Systemet för tillbörlig aktsamhet

Systemet för tillbörlig aktsamhet är ett riskhanteringssystem. Om du släpper ut timmer eller trävaror på EU-marknaden måste du iaktta tillbörlig aktsamhet.

Systemet för tillbörlig aktsamhet består av tre inslag: tillgång till information, riskbedömning och reducering av risken. Om du på basis av riskbedömningen konstaterar att risken för att timmer är olagligt eller trävaror är olagliga är större än försumbar, ska du vidta åtgärder för att reducera risken.

Obs. Import från vissa länder med partnerskapsavtal (VPA-länder) kräver FLEGT-licens. I detta fall behövs inget separat system för tillbörlig aktsamhet. Mer info: Systemet med FLEGT-licenser

Om du är en finländsk skogsägare och säljer virke, betraktas din anmälan om användning av skog och överlåtelsemätningsintyget som system för tillbörlig aktsamhet. Det räcker att du sparar överlåtelsemätningsintyget i fem år. Finlands skogscentral sparar din anmälan om användning av skog.

Systemet för tillbörlig aktsamhet ska omfatta

a) De åtgärder och förfaranden som ger tillgång till följande uppgifter om verksamhetsutövarens leveranser av timmer eller trävaror som har släppts ut på marknaden:

 • Beskrivning, inklusive handelsnamn och produkttyp samt vanligt namn på trädarten, och i tillämpliga fall fullständigt vetenskapligt namn.
 • Avverkningsland och i tillämpliga fall:
  • subnationell region där timret avverkades
  • avverkningskoncession.
 • Kvantitet (uttryckt i volym, vikt eller antal enheter).
 • Namn och adress på verksamhetsutövarens leverantör.
 • Namn och adress på den handlare till vilken timret och trävarorna har levererats.
 • Handlingar eller andra uppgifter som anger att timret och trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen.Dessa förfaranden ska beakta den information som anges i led a samt relevanta riskbedömningskriterier, inklusive

b) Riskbedömningsförfaranden som gör det möjligt för verksamhetsutövaren att analysera och bedöma risken för att olagligt avverkat timmer eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden.

 • Säkerställande av överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, vilket kan innefatta certifiering eller andra av tredje part kontrollerade system som omfattar överensstämmelse med tillämplig lagstiftning,
 • Utbredning av olaglig avverkning av specifika trädarter,
 • Utbredning av olaglig avverkning eller praxis i det land och/eller den subnationella region där timret har avverkats, inbegripet hänsyn till förekomst av väpnade konflikter,
 • Sanktioner som FN:s säkerhetsråd eller Europeiska unionens råd infört mot import och export av timmer
 • Komplexiteten i leveranskedjan för timmer och trävaror.Bestämmelser om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet finns i EU:s genomförandeförordning (EU 607/2012). I den sägs det att verksamhetsutövare ska tillämpa systemet för tillbörlig aktsamhet på varje specifik typ av timmer eller trävara som levererats inom en period på högst 12 månader, om den som levererar timmer eller trävara, trädarterna, avverkningslandet, avverkningsregionen inom landet och avverkningskoncessionerna förblir oförändrade. Enligt artikel 5.1 i genomförandeförordningen (EU 607/2012) ska verksamhetsutövaren se till att informationen om verksamhetsutövarens leveranser som avses i artikel 6.1 a i förordningen om timmer (EUTR 995/2010) och tillämpning av riskreducerande förfaranden dokumenteras i lämpliga register Registren ska bevaras i 5 år.
 • Komponenterna och faserna i systemet för tillbörlig aktsamhet.
 • Om sådana ändringar som nämns i artikel 2.1 i genomförandeförordningen (EU 607/2012) inte sker, ska systemet för tillbörlig aktsamhet utvärderas med högst 12 månaders mellanrum för varje slag av timmer eller trävara. Om t.ex. det område från vilket timret levereras eller leverantören byts, ska systemet för tillbörlig aktsamhet tillämpas på nytt.

c) Riskreducerande förfaranden som består av en uppsättning åtgärder och förfaranden som är tillräckliga och rimliga för att effektivt minimera den risken och som kan omfatta krav på kompletterande information eller handlingar och/eller krav på kontroll av en tredje part. Med undantag för fall när den risk som fastställs vid de riskbedömningsförfaranden som avses i led b är försumbar.

Tillämpning av systemet för tillbörlig aktsamhet

Detaljerade regler och bestämmelser för systemet för tillbörlig aktsamhet finns i EU:s genomförandeförordning (EU 607/2012). Enligt genomförandeförordningen ska systemet för tillbörlig aktsamhet värderas med minst 12 månaders mellanrum på varje specifik typ av timmer eller trävara, ifall den som levererar timmer eller trävara, trädarterna, avverkningslandet, avverkningsregionen inom landet och avverkningskoncessionerna förblir oförändrade. Om t.ex. det område från vilket timmer levereras eller leverantören byts, ska systemet för tillbörlig aktsamhet tillämpas på nytt.

Den information om leveranser som verksamhetsutövaren har samlat in samt dokumenteringen av riskreducerande förfaranden ska sparas i fem år. Dessutom ska verksamhetsutövaren kunna visa hur den insamlade informationen har kontrollerats samt hur beslutet om riskreducerande åtgärder har fattats och hur risknivån har fastställts.

Verksamhetsutövarna kan använda antingen sina egna system eller system, som erbjuds av övervakningsorganisationer som Europeiska kommissionen har godkänt. Verksamhetsutövaren ska upprätthålla och regelbundet utvärdera det system för tillbörlig aktsamhet som den använder, förutom när verksamhetsutövaren använder ett system som erbjuds av en övervakningsorganisation.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018