Anvisningar för salmonellaprovtagning

Vid provtagning som ingår i salmonellaövervakningen ska man följa provtagningsanvisningarna i bilaga 2 och bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021 (zoonosförordningen) i fall där det handlar om salmonellaundersökningar i enlighet med denna förordning. Sådana undersökningar är exempelvis regelbunden provtagning som ingår i den obligatoriska salmonellaövervakningen på anläggningar för nötkreatur, svin, värphöns, broilrar och kalkoner eller provtagning av myndighet vid misstanke om eller fall av salmonellasmitta. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 316/2021: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210316

På Livsmedelsverkets webbplats finns dessutom Livsmedelsverkets anvisning för salmonellaprovtagning av fjäderfä: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/salmonellakontroll/

Djurhållarna kan om de så önskar också ta andra salmonellaprov än de som lagstiftningen kräver. I dessa fall behöver provtagningen inte uppfylla kraven i zoonosförordningen. Bland annat på Djurens hälsa ETT rf:s webbplats finns också separata provtagningsanvisningar för nötkreatur och svin: https://www.ett.fi/sv/salmonella-info-2/

Om ett laboratorium bes om anvisningar för salmonellaprovtagning och de ovan nämnda anvisningarna inte är tillräckliga kan man be den som frågar kontakta kommunalveterinären i den egna regionen för närmare anvisningar.

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2022