Införsel av levande kräftor

Då livsmedel av animaliskt ursprung, såsom kräftor, införs till Finland i handeln på den inre marknaden ska företagaren registrera sig i Livsmedelsverket som livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling. Anmälan lämnas till Livsmedelsverket innan verksamheten inleds. I verksamhet ska jord- och skogsbruksministeriets förordning 118/2006 om verksamhet vid första ankomstplatser följas.

Levande kräftor som i handeln på den inre marknaden levereras till Finland för att kokas ska antingen kokas på första ankomstplatsen eller levereras från första ankomstplatsen till en livsmedelslokal (såsom en anläggning i fiskbranschen eller en restaurang) för kokning. Kräftor som införts för att kokas får i Finland inte marknadsföras vidare som levande till konsumenter och det ska förhindras att kräftorna kommer ut i naturliga vattendrag.

Införsel av levande signalkräftor till Finland för bearbetning dvs. kokning och förpackning

Signalkräftorna är sådana invasiva främmande arter inom Europeiska unionens område, vilkas införsel, handel på den inre marknaden och användning begränsats med EU:s förordning om främmande arter (EU 1143/2014).

Enligt EU:s förordning om främmande arter kan kommersiell användning av redan etablerade invasiva främmande arter tillfälligt tillåtas inom ramen för hanteringsåtgärder för utrotning, populationsbegränsning eller inneslutning. Det möjliggör bland annat utförsel av levande signalkräftor från en medlemsstat till en annan. En förutsättning för det är att utförseln och införseln ingår i den införande och utförande statens kontrollprogram.

Jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat Finlands kontrollprogrammet (pdf). Levande signalkräftor kan ändå införas till Finland från en annan EU-stat för att bearbetas för användning som föda förutsatt att det effektivt förhindrats att de införda individerna förökar sig eller kommer ut i omgivningen. Dessa förutsättningar uppfylls då Livsmedelsverkets anvisning 16030 "Tillsynen över hantering och försäljning av kräftor avsedda att användas som livsmedel" följs (speciellt kapitel 4.2). Anvisningen tillämpas också i handeln på den inre marknaden.

Mer information

ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi
eller överinspektör Britta Wiander, tel. 050 523 4117, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.