Handel av livsmedel på inre marknaden

Import av animaliska livsmedel från inre marknaden

Livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till Finland från andra medlemsstater i EU och vissa andra länder (på finska: länder som har ett särskilt avtal) övervakas vid kommunal livsmedelstillsyn (Oiva-tillsyn). Syftet med tillsynen är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten hos de nämnda livsmedlen och förhindra att djursjukdomar sprids via dessa livsmedel.

På den här webbplatsen hittar du väsentliga information med tanke på tillsynen angående livsmedel av animalisk ursprung.

Animaliska livsmedel som en privatperson tar med sig från en annan medlemsstat i Europeiska unionen för eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennas privathushåll: Införsel av livsmedel för eget bruk.

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2024