Vem berörs av EUTR och systemet med FLEGT-licenser?

EUTR, förordningen om timmer

Förordningen om timmer tillämpas dels på timmer som avverkats inom EU och trävaror som tillverkats av sådant, dels på timmer och trävaror som importerats till EU. Förordningen gäller verksamhetsutövare som för första gången släpper ut timmer och trävaror på EU-marknaden, till exempel importörer av timmer och trävaror samt skogsägare. Förordningen tillämpas dessutom på handlare som säljer eller köper timmer och trävaror på EU:s inre marknad.

De med tanke på förordningen om timmer centrala delarna i leveranskedjan för timmer och trävaror inom EU.

Förordningen tillämpas på både råvirke och sådana produkter som tillverkats av trä, t.ex. sågvirke, plywood, kartong, möbler, pappersmassa och papper.

Förordningen tillämpas inte på återvunna produkter och tryckt papper såsom böcker, tidskrifter och dagstidningar. Produkterna som omfattas av förordningen om timmer definieras i förordningens bilaga: Förordning om timmer (pdf)

Tullen är behörig myndighet för varunomenklaturernas del. Tullrådgivningen ger dig mer information om de tullpositioner som anges i bilagan till förordningen.

Systemet med FLEGT-licenser

Du behöver en FLEGT-licens om du importerar timmer eller trävaror från Indonesia (situation 2/2020).

Läs mer i "Systemet med FLEGT-licenser".

FLEGT-licensen garanterar att timret är producerat på laglig väg och att det uppfyller kraven i förordningen om timmer utan ett separat system för tillbörlig aktsamhet

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2020