Vietnam

Från Finland till Vietnam har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, fodermedel och kryddor.

Ta del av kraven på export till Vietnam med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Fisk och fiskeriprodukter

Export av fisk och fiskeriprodukter till Vietnamn är möjlig endast från anläggningar som Vietnam godkänt. För att få ett sådant godkännande måste du i ansökan beskriva exportprodukterna, tillverkningsmetoderna och kvalitetssäkrings- och HACCP-systemen. Livsmedelsverket levererar din ansökan till de vietnamesiska myndigheterna. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fisk och fiskeriprodukter till Vietnam måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Vietnam överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Vietnam. Finland och Vietnam har inte någon officiellt överenskommen veterinärintygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt veterinärintyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Svin- och fjäderfäkött

De vietnamesiska livsmedels- och djursjukdomstillsynsmyndigheternas arbetsfördelning ändrades år 2017. Av den orsaken är det inte längre möjligt att exportera svin- och fjäderfäkött från Finland till Vietnam.

I Livsmedelsverket har allt sedan år 2020 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt fjäderfäkött och svinkött, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

Behandlat animaliskt protein avsett som foder

Då ditt företag exporterar behandlat animaliskt protein till Vietnam måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

VIE003 Veterinärintyg - Export av behandlat animaliskt protein

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2021