Import av reptiler från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Importtillstånd från Livsmedelsverket eller andra veterinärmedicinska intyg behövs inte i samband med import av sköldpaddor, groddjur och reptiler.

Begränsningar gällande förflyttningar av salamandrar

Det är förbjudet att sända salamandrar till en annan medlemsstat. Avsändandet är dock tillåtet ifall salamandrarna åtföljs av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär. Hälsointyget kan utfärdas under förutsättning att 1) salamandrarna inte visar några kliniska tecken på Bsal, 2) salamandrarna kommer från en population där det inte har förekommit någon dödlighet och kliniska tecken på grund av Bsal, 3) salamandrarna har hållits i karantän under minst sex veckor och 4) salmandrarna har testats för Bsal med negativt resultat eller har behandlats mot Bsal i enlighet med beslutets bilaga.

Bsal är en svampsjukdom förorsakad av Batrachochytrium salamandrivorans
Tillämpningsperiod: 20.4.2021

Invasiva främmande arter 

I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse.

De invasiva främmande arterna i EU-förteckningen samt de nationellt betydande invasiva främmande arterna hittar du här.

CITES-tillståndsförfarandet 

Den internationella konventionen (CITES-avtalet), som reglerar handeln med utrotningshotade växt- och djurarter, måste ändå alltid tas i beaktande i samband med import av sällsynta eller annars utrotningshotade djur. Angående vissa djurarter förutsätter CITES-avtalet export- och importtillstånd eller en importanmälan.

Ytterligare information fås från Finlands miljöcentral tel. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi eller på Finlands miljöcentrals webbsidor.

Införsel av djur av främmande ursprung 

Enligt 42 § i jaktlagen (615/1993, ändr. 1711/2015) får vilt och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Ifråga om införsel av djur från Åland och utsläppande av dessa i frihet på annat håll tillämpas samma principer som för annan införsel.

För detta syfte kan tillstånd sökas av Finlands viltcentral.

Enligt jaktlagen ska tillstånd vägras om åtgärden medför skada på naturen och de vilda djuren.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020