Primärproduktion av livsmedel

Vad menas med primärproduktion av livsmedel?

Med primärproduktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter, inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också (allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002, 3 art.). Primärproduktion är till exempel mjölk- och äggproduktion, uppfödning av slaktboskap, fiske och fiskodling, odling av grönsaker och frukt jämte spannmål och svamp, produktion av honung, plockning av vilda bär och vild svamp och jakt. Enligt 22 § livsmedelslagen betraktas också sådan överlåtelse av primärprodukter som är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten från producenten direkt till konsumenten som primärproduktion.

Primärproduktion är däremot inte vidareförädling av primärprodukter och inte heller slakt av djur. Primärproduktionsverksamhet är till exempel inte framställning av ost eller sylt, torkning av örter, skalning av grönsaker, rensning av fisk på land eller fileing av fisk, utan de är verksamhet som hör till en livsmedelslokal.

Krav på primärproduktion

Företagaren skall se till att primärproduktionsstället, verksamheten som bedrivs där och livsmedlen som produceras där uppfyller kraven i lagstiftningen och att livsmedlens säkerhet inte äventyras.

Krav på livsmedelshygienen inom primärproduktionen ges med allmänna förordningen om livsmedelshygien ((EG) nr 852/2004 bilaga I) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011, så kallad förordningen om primärproduktion). Utöver dessa regleras primärproduktionen också av annan gemensam EG-lagstiftning och nationell lagstiftning om livsmedelsbranschen (bl.a. allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 och livsmedelslagen 23/2006). Verksamheter inom primärproduktionen som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten regleras av statsrådets förordning 1258/2011.

Kraven i förordningen om primärproduktion (1368/2011)

  • Beskrivning av egenkontrollen 4 § (någon skriftlig beskrivning krävs inte av dem som plockar vilda produkter, jagar frilevande vilt eller idkar sådan verksamhet som är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten, som avses i JSM:s förordning 1258/2011)
  • Bokföringskrav 5 § och bilaga 2
  • Kvalitetskrav på vatten 7 § och bilaga 1 (kraven på vattnets kvalitet och undersökningar av vattnet i bilaga 1 gäller inte primärproduktion av vilda växter och vild svamp, jakt av frilevande vilt, sådan primärproduktion av produkter ur växtriket, svamp och honung som är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten och som avses i JSM:s förordning 1258/2011 och inte heller fiske eller vattenbruk)
  • Lämnande av uppgifter om primärprodukter 6 § och information från livsmedelskedjan om slaktdjur (bilaga 2)
  • Branschspecifika krav för primärproduktion bilaga 2 (slaktdjur, frilevande vilt, mjölkproduktion, äggproduktion jämte fiske och vattenbruk)
  • Krav vid överlåtelse eller leverans av primärprodukter i enlighet med 2 och 3 § i förordningen om verksamheter förenade med låg risk 1258/2011 bilaga 3.
Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018