Aktuellt för godkända laboratorier

Nedanför hittar du nyheter och meddelanden med anknytning till godkända laboratorier och control av laboratorier. Nyheter har publicerats i Livsmedelsverkets elektroniskt nyhetsbrev. Läs nyhetsbrevet från Livsmedelsverkets webbsidor.

Nyheter

Ansökan om utseende till officiellt laboratorium ska göra hos Livsmedelsverket i fråga om utländska underleveranslaboratorier som undersöker myndighetsprover i livsmedelskedjan (september 2022)

Många finländska utsedda och godkända laboratorier samarbetar med europeiska laboratorier bl.a. för att utvidga urvalet av analyser som de tillhandahåller kunderna. Ansökan om utseende till officiellt laboratorium i enlighet med EU:s förordning om offentlig kontroll EU 2017/625 ska göras för ett samarbetslaboratorium, om ett finländskt laboratorium skickar prover som tagits i anslutning till offentlig kontroll som omfattas av förordningens tillämpningsområde eller prover som tagits i anslutning till andra offentliga åtgärder till samarbetslaboratoriet. Sådana prover är till exempel prover som tagits i anslutning till livsmedels- eller fodertillsyn samt prover som myndigheten tagit och som undersöks för djursjukdomar.

Livsmedelsverket har preciserat anvisningarna om utseende av utländska laboratorier, läs mer (mer information på den finskspråkiga sidan, kommer att översättas även på svenska)

Anmäl dig till utbildning Ajankohtaista laboratoriorintamalla senast 6.10.2022 (september 2022)

Evenemangets program och anmälningsformulär finns i Livsmedelsverkets evenemangskalender Lyyti. Anmäl dig till utbildning senast 6.10.2022, koder eller registrering behövs inte.

Bli bekant med programmet och anmäl dig till utbildningen

Laboratoriet ska lämna dokumenten om kompetensbedömning till Livsmedelsverket (september 2022)

Utsedda och godkända laboratorier har en lagstadgad skyldighet att lämna aktuell information till Livsmedelsverket om kompetensbedömningen. För närvarande lämnar ackrediteringstjänsten FINAS sammandragen av dess kompetensbedömningar gällande laboratorier till Livsmedelsverket. Från och med 1.1.2023 ska laboratorier själv leverera de nödvändiga dokumenten som anknyter till kompetensbedömningarna till Livsmedelsverket.

Läs mer om skyldiheten att leverea dokumenten om kompetensbedömningarna

Anvisningar för salmonellaprovtagning (maj 2022)

På Livsmedelsverkets webbplats finns anvisningar för lagstadgad salmonellaprovtagning. På Djurens hälsa ETT rf:s webbplats finns också separata provtagningsanvisningar för nötkreatur och svin.

Läs mer om salmonellaprovtagning

Resultaten av myndighetsproverna inom salmonellaövervakningen behövs snabbt (maj 2022)

De myndighetsprover inom salmonellaövervakningen som kommunalveterinärerna tagit på fjäderfä-, nöt- och svingårdar analyserades tidigare i slakterilaboratorierna. Dessa prover skickas i framtiden för analys till andra officiella laboratorier som utsetts av Livsmedelsverket, eftersom laboratorierna vid de stora slakterierna blev laboratorier för egenkontroll från och med den 1 juni 2022 och därför inte längre kan analysera myndighetsprover.

Det är viktigt att resultaten av myndighetsproverna även i framtiden kan förmedlas snabbt mellan olika instanser (laboratoriet–kommunalveterinären–regionförvaltningsverket–anläggningarna–slakteriet). I synnerhet för slakterierna är det viktigt att få information om resultatet av både myndighets- och egenkontrollproverna som tagits från djur som kommer till slakt omedelbart. Laboratorierna spelar en viktig roll i förmedlingen av information.

Läs mer om vem laboratoriet ska underrätta om resultaten av salmonellaprover

Leverans av information till Livsmedelsverket om undersökningarna av djursjukdomar (april 2022)

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts på 2021 (bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar). Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot(at)ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast 15.4.2022.

Läs mer

Anmälan till Livsmedelsverket om livsmedelsundersökningar 2021 (april 2022)

Livsmedelsverket uppmanar godkända livsmedelslaboratorier att årligen meddela varje livsmedelsgrupps analysmängder för salmonella, EHEC-bakterier, campylobacter, listeria och patogena yersinier med resultat.

Läs mer om anmälan av livsmedelsundersökningar

Ny egenskap för Patogenix-programmet: Labbet kan själv uppdatera sina kontaktuppgifter (april 2022)

I Patogenix-programmet har man lagt till en ny funktionalitet som gör det möjligt för laboratoriet att själv uppdatera sina uppgifter i programmet. Egenskapen har kommit i bruk under mars månad. På fliken Laboratoriets uppgifter kan laboratoriet uppdatera namn, adress, ansvarig person, telefonnummer och e-postadress. Laboratoriets användarnamn kan inte bytas ut. Redigera uppgifter genom att korrigera uppgifterna i önskat fält och trycka på "spara".

För mer information, kontakta: zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi. Nya koder till Patogenix eller eventuellt borttappade ID:n kan begäras hos Livsmedelsverket på ovannämnda e-postadress.

Mer information:

Paula Hietanen, Livsmedelsverket, avdelningen för livsmedelsmikrobiologi, tfn 050 596 96 37, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi eller zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi

Trikinundersökningskursen ordnas år 2022, kursen kan inte längre sökas för ersättning genom introduktion (april 2022)

Nästa trikinundersökningskurs ordnas vid Livsmedelsverket våren 2022. Livsmedelsverket har beslutat att laboratorierna från och med mars 2022 inte längre på basis av en introduktion kan ansöka om tillstånd för en ny person att utföra officiella trikinundersökningar.

Läs mer om trikinundersökningskursen

Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 11–12.10.2022 (april 2022)

Livsmedelsverket, FINAS och Valvira ordnar utbildningen Aktuellt på laboratoriefronten 11–12.10.2022. Ge ideér om intressanta ämnen för oss och läs mer om utbildningen.

Referensmätning för laboratorier som undersöker livsmedelskontaktmaterial (april 2022)

Europeiska unionens referenslaboratorium för livsmedelskontaktmaterial ordnar i år jämförelsemätningen ”The determination of MOSH/MOAH in edible oil". Alla intresserade laboratorier kan delta i jämförelseundersökningen. Deltagandet är gratis.

Läs mer om referensmätning

Uppdatering av horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer (ISO 4833) (april 2022)

Den horisontella metoden för kvantifiering av mikroorganismer (ISO 4833) har uppdaterats (delar 1 och 2). Ruokavirasto har skapat en ny analyskod för den uppdaterade versionen av metodens del 1 för att överföra resultaten till Vati via överföringstjänsten för analysdata. 

Läs mer om överföring av resultat till Vati

Information om störningar i Vati-gränssnittet ges i fortsättningen via arbetsutrymmet Pikantti (april 2022)

I Livsmedelsverkets extranät Pikantti finns ett arbetsutrymme för laboratorier och deras systemleverantörer, "VATI-analysdataöverföringstjänst". Vati är ett centraliserat system för miljö- och hälsoskyddets informationshantering

Läs mer om laboratoriernas och systemleverantörernas arbetsutrymme

Officiella laboratorier som ägs av näringslivet omvandlas till laboratorier för egenkontroll (april 2022)

I Finland har ackrediterade laboratorier som ägs av industrier såsom slakterier och andra livsmedelsföretag godkänts som officiella laboratorier. I fortsättningen kan laboratorier som ägs av näringslivsaktörer i regel endast fungera som laboratorier för egenkontroll. En del av livsmedelsföretagens laboratorier har utsetts till laboratorier för egenkontroll sedan början av år 2022 och en del av laboratorierna (bland annat vid slakterier) genomgår motsvarande förändring från och med den 1 juni 2022.

Läs mer om ändringar i anslutning till godkända laboratorier

Lagen om införselkontroll måste beaktas vid kontrollundersökningar av produkter som importeras från tredje land (april 2022)

Laboratorier utsedda av Livsmedelsverket som eventuellt undersöker myndighetsprov av produkter som importerats från tredje land ombeds beakta lagen om införselkontroll av djur och vissa varor och dess krav. Lagen kräver inte några egentliga åtgärder av redan utsedda officiella laboratorier.

Läs mer om lagen om införselkontroll av djur och vissa varor samt om utsedda laboratorier

Anrikningsbuljongen från STEC-egenkontrollundersökningar ska eventuellt lämnas in till Livsmedelsverket

Det är viktigt att laboratorierna berättar för sina egenkontrollkunder att resultatet av STEC-toxingenundersökningen är initialt och därför osäkert utan ytterligare verifieringsundersökningar av STEC-anrikningsbuljongen. Utländska laboratorier tillhandahåller inte dessa ytterligare verifieringsundersökningar som regel, dvs. STEC-undersökningar som utförts utomlands med konstaterade STEC-toxingener förblir initiala. Det utländska underleverantörslaboratoriet bör vara beredd att skicka en initialt positiv STEC-anrikningsbuljong till Finland.

Läs mer om STEC-egenkontrollundersökningar

Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 5-6.10.2021

Utbildningstillfället Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten) anordnas på nytt 5-6.10.2021. Det går att delta på distans (Teams), men vi försöker också om möjligt arrangera evenemanget på plats på Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Vik. Vi håller på med att samla intressanta teman för programmet!

Läs mer om Ajankohtaista laboratoriorintamalla-evenemanget

Nya koder för livsmedelsmetoder i överföringstjänsten för analysuppgifter

Kodsystemet i överföringstjänsten för analysuppgifter som fungerar som gränssnitt för Vati innehåller nu nya versioner av vissa standardmetoder som tidigare saknade egna analyskoder. Vänligen använd dessa nya analyskoder i laboratorierna när ni överför provresultat från laboratoriesystemet till Vati.

Läs mer om de nya koderna i överföringstjänsten för analysuppgifter

Utbildning: livsmedelsprov i epidemisituationer 30.9.2021

Livsmedelsverket anordnar en utbildningseftermiddag om livsmedelsprov och -undersökningar i epidemisituationer 30.9.2021. Evenemangets program motsvarar programmet för utbildningen i april 2021, som var mycket populär. Programmet och instruktioner för anmälan för utbildningen i september hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. Vi välkomnar alla laboratorier som undersöker epidemiprov till utbildningen!

Mer information: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi

Ändringar i tillåtna metoder, provtyper och datainsamling inom programmet för tillsyn och uppföljning av zoonoser (18.3.2021)

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med en reform av lagstiftningen med anknytning till zoonoser, som ett led i totalreformerna av livsmedelslagen och lagen om djursjukdomar. Enligt förslaget tillåts användningen av alternativa undersökningsmetoder som validerats på ett ändamålsenligt sätt mot en referensmetod i salmonella-, campylobakterie- och STEC-undersökningar. Undersökningslaboratoriernas skyldighet att skicka forskningsdata, prover och stammar till Livsmedelsverket utvidgas och ändringar i salmonellakontroll och EHEC-kontroll tas i bruk. Dessa ändringar förorsakar uppdatering även i Patogenix-programmet som används för datainsamling. 

Läs mer

Laboratoriet måste anmäla undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria till Livsmedelsverket (18.3.2021)

Hållbarheten av sådana ätfärdiga livsmedel där Listeria monocytogenes-bakterien kan tillväxa kan fastställas bl.a. genom undersökning av hållbarhet som gäller Listeria. För att förbättra tillgängligheten av undersökningarna av hållbarhet ber Livsmedelsverket att laboratorierna anmäler till Livsmedelsverket om laboratoriet utför dessa undersökningar. Metoderna förutsätter inte FINAS bedömning eller ackreditering, men laboratoriet bör dock följa Europeiska kommissionens riktlinjer om studier av hållbarhetstiden för Listeria monocytogenes samt EURL tekniska anvisningar.

Läs mer

Materialet om dataöverföring av prover i Vati för laboratorier publiceras framöver på Livsmedelsverkets extranät (18.3.2021)

Laboratorierna kan skicka uppgifter om prover och undersökningsresultat till myndighets datasystem Vati via en elektronisk överföringstjänst för analysuppgifter. I Vati samlas uppgifter om myndighetsprover om hushållsvatten, badstränder och bassänger samt myndighetsprover om livsmedel. Teknisk dokumentation och anvisningar avsedda för laboratorier som använder överföringstjänsten för analysuppgifter publiceras i fortsättningen endast på Livsmedelsverkets extranät Pikantti.

Läs mer

Laboratorioerna ska skicka information till Ruokavirasto om undersökningarna av djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas senast vid utgången av mars 2021 (18.3.2021)

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi

Läs mer

Ministeriet föreslår ändringar i undersökningen av zoonoser, dvs. sjukdomar som smittar från djur till människor (21.12.2020)

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med en reform av lagstiftningen med anknytning till zoonoser, som ett led i totalreformerna av livsmedelslagen och lagen om djursjukdomar. I reformen kombineras de tidigare separata förordningarna som gäller salmonellaövervakning av nötkreatur, svin, höns, kalkoner och livsmedelslokaler, tillsyn över campylobakterier hos broiler och tillsyn över STEC-bakterier hos nötkreatur till en enda gemensam förordning.

Läs mer

Behandlingen av laboratoriernas ändringsanmälningar vid Livsmedelsverket blir avgiftsbelagd (21.12.2020)

En ny förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer träder i kraft i början av mars 2021. I förordningen blir avgifterna för godkännande av laboratorier samt ändring och återkallande av godkännande med stöd av olika lagar enhetliga. I framtiden tar Livsmedelsverket ut en avgift också för behandling av en anmälan om ändringar i laboratoriets verksamhet samt tillägg av nya metoder till godkännandet. 

Läs mer

Användning av underleverantörslaboratorier för offentlig kontroll 

Laboratorier som används för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska utses i enlighet med kontrollförordningen EU 2017/625. EU komissionens syn på saken är att även underleverantörslaboratorier, som regelbundet används för offentlig kontroll, ska utses. 

Också laboratorier som ligger i en annan medlemsstat eller i ett EES-land kan utses för offentlig kontoll och annan offentlig verksamhet. Ett villkor för att utse ett utländskt laboratorium är att landet i fråga först har utsett laboratoriet i enlighet med kontrollförordningen och att myndigheten kan utföra revisioner och inspektioner som rör laboratoriet.

Läs mer

Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 6.–7.10.2020 (september 2020)

Anmäla dig med på laboratoriedagarna senast 30.9.2020! Utbildningen är avsedd för laboratorier som Livsmedelsverket godkänt, tillsynsmyndigheter inom miljöhälsovården och andra som är intresserade av ämnet. Det här året evanemanget ordnas som ett online-möte. 

Läs mer

Anvisningarna om tolkning av resultat utvärderas i processen för godkännande av mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa (juni 2020)

I fortsättningen kommer inte bara metoden att godkännas, utan även laboratoriets anvisning om tolkning av resultaten i mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa. Detta gäller både metoder i enlighet med förordningen och förändrade och interna metoder. Tolkningsanvisningen ska lämnas in till Livsmedelsverket tillsammans med metodanvisningen och ansökningsblanketten.

Läs mer

Verksamheten under coronavirusepidemin vid laboratorier som Livsmedelsverket godkänt (juni 2020)

I början av april gav Livsmedelsverket, Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) information och anvisningar till de godkända laboratorierna om de förändringar som coronavirusepidemin medför. I takt med att coronavirusepidemiläget blivit lugnare har åtgärder vidtagits bl.a. för att återkalla anvisningar om begränsning av provtagningar som utfärdats till myndigheterna.

Läs mer

STEC-undersökningar som ingår i myndighetsövervakningen av livsmedel ska utföras i Finland (mars 2020)

Shigatoxinproducerande E. coli-bakterier (STEC) har orsakat omfattande epidemier utomlands. Även i Finland har några STEC-epidemier som spridit sig genom badvatten eller livsmedel konstaterats. STEC-prov tas i Finland bl.a. i samband med utredningar av epidemier samt för det pågående livsmedelsövervakningsprojektet "Patogener i förpackade bladgrönsaker". Den metod som används för undersökning av STEC-bakterier i livsmedelsprover består av PCR-screening (stx-gener) och verifiering genom odling. Livsmedelsverket har ändrat sina rekommendationer om undersökning av myndighetsprover som tagits för STEC och fördelning av de olika stegen av analysen mellan olika laboratorier.

Läs mer

Elektrisk konduktivitet i hushållsvattenförordningen (mars 2020)

I enlighet med EU:s dricksvattendirektiv (98/83/EG) har värdet för elektrisk konduktivitet (under 2 500 µS/cm) getts för 20 ⁰C. Laboratorierna använder vanligtvis en metod enligt standarden SFS-EN ISO 27888:1994. I denna standard fastställs elektrisk konduktivitet för temperaturen 25 ⁰C. Laboratorierna åtminstone tills vidare kan fastställa den elektriska konduktiviteten vid 20 eller 25 ⁰C grader.

Läs mer

Certifikat för överföringstjänsten för analysuppgifter förnyas i fortsättningen utan ny ansökan (mars 2020)

Godkända laboratorier som erbjuder analystjänster för övervakningsenheter inom miljöhälsovård kan lämna in information om prover elektroniskt i det gemensamma övervakningsdatasystemet VATI. För detta behöver laboratoriet ett certifikat, för att identifiera sig för VATI:s gränssnitt. Certifikatet är giltigt i två (2) år. Livsmedelsverket har ändrats processen för certifikater.

Läs mer

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket (mars 2020)

Ny är det igen dags att leverera ett sammandrag av livsmedelsanalyserna från 2019 och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Resultaten utnyttjas bland annat för utredning av epidemier och för riskvärderingar. Resultat rapporteras med Patogenix-programmet: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Läs mer

Import av mikrobiologiska prover som beställs till laboratorier för jämförande test kan kräva tillstånd (december 2019)

Flera godkända laboratorier deltar regelbundet i provningsjämförelser som ordnas av utländska aktörer och där proverna innehåller t.ex. mikrober som orsakar anmälningspliktiga djursjukdomar. Sådana prov får sändas till Finland från en annan medlemsstat endast med tillstånd av Livsmedelsverket. I vissa fall kräver Livsmedelsverket dock inte godkända laboratorier att ansöka om importtillstånd för referensprover.

Läs mer

Underleverantörslaboratorier inom tillämpningsområdet för kontrollförordningen EU 2017/625 ska ha utsetts av en myndighet (december 2019)

Europaparlamentets och rådets förordning EU 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet och i dess tillämpningsområde ingår till exempel livsmedel, foder och djursjukdomar. Förordningen börjar i huvudsak tillämpas 14.12.2019 i fråga om de artiklar som gäller laboratorier. Laboratorier som används för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska utses också i fortsättningen. Underleverantörslaboratorier i en annan medlemsstat eller i ett EES-land ska också utses. Ett villkor för att utse ett utländskt laboratorium är dock att landet i fråga först har utsett laboratoriet i enlighet med kontrollförordningen.

Läs mer

Kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för kemiska analysmetoder för hushållsvatten ska lämnas in till Livsmedelsverket utan dröjsmål (juni 2019)

Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för de kemiska analysmetoderna. Senast vid ingången av 2020 ska de kemiska analysmetoderna uppfylla förordningens krav angående kvantifieringsgräns och mätosäkerhet.
Läs mer

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket

Ny är det igen dags att leverera ett sammandrag av livsmedelsanalyserna från 2018 och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Resultaten utnyttjas bland annat för utredning av epidemier och för riskvärderingar. Resultat rapporteras med Patogenix-programmet: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Läs mer

Leverans av information till Livsmedelsverket om undersökningarna av djursjukdomar

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts på 2018 med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2019.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2022