ex 0206 29 91, Ex 0210 20 10, Ex 0210 20 90, Ex 0210 99 51, Ex 0210 99 59. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider:  Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju dagarna i den tvåmånadersperiod som föregår den månad som föregår delperioden. Om kvantiteter fortfarande finns tillgängliga under en viss delperiod efter den första ansökningsperioden, får sökande som uppfyller behörighetsvillkoren lämna in nya ansökningar om importlicenser enligt artikel 6 i denna förordning under de två följande ansökningsperioderna. I sådana fall kan livsmedelsaktörer som har anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (45) avstå från att lämna in ansökningar om bevis på handel. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser är i kraft i fem månader från och med den dag för utfärdande som avses i artikel 7 i tillämpningsförordningen (EU) 2016/1239 eller från och med den dag då den delperiod för vilken importlicensen utfärdas börjar, beroende på vilken som infaller senare. Importlicensen ska dock upphöra att gälla senast 31 december. Licensinnehavarna kan återlämna outnyttjade kvantiteter som omfattas av licensen innan licensen upphör att gälla och senast fyra månader före utgången av tullkvotperioden. Varje licensinnehavare får återlämna högst 30 procent av kvantiteten i sin licens. Om en del av kvantiteten enligt licensen återlämnas som beskrivits ovan kommer 60 procent av motsvarande säkerhet att släppas fri.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Fryst nötkött ("GATT-kvot")

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4003
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  6 euro/100 kg urbenad vikt.
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är kvantiteten av de produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under den tolvmånadersperiod som löper ut två månader innan den första ansökan om tullkvotperiod kan lämnas in. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: 25 ton under den tolvmånadersperiod som går ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in inom tullkvoten. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Med fryst kött avses kött som vid införseln till unionens tullområde har en inre temperatur på högst –12 °C. 100 kg kött med ben ska motsvara 77 kg urbenat kött.
 • KN-nummer: 0202, 0206 29 91. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Importlicensansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden, och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad med undantag för december, då ansökningar inte kan lämnas in. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden. Licensen gäller från den första kalenderdagen i den månad som följer efter det att ansökan lämnades in till utgången av tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in under tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Nötkött, färskt, kylt eller fryst

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4270
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är kvantiteten av de produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under den tolvmånadersperiod som löper ut två månader innan den första ansökan om tullkvotperiod kan lämnas in. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: 25 ton under den tolvmånadersperiod som går ut två månader innan den första ansökan kan lämnas in inom tullkvoten. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina. Med fryst kött avses kött som vid införseln till unionens tullområde har en inre temperatur på högst –12 °C.
 • KN-nummer: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

8.3. Ansökan om importlicens på grundval av äkthetsintyg

Ansökan om importlicens för nötkött av argentinskt, australiskt, brasilianskt, paraguayanskt, uruguayanskt eller nyzeeländskt ursprung och buffelkött av australiskt ursprung baseras på äkthetsintyg som utfärdats av exportlandet. Importlicenser kan sökas kontinuerligt för ovan nämnda produkter. En förutsättning för utfärdandet av importlicens är att det äkthetsintyg som utfärdats av myndigheterna i exportlandet och som bestyrkts på behörigt sätt uppvisas i original i samband med ansökan om importlicens. Äkthetsintygen ska vara giltiga i tre månader från dagen för utfärdandet och under alla omständigheter högst till den sista dagen i tullkvotperioden. Ansökan om importlicens ska göras under den tid äkthetsintyget är i kraft och senast den sista dagen i den berörda tullkvotperioden. Dessutom behövs kommissionens veckovisa upplysningar om importpartiet i fråga, som de behöriga myndigheterna i exportlandet har överlämnat till kommissionen och kommissionen vidare till medlemsstaternas myndigheter som utfärdar importlicenser. De angivna kvantiteterna ska uttryckas i kilogram produktvikt och, i tillämpliga fall, räknas om till benfria produktviktsekvivalenter. Fryst kött avser kött vars innertemperatur vid ankomst till unionens tullområde är högst -12 ° C.

Fryst urbenat buffelkött

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4001
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: Ex 0202 30 90
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan och till och med kl. 0:59 den 30:e kalenderdagen därefter. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20%

Urbenat buffelkött, färskt, kylt eller fryst

 • Ursprung: Argentina
 • Kvotnummer: 09.4004
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och för övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Nötkött, färskt, kylt eller fryst

 • Ursprung: Chile
 • Kvotnummer: 09.4181
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 0201 20, 0201 30 00, 0202 20, 0202 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

8.3.1. Importkvoter för Baby beef-produkter

Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”) som avses i bilaga II till interimsavtalet med Serbien

 • Ursprung: Serbien
 • Kvotnummer: 09.4198
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Dessutom behövs kommissionens veckovisa upplysningar om importpartiet i fråga, som de behöriga myndigheterna i exportlandet har överlämnat till kommissionen och kommissionen vidare till behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Vid tilldelning ur denna kvot ska 100 kg levande vikt motsvara 50 kg slaktkroppsvikt.
 • KN-nummer: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 31 december.
 • Tullsats inom kvoten: 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan

Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”) som avses i bilaga II till stabiliserings- och associeringsavtalet med Montenegro

 • Ursprung: Montenegro
 • Kvotnummer: 09.4199
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Dessutom behövs kommissionens veckovisa upplysningar om importpartiet i fråga, som de behöriga myndigheterna i exportlandet har överlämnat till kommissionen och kommissionen vidare till behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
 • Vid tilldelning ur denna kvot ska 100 kg levande vikt motsvara 50 kg
 • KN-nummer: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 31 december.
 • Tullsats inom kvoten: 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan

Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”)

 • Ursprung: Kosovos tullområde
 • Kvotnummer: 09.4200
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Dessutom behövs kommissionens veckovisa upplysningar om importpartiet i fråga, som de behöriga myndigheterna i exportlandet har överlämnat till kommissionen och kommissionen vidare till behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
 • Vid tilldelning ur denna kvot ska 100 kg levande vikt motsvara 50 kg slaktkroppsvikt.
 • KN-nummer: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 •  
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 31 december.
 • Tullsats inom kvoten: 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan

Torkat urbenat kött: Styckningsdelar av lår från nötkreatur med en ålder på minst 18 månader, utan synligt intramuskulärt fett (3–7 %) och med ett pH-värde mellan 5,4 och 6,0, saltat, kryddat, pressat, torkat i enbart sval, torr luft och med utvecklad ädelröta (tillväxt av mikroskopiska svampar). Slutproduktens vikt är mellan 41 % och 53 % av råvarans vikt före saltning.

 • Ursprung: Schweiz
 • Kvotnummer: 09.4202
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: Ex 02 10 20 90
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 31 december.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Urbenat nötkött av hög kvalitet, i enlighet med följande definition:  ”Utvalda styckningsdelar av stutar, ungstutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp genom bete. Slaktkroppar av stutar ska klassificeras som A, B eller C och slaktkroppar av ungstutar och kvigor ska klassificeras som A eller B enligt den officiella klassificering av nötkött som har fastställts av Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA”.

 • Ursprung: Argentina
 • Kvotnummer: 09.4450
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, i enlighet med följande definition: ”Utvalda styckningsdelar av sådana slaktkroppar av stutar eller kvigor som är klassificerade inom en av de officiella kategorierna Y, YS, YG, YGS, YP och YPS enligt AUS-MEAT Australias definition. Köttets färg ska överensstämma med AUS-MEAT:s köttfärgsreferensnormer 1 B–4, fettets färg med AUS-MEAT:s fettfärgsreferensnormer 0–4 och fettets tjocklek (mätt på P8-punkten) med AUS-MEAT:s fettklasser 2–5”

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4451
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Urbenat nötkött av hög kvalitet, i enlighet med följande definition: ”Utvalda styckningsdelar av nötkött av stutar (novillo) eller kvigor (vaquillona) enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Uruguays nationella köttinstitut (Instituto Nacional de Carnes – INAC). De djur som används för produktion av nötkött av hög kvalitet har efter avvänjningen uteslutande fötts upp genom bete. Slaktkropparna ska klassificeras som I, N eller A, med fettansättning 1, 2 eller 3 enligt klassificeringen ovan.”

 • Ursprung: Uruguay
 • Kvotnummer: 09.4452
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Benfritt nötkött i enlighet med följande definition: ”Utvalda styckningsdelar av stutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp på gräs från betesmark. Slaktkropparna ska klassificeras som B med fettansättning 2 eller 3 enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som har fastställts av Brasiliens ministerium för jordbruk, djurhållning och försörjning (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).”

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4453
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, i enlighet med följande definition: ”Utvalda styckningsdelar av stutar eller kvigor som uteslutande har fötts upp på gräs från betesmark, och vars slaktkroppar väger högst 370 kg. Slaktkropparna ska klassificeras som A, L, P, T eller F, med en fettansättning enligt P eller lägre och med en muskelklassificering på 1 eller 2, enligt den officiella klassificering av slaktkroppar som har fastställts av New Zealand Meat Board.”

 • Ursprung: Nya Zeeland
 • Kvotnummer: 09.4454
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Urbenat nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt eller fryst, i enlighet med följande definition: ”Filé (lomito), biff och/eller entrecôte (lomo), rulle (rabadilla), innanlår (carnaza negra) som erhållits från utvalda korsavlade djur med mindre än 50 % av raser av zebutyp och som har fötts upp uteslutande på gräs från betesmark eller hö. De slaktade djuren ska vara stutar eller kvigor som tillhör klass ’V’ i Vacuna-systemet för klassificering av slaktkroppar och som ger slaktkroppar på högst 260 kg.”

 • Ursprung: Paraguay
 • Kvotnummer: 09.4455
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Köttbitarna ska märkas i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppgiften ”High Quality Beef” får läggas till i märkningen.
 • KN-nummer: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 30 juni.
 • Tullsats inom kvoten: Värdetull 20 %

Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”)

 • Ursprung: Bosnien och Hercegovina
 • Kvotnummer: 09.4504
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Dessutom behövs kommissionens veckovisa upplysningar om importpartiet i fråga, som de behöriga myndigheterna i exportlandet har överlämnat till kommissionen och kommissionen vidare till behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Vid tilldelning ur denna kvot ska 100 kg levande vikt motsvara 50 kg slaktkroppsvikt.
 • KN-nummer: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 31 december.
 • Tullsats inom kvoten: 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan

Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”)

 • Ursprung: Nordmakedonien
 • Kvotnummer: 09.4505
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 12 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och vid övergång till fri omsättning: Äkthetsintyg enligt modell i bilaga XIV till förordning (EU) 2020/761. Dessutom behövs kommissionens veckovisa upplysningar om importpartiet i fråga, som de behöriga myndigheterna i exportlandet har överlämnat till kommissionen och kommissionen vidare till behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
 • Vid tilldelning ur denna kvot ska 100 kg levande vikt motsvara 50 kg slaktkroppsvikt.
 • KN-nummer: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: Importlicenser som utfärdats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 ska vara giltiga från och med utfärdandedagen till kl. 0:59 den 30:e kalenderdagenden efter den sista giltighetsdagen för det äkthetsintyg som bifogats licensansökan. Importlicensernas giltighetstid får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut 31 december.
 • Tullsats inom kvoten: 20 % av värdetullen och 20 % av den specifika tullen enligt Gemensamma tulltaxan.

9. Mjölk och mjölkprodukter

9.1. Importkvotperiod inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Importkvotperioden inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter öppnas årligen antingen för tiden mellan 1 juli och 30 juni följande år eller för perioden mellan 1 januari och 31 december när det gäller importtullkvoterna för mjölksektorn med ursprung i Norge, Island, Nya Zeeland och Ukraina.

Mjölk och mjölkprodukter (Ex 04 01 40: med en fetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 10 viktprocent, Ex 04 01 50: med en fetthalt av mer än 10 viktprocent, 0403 10: yoghurt)

 • Ursprung: Schweiz
 • Kvotnummer: 09.4155
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning enligt förordningen, varucertifikat CH.1.
 • KN-nummer: Ex 0401 40, ex 0401 50, 0403 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Importlicensansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden, och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad med undantag för december, då ansökningar inte kan lämnas in. Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–31 december, 1 januari –30 juni)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Ost och ostmassa

 • Ursprung: Norge
 • Kvotnummer: 09.4179
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1
 • KN-nummer: 0406. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

 • Ursprung: Norge
 • Kvotnummer: 09.4228
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 0404 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Vassle och modifierad vassle i form av pulver eller granulat eller i annan fast form: inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av högst 15 viktprocent och med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

 • Ursprung: Norge
 • Kvotnummer: 09.4229
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor:  Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 0404 10 02
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Smör – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Nya Zeeland
 • Kvotnummer: 09.4182
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under den tolvmånadersperiod som föregår månaden november före tullkvotperiodens start, med minst 100 ton. Varje sökande får lämna in ansökningar om importlicenser för en kvantitet som understiger 20 ton och för högst 10 procent av den kvantitet som är tillgänglig under delperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: IMA 1-intyg. Om smör från Nya Zeeland inte uppfyller sammansättningskraven ska hela den kvantitet som tulldeklarationen gäller falla utanför kvotförmånen (se närmare specialförutsättningar i kommissionens förordning (EU) 2020/761, artiklarna 50–54).
 • KN-nummer: Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 10 30. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 70 euro/100 kg netto

Smör – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Nya Zeeland
 • Kvotnummer: 09.4195
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har importerat mjölkprodukter som omfattas av kvoterna 09.4195 och 09.4182 under den 24-månadersperiod som föregår månaden november före tullkvotperiodens start. Varje sökande får lämna in ansökningar om importlicenser för högst 125 procent av de kvantiteter som sökanden har släppt för övergång till fri omsättning inom ramen för tullkvoterna med löpnummer 09.4195 och 09.4182, under den 24-månadersperiod som föregår månaden november före tullkvotperiodens start. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: IMA 1-intyg. Om smör från Nya Zeeland inte uppfyller sammansättningskraven ska hela den kvantitet som tulldeklarationen gäller falla utanför kvotförmånen (se närmare specialförutsättningar i kommissionens förordning (EU) 2020/761, artiklarna 50–54).
 • KN-nummer: Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 1030. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 70 euro/100 kg netto

Naturligt smör – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Island
 • Kvotnummer: 09.4225
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 0405 10 11, 0405 10 19. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Skyr – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Island
 • Kvotnummer: 09.4226
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: Ex 0406 10 50
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Ostar, utom skyr enligt KN-nummer 0406 10 50 – kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Island
 • Kvotnummer: 09.4227
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: Ex 0406, utom skyr enligt KN-nummer 0406 10 50. Licensen ska sökas och utfärdas för varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Cheddar i hela konventionella stycken – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Nya Zeeland
 • Kvotnummer: 09.4514
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: IMA 1-intyg enligt modellen i bilaga XIV till kommissionens förordning (EU) 2020/761 (se närmare särskilda förutsättningar i artikel 49 och 53–54 i kommissionens förordning (EU) 2020/761).
 • KN-nummer: Ex 0406 90 21
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med utfärdandedagen till och med kl. 23:59 (lokal tid i Bryssel) den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för IMA 1-intyget. Giltighetstiden får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 17,06 euro/100 kg netto

Ost för bearbetning – Kontrollera KN-numrets exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Nya Zeeland
 • Kvotnummer: 09.4515
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: IMA 1-intyg enligt modellen i bilaga XIV till kommissionens förordning (EU) 2020/761 (se närmare särskilda förutsättningar i artikel 49 och 53–54 i kommissionens förordning (EU) 2020/761).
 • KN-nummer: 0406 90 01
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med utfärdandedagen till och med kl. 23:59 (lokal tid i Bryssel) den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för IMA 1-intyget. Giltighetstiden får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 17,06 euro/100 kg netto

Cheddar

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4595
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0406 90 21
 • Ansökningstider: Importlicensansökningarna ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår tullkvotperioden, och under tullkvotperioden under de första sju kalenderdagarna i varje månad med undantag för december, då ansökningar inte kan lämnas in. Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–31 december, 1 januari –30 juni)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 21 euro/100 kg netto

Mjölk- och mjölkprodukter – kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4600
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 0401, 0402 91, 0402 99, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 10 31, 0403 10 33, 0403 10 39, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Mjölk- och mjölkprodukter – kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4601
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0404 90 21, 0404 90 23, 0404 90 29, 0404 90 81, 0404 90 83, 0404 90 89. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent – kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4602
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 35 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Sökanden ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med mjölk och mjölkprodukter som omfattas av del XVI i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Varucertifikat EUR.1.
 • KN-nummer: 0405 10, 0405 20 90, 0405 90. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om import- och exportlicenser som ska gälla från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Under tullkvotperioden ska ansökningar om importlicenser inlämnas under de sju första kalenderdagarna i varje månad, med undantag för december då ansökningar inte kan inlämnas. I november kan aktörerna lämna in två ansökningar för varje enskild tullkvot: en ansökan om licens som ska vara giltig från december och en ansökan om licens som ska vara giltig från januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–30 juni, 1 juli–31 december)
 • Licensens giltighetstid: Licenser som beviljats i delperioder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 förfaller den sista kalenderdagen i den månad som följer på den aktuella delperiodens utgång, men senast vid utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Cheddar i hela konventionella stycken – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4521
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Inget bevis på handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i ansökan om importlicens ska IMA1-certifikatets nummer och datum för utfärdandet anges.  Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och för övergång till fri omsättning: IMA 1-intyg. En modell för intyget finns i en bilaga till förordningen. Se närmare särskilda villkor i artiklarna 52, 53, 54 och 72 i kommissionens förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: Ex 0406 90 21
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider. Ansökan om importlicens ska göras under den tid IMA 1-intyget är i kraft och senast den sista dagen i den berörda tullkvotperioden.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med utfärdandedagen till och med kl. 23:59 (lokal tid i Bryssel) den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för IMA 1-intyget. Giltighetstiden får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 17,06 euro/100 kg netto

Ost för bearbetning – Kontrollera KN-numrets exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Australien
 • Kvotnummer: 09.4522
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro per 100 kg (nettovikt)
 • Särskilda villkor: Inget bevis på handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i ansökan om importlicens ska IMA1-certifikatets nummer och datum för utfärdandet anges.  Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan och för övergång till fri omsättning: IMA 1-intyg. En modell för intyget finns i en bilaga till förordningen. Se närmare särskilda villkor i artiklarna 52, 53, 54 och 72 i kommissionens förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 0406 90 01
 • Ansökningstider: Inga särskilda ansökningstider. Ansökan om importlicens ska göras under den tid IMA 1-intyget är i kraft och senast den sista dagen i den berörda tullkvotperioden.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med utfärdandedagen till och med kl. 23:59 (lokal tid i Bryssel) den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för IMA 1-intyget. Giltighetstiden får inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 17,06 euro/100 kg netto

10. Fläskkött

10.1. Importkvotperioden för fläskkött

Importtullkvoterna för fläskkött ska årligen öppnas för perioden 1 juli till 30 juni följande år eller för perioden 1 januari till 31 december. Kvotperioden indelas i flera underperioder.

Fläskkött, benfri rygg och skinka, färsk, kyld eller fryst, till vilka hör "benfri rygg", "filé" och skinka och delar av den – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4038
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i importlicensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: Ex 0203 19 55; ex 0203 29 55. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 250 euro/1 000 kg

Fläskkött, benfri rygg och skinka, färsk, kyld eller fryst, till vilka hör "benfri rygg", "filé" – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: USA
 • Kvotnummer: 09.4170
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fläskköttsprodukter som omfattas av del XVII i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Ett ursprungsintyg utfärdat av Förenta staternas behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 57–59 i förordning (EU) 2015/2447.
 • KN-nummer: Ex 0203 19 55, ex 0203 29 55. Licensen ska sökas och utfärdas för varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 250 euro/1 000 kg

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4271
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fläskköttsprodukter som omfattas av del XVII i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina.
 • KN-nummer: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst, med undantag av skinka, rygg och benfria styckningsdelar – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4272
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fläskköttsprodukter som omfattas av del XVII i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina.
 • KN-nummer: 0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst, skinka, bog och delar därav Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Kanada
 • Kvotnummer: 09.4282
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 6,5 euro/100 kg slaktkroppsviktsekvivalent (de omräkningskoefficienter som fastställts i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) 2020/761 används för omräkning av produktvikter till slaktkroppsviktsekvivalenter).
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fläskköttsprodukter som omfattas av del XVII i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: Enligt artikel 66 i kommissionens förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

11. Fjäderfäkött

11.1. Kvotperiod för fjäderfäkött

Kvotperioden eller -året för fjäderfäkött kan börja 1 januari och sluta 31 december eller börja 1 juli och sluta 30 juni följande år. Inom fjäderfäsektorn delas kvotperioden vanligtvis in i fyra delperioder. Varje delägarperiod tilldelas i regel 25 procent av kvantiteten inom kvoten. Kvantiteten i ansökan kan vara större om det under de föregående delperioderna återstår outnyttjad kvantitet som läggs till följande delperiod. Den kvantitet som kan sökas för varje delperiod framgår kvotvis av kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter.

 

Delperioderna för kvoterna är

 • 1 januari–31 mars
 • 1 april–30 juni
 • 1 juli–30 september
 • 1 oktober–31 december.

 

Ostyckad kyckling färsk, kyld eller fryst

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4067
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0207 11 10; 0207 11 30; 0207 11 90; 0207 12 10; 0207 12 90. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om  en  tullkvot  omfattar  flera  olika  KN-nummer,  ursprung  eller tullsatser, får aktörerna, lämna in separata ansökningar  avseende  de  KN-numren,  ursprungsländerna  eller  tullsatserna  per  månad.  Ansökningarna  ska  lämnas  in  samtidigt.  Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0207 11 10: 131 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 11 30: 149 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 11 90: 162 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 12 10: 149 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 12 90: 162 euro/1 000 kg

 

Styckat kycklingkött eller slaktbiprodukter färska, kylda eller frysta

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4068
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0207 13 10; 0207 13 20; 0207 13 30; 0207 13 40; 0207 13 50; 0207 13 60; 0207 13 70; 0207 14 20; 0207 14 30; 0207 14 40; 0207 14 60. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om  en  tullkvot  omfattar  flera  olika  KN-nummer,  ursprung  eller tullsatser, får aktörerna, lämna in separata ansökningar  avseende  de  KN-numren,  ursprungsländerna  eller  tullsatserna  per  månad.  Ansökningarna  ska  lämnas  in  samtidigt.  Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0207 13 10: 512 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 20: 179 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 50: 301 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 60: 231 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 70: 504 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 20: 179 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 60: 231 euro/1 000 kg.

 

Frysta benfria kycklingbitar

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4069
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0207 14 10
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 795 euro/1 000 kg

 

Andra beredda eller konserverade produkter som tillverkats av kött, blod eller andra slaktbiprodukter. Gäller kalkonprodukter från flera olika nummer – Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4070
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0207 24 10; 0207 24 90; 0207 25 10; 0207 25 90; 0207 26 10; 0207 26 20; 0207 26 30; 0207 26 40; 0207 26 50; 0207 26 60; 0207 26 70; 0207 26 80; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om  en  tullkvot  omfattar  flera  olika  KN-nummer,  ursprung  eller tullsatser, får aktörerna, lämna in separata ansökningar  avseende  de  KN-numren,  ursprungsländerna  eller  tullsatserna  per  månad.  Ansökningarna  ska  lämnas  in  samtidigt.  Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0207 24 10: 170 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 24 90: 186 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 25 10: 170 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 25 90: 186 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 10: 425 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 20: 205 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 50: 339 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 60: 127 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 70: 230 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 80: 415 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 50: 339 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 60: 127 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 70: 230 euro/1 000 kg

Benfria styckningsdelar av kalkon, frysta och styckningsdelar av kalkon med ben, frysta – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med enTARIC-sökning.

 • Ursprung: Israel
 • Kvotnummer: 09.4092
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning.
 • KN-nummer: 0207 27 10; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Kyckling och kalkon, färsk, kyld eller fryst Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: USA
 • Kvotnummer: 09.4169
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 0207 11 10; 0207 11 30; 0207 11 90; 0207 12 10; 0207 12 90; 0207 13 10; 0207 13 20; 0207 13 30; 0207 13 40; 0207 13 50; 0207 13 60; 0207 13 70; 0207 14 10; 0207 14 20; 0207 14 30; 0207 14 40; 0207 14 50; 0207 14 60; 0207 14 70; 0207 24 10; 0207 24 90; 0207 25 10; 0207 25 90; 0207 26 10; 0207 26 20; 0207 26 30; 0207 26 40; 0207 26 50; 0207 26 60; 0207 26 70; 0207 26 80; 0207 27 10; 0207 27 20; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70; 0207 27 80. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om  en  tullkvot  omfattar  flera  olika  KN-nummer,  ursprung  eller tullsatser, får aktörerna, lämna in separata ansökningar  avseende  de  KN-numren,  ursprungsländerna  eller  tullsatserna  per  månad.  Ansökningarna  ska  lämnas  in  samtidigt.  Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0207 11 10: 131 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 11 30: 149 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 11 90: 162 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 12 10: 149 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 12 90: 162 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 10: 512 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 20: 179 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 50: 301 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 60: 231 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 13 70: 504 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 10: 795 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 20: 179 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 50: 0 %, KN-nummer 0207 14 60: 231 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 14 70: 0 %, KN-nummer 0207 24 10: 170 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 24 90: 186 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 25 10: 170 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 25 90: 186 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 10: 425 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 20: 205 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 50: 339 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 60: 127 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 70: 230 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 26 80: 415 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 10: 0 %, KN-nummer 0207 27 20: 0 %, KN-nummer 0207 27 30: 134 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 40: 93 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 50: 339 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 60: 127 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 70: 230 euro/1 000 kg, KN-nummer 0207 27 80: 0 %

Fjäderfäkött, saltat eller i saltlake Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4211
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer i tullkvoten: 09.4211, 09.4212 och 09.4213.  för kvoterna 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: Ex 0210 99 39
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 15,4 %

Fjäderfäkött, saltat eller i saltlake Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4212
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. En aktörs referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom den aktuella tullkvoten och under den aktuella kvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de kvantiteter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer: 09.4211, 09.4212 och 09.4213.  för kvoterna 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: Ex 0210 99 39
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 15,4 %

Fjäderfäkött, saltat eller i saltlake Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Brasilien, Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4213
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. En aktörs referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom den aktuella tullkvoten och under den aktuella kvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de kvantiteter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer: 09.4211, 09.4212 och 09.4213.  för kvoterna 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: Ex 0210 99 39
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden till utgången av tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden. Från den första kalenderdagen i månaden efter det att ansökan lämnats in, om ansökan har lämnats in under tullkvotperioden, till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 15,4 %

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4214
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. En aktörs referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom den aktuella tullkvoten och under den aktuella kvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de kvantiteter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer: 09.4214, 09.4215 och 09.4216.  för kvoterna 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 19
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 8 %

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4215
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. En aktörs referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom den aktuella tullkvoten och under den aktuella kvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de kvantiteter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer: 09.4214, 09.4215 och 09.4216.  för kvoterna 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 19
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 8 %

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Brasilien, Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4216
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. En aktörs referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom den aktuella tullkvoten och under den aktuella kvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de kvantiteter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer: 09.4214, 09.4215 och 09.4216.  för kvoterna 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 32 19
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 8 %

Beredningar av kalkonkött – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4217
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 31. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 8,5 %

Beredningar av kalkonkött – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Brasilien och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4218
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i importlicensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 31. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 8,5 %

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4251
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 11
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 630 euro/1 000 kg

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4252
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 30
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4253
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 10 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 90
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4254
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 30
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4255
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 32 90
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4256
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 39 29
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4257
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: 1602 39 21
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 630 euro/1 000 kg

 

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä – Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4258
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: Ex 1602 39 85
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande mindre än 25 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä – Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4259
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning i enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) nr 2015/2447.
 • KN-nummer: Ex 1602 39 85
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Brasilien, Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4260
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 32 30
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4263
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 39 29
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä – Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4264
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: Ex 1602 39 85
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, innehållande mindre än 25 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä – Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4265
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: Ex 1602 39 85
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta; annat berett eller konserverat kött av kalkon eller av höns av arten Gallus domesticus – Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4273
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina.
 • KN-nummer: 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 99, 0207 24, 0207 25, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, ex 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, ex 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 21. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, ostyckat, fryst

 

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4274
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet:  75 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina.
 • KN-nummer: 0207 12. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Kyckling – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4410
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer i tullkvoten: 09.4410, 09.4411 och 09.4412.  för kvoterna 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Leveransavtal av vilket det framgår att en fjäderfäköttsprodukt som motsvarar det ursprung och den kvantitet som anges i ansökan kan levereras inom Europeiska unionen under kvotperioden.
 • KN-nummer: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Kyckling – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Thailand
 • Kvotnummer: 09.4411
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer i tullkvoten: 09.4410, 09.4411 och 09.4412.  för kvoterna 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Leveransavtal av vilket det framgår att en fjäderfäköttsprodukt som motsvarar det ursprung och den kvantitet som anges i ansökan kan levereras inom Europeiska unionen under kvotperioden.
 • KN-nummer: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Kyckling – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Brasilien, Thailand och Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4412
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska omfatta de produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som omfattas av följande tre nummer i tullkvoten: 09.4410, 09.4411 och 09.4412.  för kvoterna 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 får den totala kvantiteten produkter för vilka licensansökningar lämnas in under tullkvotperioden inte överstiga referenskvantiteten för de tre tullkvoterna i fråga. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Kalkon – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Brasilien
 • Kvotnummer: 09.4420
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; rutan ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg som bilaga till licensansökan: Leveransavtal av vilket det framgår att en fjäderfäköttsprodukt som motsvarar det ursprung och den kvantitet som anges i ansökan kan levereras inom Europeiska unionen under kvotperioden.
 • KN-nummer: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

Kalkon – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 • Ursprung: Gäller alla
 • Kvotnummer: 09.4422
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: LORI-registrering är obligatorisk senast två månader innan licensansökan lämnas in. Krav på referenskvantitet. Referenskvantiteten är den genomsnittliga årliga kvantiteten av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen under de två på varandra följande tolvmånadersperioder som avslutas två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. Aktörens referenskvantitet får inte överstiga 15 procent av den tillgängliga kvantiteten inom tullkvoten i fråga och under den berörda tullkvotperioden. Referenskvantiteten ska täcka de kvantiteter av produkter som övergått till fri omsättning inom unionen och som hör till samma löpnummer för tullkvoten och har samma ursprung. Den totala kvantitet produkter som omfattas av licensansökningar för en tullkvot som lämnas in under en tullkvotperiod får inte överstiga sökandens referenskvantitet för den tullkvoten. Om tullkvotperioden är uppdelad i delperioder, fördelas referenskvantiteten mellan dem. Andelen av den totala referenskvantiteten under delperioden för tullkvoten ska motsvara den tillgängliga andelen av den totala importtullkvoten under delperioden. Referenskvantiteten ska bekräftas med en styrkt utskrift av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, där det ska anges om den som ansöker om licensen är deklarant eller importör. I tulldeklarationen ska också anges numret på den faktura som avses i artikel 145 i förordning (EU) 2015/2447. Aktören ska också visa upp fakturan för Livsmedelsverket för fastställande av referenskvantiteten. Fakturan ska innehålla namnet på importören eller deklaranten, en beskrivning av varans 8-siffriga KN-nummer och fakturanumret. Kommissionen kan tillfälligt upphäva kravet på referenskvantitet om de kvantiteter som ansökts inom tullkvoten senast vid utgången av den nionde månaden av tullkvotperioden är lägre än de kvantiteter som finns tillgängliga under den aktuella tullkvotperioden. Kommissionen meddelar detta på webbsidan med tilldelningskoefficienter. Om kravet på referenskvantitet avbryts, förutsätts bevis på handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Kina)
 • Kvotnummer: 09.4266
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 39 29
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrens exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Kina)
 • Kvotnummer: 09.4267
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 39 85
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrets exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Gäller alla
 • Kvotnummer: 09.4268
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges.
 • KN-nummer: 1602 32 19
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 8 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrets exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Kina
 • Kvotnummer: 09.4269
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.  I fält 8 i licensansökan ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447 krävs för övergång till fri omsättning att det visas upp ett ursprungsintyg utfärdat av de behöriga myndigheterna i Kina.
 • KN-nummer: 1602 39 29
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

Beredningar av fjäderfäkött, utom kalkonkött Kontrollera KN-numrets exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Kina
 • Kvotnummer: 09.4283
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 50 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel. Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med fjäderfäköttprodukter som omfattas av del XX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.  I fält 8 i licensansökan ska ursprungslandet anges och rutan ”Ja” kryssas för. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i förordning (EU) 2015/2447 krävs för övergång till fri omsättning att det visas upp ett ursprungsintyg utfärdat av de behöriga myndigheterna i Kina.
 • Kina.
 • KN-nummer: 1602 39 85
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från den första kalenderdagen i tullkvotperioden, om ansökan har lämnats in före tullkvotperioden, till utgången av tullkvotperioden.
 • Tullsats inom kvoten: 10,9 %

 

12. Ägg

 

12.1. Importkvotperiod för ägg- och ovalbuminsektorn

 

Importkvotperioden för ägg- och ovalbuminsektorn öppnas årligen för perioden mellan 1 juli och 30 juni följande år. För produkter med ursprung i Ukraina är importkvotperioden 1 januari–31 december. Kvotperioderna indelas i separata delperioder.

 

Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta; fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som livsmedel; äggalbuminer och mjölkalbuminer, lämpliga som livsmedel; äggalbuminer och mjölkalbuminer, lämpliga som livsmedel – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4275
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; punkt ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina. Äggprodukters vikt omvandlas till motsvarande mängd skalägg. Mjölkalbuminernas vikt omvandlas till motsvarande mängd skalägg enligt schablonavkastningsgrader av 7,00 för torkat mjölkalbumin (KN-nummer 3502 20 91) och av 53,00 för andra mjölkalbuminer (KN-nummer 3502 20 99) i enlighet med bilagan till förordningen. För licensansökningar ska den totala kvantiteten omvandlas till skaläggsekvivalenter.
 • KN-nummer: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta – Kontrollera KN-numrets exakta varubeskrivning med en TARIC-sökning.

 

 • Ursprung: Ukraina
 • Kvotnummer: 09.4276
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 8 i ansökan om importlicens ska ursprungslandet anges; punkt ”Ja” ska markeras. I fält 20 i licensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. Ursprungsintyg för övergång till fri omsättning: I enlighet med avdelning V i protokoll nr 1 till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina. Äggprodukters vikt omvandlas till motsvarande mängd skalägg enligt schablonavkastningsgrader som fastställs i del A i bilaga XVI till (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser som gäller från och med 1 januari ska lämnas in mellan 23 och 30 november föregående år. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 januari–31 december (delperioder 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni, 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: 0 euro

 

Äggprodukter – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4401
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Bevis på tidigare handel: Aktören ska visa att man har bedrivit handel med tredje land med äggprodukter som omfattas av del XIX i bilaga I till förordning (EU) nr 2013/1308 under två på varandra följande tolvmånadersperioder omedelbart före inlämnandet av ansökan, med minst 25 ton under båda perioderna. De två på varandra följande tolvmånadersperioderna ska upphöra två månader innan en första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden. I fält 20 i importlicensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. För licensansökningar ska kvantiteten omvandlas till skaläggsekvivalenter uttryckt i kilogram. Omräkningskoefficienter enligt de schablonavkastningsgrader som anges i del A i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 0408 11 80: 711 euro/1 000 kg (produktvikt), KN-nummer 0408 19 81: 310 euro/1 000 kg (produktvikt), KN-nummer 0408 19 89: 331 euro/1 000 kg (produktvikt), KN-nummer 0408 91 80: 687 euro/1 000 kg (produktvikt), KN-nummer 0408 99 80: 176 euro/1 000 kg (produktvikt)

 

Äggalbuminer – Kontrollera KN-numrens exakta beskrivning med en TARIC-sökning

 

 • Ursprung: Alla tredjeländer (utom Förenade kungariket)
 • Kvotnummer: 09.4402
 • Förordningar som reglerar tullkvoten: kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och 2020/761
 • Säkerhet: 20 euro/100 kg
 • Särskilda villkor: Inget krav på referenskvantitet. Inget bevis på tidigare handel. I fält 20 i importlicensansökan ska kvotens löpnummer och nedan nämnda tullsats inom kvoten anges. För licensansökningar ska kvantiteten omvandlas till skaläggsekvivalenter uttryckt i kilogram. Omräkningskoefficienter enligt de schablonavkastningsgrader som anges i del A i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) 2020/761.
 • KN-nummer: 3502 11 90, 3502 19 90. Licensen ska sökas och utfärdas för alla varor som omfattas av samma KN-nummer (åttasiffrig kod).
 • Om en tullkvot omfattar flera olika KN-nummer, får aktörerna lämna in separata ansökningar avseende de KN-numren per månad. Ansökningarna ska lämnas in samtidigt. Livsmedelsverket ska betrakta dem som en enda ansökan.
 • Ansökningstider: Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju kalenderdagarna i den månad som föregår tullkvotperioden. Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad, då ansökningar inte kan lämnas. I november kan aktörerna lämna in ansökningar för licenser som ska vara giltiga från december och januari. Kontrollera på kommissionens webbsida med tilldelningskoefficienter om det är möjligt att ansöka om importkvoter eller om kommissionen har avbrutit mottagandet av nya ansökningar. Avbrottet upphör när kvantiteter blir tillgängliga under samma tullkvotperiod efter det att onyttjade kvantiteter har deklarerats.
 • Tullkvotperiod 1 juli–30 juni (delperioder 1 juli–30 september, 1 oktober–31 december, 1 januari–31 mars, 1 april–30 juni)
 • Licensens giltighetstid: I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2020/761 från och med den första kalenderdagen i den månad som följer på den månad då ansökan lämnades in till utgången av den månad som följer på den månad då delperioden upphörde. Licenser som utfärdats under den sista delperioden gäller till tullkvotperiodens slut.
 • Tullsats inom kvoten: KN-nummer 3502 11 90: 617 euro/1 000 kg (produktvikt), KN-nummer 3502 19 90: 83 euro/1 000 kg (produktvikt)

 

13. Kontaktuppgifter

 

AGRIM-importlicenser och AGREX-exportlicenser

 

Livsmedelsverket

Marknadsavdelningen

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

E-postadress tuovi (at) ruokavirasto.fi

 

Säkerheter

 

Livsmedelsverket

Avdelningen för finansförvaltning

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Tfn 029 530 0400 (växel)

E-postadress Oili Hassinen (fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi)

 

Tullmyndighet som bestyrker licenser

 

Tullen, Elektroniska servicecentralen (SPAKE)

PB 512, 00101 HELSINGFORS

Tfn 0295 5207

E-post spake.vienti(at)tulli.fi eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 

Kvoter som förvaltas med hjälp av kvotregistret ("först

till kvarn”-kvoter)

 

Tullen, Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen

Förtullning, Tariffsystem

PB 386, 20101 ÅBO

Tfn 040 332 4083, 040 332 4092

E-post kiintioryhma(at)tulli.fi

 

Registrering som kund hos Marknadsavdelningen och blanketter:

www.ruokavirasto.fi/agrim

 

EORI-registrering och blanketter på Tullens webbplats:

www.tulli.fi

 

Experter på lagstiftning om veterinärmedicin och växthälsa:

Kontaktuppgifter till experter på lagstiftning om veterinärmedicin nås på rajatarkastus(at)ruokavirasto.fi och experter på lagstiftning om växthälsa på kasvinterveys(at)ruokavirasto.fi.

 

14. Dataskydd

 

Dataskyddet är en central del av Livsmedelsverkets verksamhet. Vid utlämnande och behandling av uppgifter beaktar Livsmedelsverket alltid kraven på dataskydd och datasäkerhet. Livsmedelsverket lämnar inte ut personuppgiftsmaterial till tredje parter utan separat datatillstånd. Datatillstånd söks hos Livsmedelsverket, som noggrant utreder omständigheterna i anslutning till användningen och skyddet av uppgifter samt informationssäkerheten.

 

Vad används dina uppgifter till?

 

Livsmedelsverket kan lämna ut dina uppgifter till utomstående endast om de lagstadgade förutsättningarna för utlämnande av uppgifter föreligger. Dina uppgifter lämnas inte ut för marknadsföringsändamål och rådgivning. Du kan dock inte förhindra att uppgifter lämnas ut till exempel för hantering av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning.

 

Mer information

 

Mer information om dataskydd finns på https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/dataskydd/.