Import av kaniner och gnagare (marsvin, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, osv.) från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Vid import från EU:s område, Norge och Schweiz krävs inget importtillstånd och inte heller något annat veterinärintyg.

Dessa bestämmelser gäller inte djur som importeras för att sedan säljas i Finland. När det gäller sällskapsdjur som ska säljas fås noggrannare information från Livsmedelsverkets enhet för djurhälsa och välfärd.

Annan relevant lagstiftning

Invasiva främmande arter 

I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse.

De invasiva främmande arterna i EU-förteckningen samt de nationellt betydande invasiva främmande arterna hittar du på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

CITES-tillståndsförfarandet 

Den internationella konventionen (CITES-avtalet), som reglerar handeln med utrotningshotade växt- och djurarter, måste ändå alltid tas i beaktande i samband med import av sällsynta eller annars utrotningshotade djur. Angående vissa djurarter förutsätter CITES-avtalet export- och importtillstånd eller en importanmälan.

Ytterligare information fås från Finlands miljöcentral tel. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi eller på Finlands miljöcentrals webbsidor.

Införsel av djur av främmande ursprung 

Enligt 42 § i jaktlagen (615/1993, ändr. 1711/2015) får vilt och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Ifråga om införsel av djur från Åland och utsläppande av dessa i frihet på annat håll tillämpas samma principer som för annan införsel.

För detta syfte kan tillstånd sökas av Finlands viltcentral.

Enligt jaktlagen ska tillstånd vägras om åtgärden medför skada på naturen och de vilda djuren. 

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2019