Växtsortlistan

Över godkända odlade växtsorter förs en växtsortslista. Certifierat utsäde kan endast produceras av en sort som finns upptagen på denna lista.

Sorten godkänns alltid på nationell nivå för upptagande i sortlistan och godkännandet gäller i 10 år. Därtill gör Europeiska Kommissionen en sammanställning över medlemsländernas sortlistor: Europeiska gemenskapens sortlista (Common Catalogue). På EU-området kan alla sorter som finns upptagna på denna lista produceras och marknadsföras.

Förutsättningar för godkännande till sortlistan är att sorten är särskiljbar från andra sorter, den ska vara enhetlig och dess egenskaper stabila. Därtill ska sortens underhåll garanteras och dess odlingsvärde i jämförelse med andra sorter undersökas.

Finlands sortlista och växtsortsnämnden

I Finland beslutar växtsortsnämnden om sortens godkännande till den nationella växtsortslistan. Växtsortsnämnden är ett expertorgan som har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet och dess medlemmar representerar olika aktörer inom livsmedelskedjan.

De sorter som finns upptagna i den nationella växtsortslistan har genomgått officiella odlingsvärdesförsök i Finland och sorten har visat sig ha ett bättre odlingsvärde än det rådande inhemska sortutbudet. För vallväxter krävs tre års provresultat, för andra växter minst två års resultat. Den inhemska sortlistan publiceras årligen i Finska växtsortmeddelanden.

Odlings- och bruksvärdeskriterier som Växtsortsnämnden godkänt för åkerväxtsorter 15.2.2019

De odlings- och bruksvärdeskriterier som godkändes 2019 tillämpas på sorter vilkas testning har påbörjats i odlingsvärdesprover som anlagts år 2019 . Ett undantag från ovanstående är de sorter vilkas testning har påbörjats före år 2019 men som kommer att bli bedömda av Växtsortsnämnden år 2020 eller senare.

Ansökan om upptagande i sortlistan

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2019