Undersökningen av laxdöden i älvarna vid Bottenviken fortsätter

20. november 2020

I höst har forskare åter observerat många mögelskadade laxar som är i dåligt skick eller döda i de älvar som utmynnar i Bottenviken. Det är vanligt att laxar dör naturligt på grund av ansträngningen till följd av leken, som sker i oktober. Nu är antalet observationer dock särskilt stort och en del av laxarna lekte inte innan de dog. Det är oklart huruvida den rikliga laxdöden i höst har en koppling till den laxdöd som observerats sommartid under de senaste åren. Livsmedelsverket fortsätter undersökningarna i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) och fiskerihushållningsmyndigheterna för att utreda hälsoproblemen hos lax. Fiskprover efterlyses, särskilt av laxar som påträffas i dåligt skick.

I sommar har Livsmedelsverket tagit prover från laxar i Torne älv i samarbete med Luke och fiskare. Inga kända fisksjukdomar har konstaterats i de undersökningar som blivit färdiga till dags dato, men en stor del av de kompletterande undersökningarna är fortfarande på gång.

Prover har tagits från laxar som fångats med ryssja vid åmynningen och med flytnät i älven i Övertorneå område. Forskarna har tagit de sedvanliga proverna för undersökning av sjukdomar hos fiskarna, men även prover för utredning av eventuella okända virus och vitaminbrist, särskilt tiaminbrist. Även om tiaminbrist har undersökts som en möjlig orsak till fiskarnas svaga allmänna tillstånd har inget bevis på detta tills vidare erhållits.

Luke har tillsammans med ryssjefiskare i åmynningen följt upp det yttre tillståndet hos laxar som stiger i Torne älv under de tre senaste somrarna. Hos något under hälften av laxarna har yttre mekaniska skador observerats redan på havet. Åtminstone de allvarligaste skadorna utsätter laxarna för vattenmögel, om skadorna inte hinner läka före hösten. Dessutom har många laxar en minst lindrig rodnad på buksidan, vilket sannolikt inte orsakas av någon yttre skada.

Luke utför årligen ekolodning för att uppskatta antalet laxar som vandrar uppströms för att leka samt provfiske för att uppskatta yngelproduktionen till följd av leken. Resultaten visar att antalet lekande laxar i Torne älv har minskat jämfört med toppåren i mitten av det förra årtiondet. På motsvarande sätt har mängden yngel som kläcks till följd av leken minskat något under de senaste åren. Det har dock inte varit möjligt att påvisa att denna minskning av laxbeståndet i Torne älv orsakats av hälsoproblemen hos lax.

Luke informerar mer ingående om uppföljningens resultat under de närmaste veckorna.

Prover från fiskar som är i dåligt skick behövs fortfarande

Proverna från laxar som är i dåligt skick och som stiger upp i älven på sommaren är primära när det gäller att ta reda på de faktorer som ligger bakom den ökade dödligheten hos lax under de senaste åren.

Det symtom som nu är synligt i laxarna, dvs. smitta med vattenmögel, utvecklas hos individer som har låg motståndsförmåga och som vistas i sött vatten där vattenmögelsporer förekommer allmänt. Särskilt i höst har temperaturerna länge varit gynnsamma för tillväxten av vattenmögel. Fiskar som är allvarligt mögliga kan redan ha många sekundära förändringar och sjukdomar som gör det svårare att bestämma fiskens ursprungliga problem. Om hösten dör laxar dessutom naturligt på grund av ansträngningen i anslutning till lekvandringen och leken.

Därför har undersökningarna främst inriktats på laxar som har symtom på sommaren och endast i mindre omfattning på laxar som får symtom först på hösten. Det är dock alltid bra att också utesluta kända fisksjukdomar när dödligheten hos fisk ökar starkt av någon anledning. Därför är det motiverat att skicka in prover av fiskar som påträffas i dåligt skick även nu på hösten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland har beviljat Livsmedelsverket undantagstillstånd att trots fridlysningstiden skaffa provfiskar som är i dåligt skick från de älvar som utmynnar i Bottenviken. Tillstånd och anvisningar för tagande av fisk ska begäras på förhand hos Livsmedelsverket. Samtidigt är det möjligt att avtala om hur fiskarna befordras till Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg. Fiskar som är så svaga att de kan fångas med händerna eller med håv får skickas till undersökningen. Vid behov kan den lokala kommunalveterinären och Naturresursinstitutets forskare hjälpa med inlämningen av prover.

Ytterligare information

Livsmedelsverket

Ledande sakkunnig Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469
Inlämning av prover: Livsmedelsverket Uleåborg, Marjukka Rask, tfn 050 477 8646

Luke

Laxbeståndens tillstånd: specialforskare Atso Romakkaniemi, tfn. 029 532 7416
Laxarnas yttre skick vid Torne älvs mynning: forskare Riina Huusko, tfn 029 532 2192
eller per e-post fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, fornamn.efternamn@luke.fi

Läs mer

Laxdöden i Torne älv
Ofta frågat om laxdöden i Torne älv