Testning av antibiotikakänsligheten

Rekommendationer till laboratorierna om testning av antibiotikakänsligheten hos de vanligaste bakterierna som orsakar sjukdom hos djur.

Bakteriernas känslighet för antibiotika undersöks huvudsakligen då känsligheten utgående från tillgänglig information inte kan förutses. Då undersöks främst den förvärvade resistensen, eftersom bakteriernas naturliga resistens vanligen är känd från förut. Bakterierna indelas utgående från S/I/R-gränsvärdena i bakterier som är känsliga (S) för antibiotikan som testas, bakterier som hör till mellankategorin (I) och bakterier som är resistenta (R).

I dessa instruktioner utnyttjas de kliniska gränsvärdena vid kategorisering. En bakterie kategoriseras då som resistent, om läkemedelshalten som krävs för att förhindra tillväxt är större än den halt, som tryggt kan uppnås i ett djurs (eller en människas) kropp. Om CLSI gett djuren egna gränsvärden, har de utnyttjats. En stor del av gränsvärdena enligt VET01-A4 -standarden (veterinärisk standard) har tagits direkt från människomedicinska standarder. För en del av antibiotikan har utnyttjats gränsvärdena som tillverkarna till diskarna gett. I tabellen har de gränsvärden, som getts för bakterier som isolerats från människor märkts ut med kursiv.

Mellan läkemedlen i en antibiotikakategori råder ofta resistens och det har beaktats vid val av antibiotikan som skall testas och i instruktionerna om hur resultatet skall tillämpas. Rekommendationerna om antibiotikan som skall testas har getts för bakterier som orsakar sjukdom hos djur. Listan täcker således inte alla bakterier som orsakar sjukdom hos djur.

Utöver den egentliga känslighetsbestämningen är det i vissa situationer nödvändigt att testa också förekomsten av en viss resistensfaktor hos bakteriestammen som undersöks, såsom stafylokockernas betalaktamasmedierade resistens. Till instruktionerna har också bifogats en instruktion om undersökning av MRSA-sållningsproven.

Mer information ger: 

Suvi Nykäsenoja, specialforskare
040 489 3447
suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi

Katariina Pekkanen, forskare
t040 159 1267
katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi