Iaktta villkorlighetskraven när du ansöker om stöd

Närmare information om villkorlighetskraven ingår i en guide om villkorlighet.

Villkorligheten består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven bygger på lagstiftning som är bindande för jordbrukarna sedan tidigare.

Syftet med villkorlighetskraven är bland annat att

 • begränsa klimatförändringen och främja anpassningen till den
 • skydda vattendrag, grundvatten, mark och biologisk mångfald
 • säkerställa att livsmedel som producerats med säkra produktionsmetoder håller hög kvalitet
 • främja djurens välbefinnande.

Villkorlighetskraven ska uppfyllas i samband med alla stöd som EU finansierar helt eller delvis. Iaktta villkorlighetskraven när du ansöker om något av följande stöd:

 • bidrag för dikor och mjölkkor
 • bidrag för hongetter
 • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården
 • bidrag för slaktkvigor
 • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis
 • bidrag för tackor
 • bidrag för tjurar
 • ersättning för djurens välbefinnande
 • ersättning för ekologisk produktion
 • grundläggande inkomststöd
 • inkomststöd för unga jordbrukare
 • kompensationsersättning
 • miljöersättning (miljöförbindelse)
 • miljöavtal
 • omfördelningsinkomststöd
 • stöd för miljösystem.

En del av villkorlighetskraven ska uppfyllas också i samband med nationella stöd.

Om du inte iakttar villkorlighetskraven riktas de eventuella påföljderna mot nästan alla jordbrukarstöd som du får. Om du till exempel begår en försummelse som gäller jordbruksmark minskas både areal- och djurbaserade stöd.

Rådgivare hjälper

Du kan få personlig rådgivning om villkorlighetskraven. Rådgivningen finansieras ur landsbygdsfonden och den är förmånlig för dig – du betalar bara mervärdesskattens andel. Läs mer om rådgivning.

Villkorligheten ersätter tvärvillkoren och förgröningsstödet

Tvärvillkoren och förgröningsstödet byts ut mot villkorlighet 1.1.2023. I villkorligheten ingår dessutom krav som främjar särskilt miljö- och klimatmålen.

Villkorligheten bestämmer i vilken omfattning stöd kan beviljas för att främja miljö- och klimatvänliga odlingsmetoder. Stöd kan beviljas bara för verksamhet som går utöver villkorlighetskraven.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2023