Aktuellt för godkända laboratorier

Nedanför hittar du nyheter och meddelanden med anknytning till godkända laboratorier och control av laboratorier. Nyheter har publicerats i Livsmedelsverkets elektroniskt nyhetsbrev. Läs nyhetsbrevet från Livsmedelsverkets webbsidor.

Nyheter

Anrikningsbuljongen från STEC-egenkontrollundersökningar ska eventuellt lämnas in till Livsmedelsverket

Det är viktigt att laboratorierna berättar för sina egenkontrollkunder att resultatet av STEC-toxingenundersökningen är initialt och därför osäkert utan ytterligare verifieringsundersökningar av STEC-anrikningsbuljongen. Utländska laboratorier tillhandahåller inte dessa ytterligare verifieringsundersökningar som regel, dvs. STEC-undersökningar som utförts utomlands med konstaterade STEC-toxingener förblir initiala. Det utländska underleverantörslaboratoriet bör vara beredd att skicka en initialt positiv STEC-anrikningsbuljong till Finland.

Läs mer om STEC-egenkontrollundersökningar

Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 5-6.10.2021

Utbildningstillfället Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten) anordnas på nytt 5-6.10.2021. Det går att delta på distans (Teams), men vi försöker också om möjligt arrangera evenemanget på plats på Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Vik. Vi håller på med att samla intressanta teman för programmet!

Läs mer om Ajankohtaista laboratoriorintamalla-evenemanget

Nya koder för livsmedelsmetoder i överföringstjänsten för analysuppgifter

Kodsystemet i överföringstjänsten för analysuppgifter som fungerar som gränssnitt för Vati innehåller nu nya versioner av vissa standardmetoder som tidigare saknade egna analyskoder. Vänligen använd dessa nya analyskoder i laboratorierna när ni överför provresultat från laboratoriesystemet till Vati.

Läs mer om de nya koderna i överföringstjänsten för analysuppgifter

Utbildning: livsmedelsprov i epidemisituationer 30.9.2021

Livsmedelsverket anordnar en utbildningseftermiddag om livsmedelsprov och -undersökningar i epidemisituationer 30.9.2021. Evenemangets program motsvarar programmet för utbildningen i april 2021, som var mycket populär. Programmet och instruktioner för anmälan för utbildningen i september hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. Vi välkomnar alla laboratorier som undersöker epidemiprov till utbildningen!

Mer information: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi

Ändringar i tillåtna metoder, provtyper och datainsamling inom programmet för tillsyn och uppföljning av zoonoser (18.3.2021)

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med en reform av lagstiftningen med anknytning till zoonoser, som ett led i totalreformerna av livsmedelslagen och lagen om djursjukdomar. Enligt förslaget tillåts användningen av alternativa undersökningsmetoder som validerats på ett ändamålsenligt sätt mot en referensmetod i salmonella-, campylobakterie- och STEC-undersökningar. Undersökningslaboratoriernas skyldighet att skicka forskningsdata, prover och stammar till Livsmedelsverket utvidgas och ändringar i salmonellakontroll och EHEC-kontroll tas i bruk. Dessa ändringar förorsakar uppdatering även i Patogenix-programmet som används för datainsamling. 

Läs mer

Laboratoriet måste anmäla undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria till Livsmedelsverket (18.3.2021)

Hållbarheten av sådana ätfärdiga livsmedel där Listeria monocytogenes-bakterien kan tillväxa kan fastställas bl.a. genom undersökning av hållbarhet som gäller Listeria. För att förbättra tillgängligheten av undersökningarna av hållbarhet ber Livsmedelsverket att laboratorierna anmäler till Livsmedelsverket om laboratoriet utför dessa undersökningar. Metoderna förutsätter inte FINAS bedömning eller ackreditering, men laboratoriet bör dock följa Europeiska kommissionens riktlinjer om studier av hållbarhetstiden för Listeria monocytogenes samt EURL tekniska anvisningar.

Läs mer

Materialet om dataöverföring av prover i Vati för laboratorier publiceras framöver på Livsmedelsverkets extranät (18.3.2021)

Laboratorierna kan skicka uppgifter om prover och undersökningsresultat till myndighets datasystem Vati via en elektronisk överföringstjänst för analysuppgifter. I Vati samlas uppgifter om myndighetsprover om hushållsvatten, badstränder och bassänger samt myndighetsprover om livsmedel. Teknisk dokumentation och anvisningar avsedda för laboratorier som använder överföringstjänsten för analysuppgifter publiceras i fortsättningen endast på Livsmedelsverkets extranät Pikantti.

Läs mer

Laboratorioerna ska skicka information till Ruokavirasto om undersökningarna av djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas senast vid utgången av mars 2021 (18.3.2021)

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi

Läs mer

Trikinundersökningskurs kan ersättas med handledning under coronavirusepidemin (21.12.2020)

Livsmedelsverkets referenslaboratorium har ordnat en kurs i trikinundersökning årligen i Uleåborg. För närvarande kan referenslaboratoriet inte ordna trikinundersökningskursen på grund av coronavirusläget. En ny person har möjlighet att ersätta trikinundersökningskursen med handledning i ett godkänt trikinlaboratorium.

Läs mer

Ministeriet föreslår ändringar i undersökningen av zoonoser, dvs. sjukdomar som smittar från djur till människor (21.12.2020)

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med en reform av lagstiftningen med anknytning till zoonoser, som ett led i totalreformerna av livsmedelslagen och lagen om djursjukdomar. I reformen kombineras de tidigare separata förordningarna som gäller salmonellaövervakning av nötkreatur, svin, höns, kalkoner och livsmedelslokaler, tillsyn över campylobakterier hos broiler och tillsyn över STEC-bakterier hos nötkreatur till en enda gemensam förordning.

Läs mer

Behandlingen av laboratoriernas ändringsanmälningar vid Livsmedelsverket blir avgiftsbelagd (21.12.2020)

En ny förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer träder i kraft i början av mars 2021. I förordningen blir avgifterna för godkännande av laboratorier samt ändring och återkallande av godkännande med stöd av olika lagar enhetliga. I framtiden tar Livsmedelsverket ut en avgift också för behandling av en anmälan om ändringar i laboratoriets verksamhet samt tillägg av nya metoder till godkännandet. 

Läs mer

Användning av underleverantörslaboratorier för offentlig kontroll 

Laboratorier som används för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska utses i enlighet med kontrollförordningen EU 2017/625. EU komissionens syn på saken är att även underleverantörslaboratorier, som regelbundet används för offentlig kontroll, ska utses. 

Också laboratorier som ligger i en annan medlemsstat eller i ett EES-land kan utses för offentlig kontoll och annan offentlig verksamhet. Ett villkor för att utse ett utländskt laboratorium är att landet i fråga först har utsett laboratoriet i enlighet med kontrollförordningen och att myndigheten kan utföra revisioner och inspektioner som rör laboratoriet.

Läs mer

Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 6.–7.10.2020 (september 2020)

Anmäla dig med på laboratoriedagarna senast 30.9.2020! Utbildningen är avsedd för laboratorier som Livsmedelsverket godkänt, tillsynsmyndigheter inom miljöhälsovården och andra som är intresserade av ämnet. Det här året evanemanget ordnas som ett online-möte. 

Läs mer

Anvisningarna om tolkning av resultat utvärderas i processen för godkännande av mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa (juni 2020)

I fortsättningen kommer inte bara metoden att godkännas, utan även laboratoriets anvisning om tolkning av resultaten i mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa. Detta gäller både metoder i enlighet med förordningen och förändrade och interna metoder. Tolkningsanvisningen ska lämnas in till Livsmedelsverket tillsammans med metodanvisningen och ansökningsblanketten.

Läs mer

Verksamheten under coronavirusepidemin vid laboratorier som Livsmedelsverket godkänt (juni 2020)

I början av april gav Livsmedelsverket, Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) information och anvisningar till de godkända laboratorierna om de förändringar som coronavirusepidemin medför. I takt med att coronavirusepidemiläget blivit lugnare har åtgärder vidtagits bl.a. för att återkalla anvisningar om begränsning av provtagningar som utfärdats till myndigheterna.

Läs mer

STEC-undersökningar som ingår i myndighetsövervakningen av livsmedel ska utföras i Finland (mars 2020)

Shigatoxinproducerande E. coli-bakterier (STEC) har orsakat omfattande epidemier utomlands. Även i Finland har några STEC-epidemier som spridit sig genom badvatten eller livsmedel konstaterats. STEC-prov tas i Finland bl.a. i samband med utredningar av epidemier samt för det pågående livsmedelsövervakningsprojektet "Patogener i förpackade bladgrönsaker". Den metod som används för undersökning av STEC-bakterier i livsmedelsprover består av PCR-screening (stx-gener) och verifiering genom odling. Livsmedelsverket har ändrat sina rekommendationer om undersökning av myndighetsprover som tagits för STEC och fördelning av de olika stegen av analysen mellan olika laboratorier.

Läs mer

Elektrisk konduktivitet i hushållsvattenförordningen (mars 2020)

I enlighet med EU:s dricksvattendirektiv (98/83/EG) har värdet för elektrisk konduktivitet (under 2 500 µS/cm) getts för 20 ⁰C. Laboratorierna använder vanligtvis en metod enligt standarden SFS-EN ISO 27888:1994. I denna standard fastställs elektrisk konduktivitet för temperaturen 25 ⁰C. Laboratorierna åtminstone tills vidare kan fastställa den elektriska konduktiviteten vid 20 eller 25 ⁰C grader.

Läs mer

Certifikat för överföringstjänsten för analysuppgifter förnyas i fortsättningen utan ny ansökan (mars 2020)

Godkända laboratorier som erbjuder analystjänster för övervakningsenheter inom miljöhälsovård kan lämna in information om prover elektroniskt i det gemensamma övervakningsdatasystemet VATI. För detta behöver laboratoriet ett certifikat, för att identifiera sig för VATI:s gränssnitt. Certifikatet är giltigt i två (2) år. Livsmedelsverket har ändrats processen för certifikater.

Läs mer

Leverans av information till Livsmedelsverket om undersökningarna av djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas (mars 2020)

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts på 2019 med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2020.

Läs mer

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket (mars 2020)

Ny är det igen dags att leverera ett sammandrag av livsmedelsanalyserna från 2019 och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Resultaten utnyttjas bland annat för utredning av epidemier och för riskvärderingar. Resultat rapporteras med Patogenix-programmet: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Läs mer

Import av mikrobiologiska prover som beställs till laboratorier för jämförande test kan kräva tillstånd (december 2019)

Flera godkända laboratorier deltar regelbundet i provningsjämförelser som ordnas av utländska aktörer och där proverna innehåller t.ex. mikrober som orsakar anmälningspliktiga djursjukdomar. Sådana prov får sändas till Finland från en annan medlemsstat endast med tillstånd av Livsmedelsverket. I vissa fall kräver Livsmedelsverket dock inte godkända laboratorier att ansöka om importtillstånd för referensprover.

Läs mer

Underleverantörslaboratorier inom tillämpningsområdet för kontrollförordningen EU 2017/625 ska ha utsetts av en myndighet (december 2019)

Europaparlamentets och rådets förordning EU 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet och i dess tillämpningsområde ingår till exempel livsmedel, foder och djursjukdomar. Förordningen börjar i huvudsak tillämpas 14.12.2019 i fråga om de artiklar som gäller laboratorier. Laboratorier som används för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska utses också i fortsättningen. Underleverantörslaboratorier i en annan medlemsstat eller i ett EES-land ska också utses. Ett villkor för att utse ett utländskt laboratorium är dock att landet i fråga först har utsett laboratoriet i enlighet med kontrollförordningen.

Läs mer

Kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för kemiska analysmetoder för hushållsvatten ska lämnas in till Livsmedelsverket utan dröjsmål (juni 2019)

Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för de kemiska analysmetoderna. Senast vid ingången av 2020 ska de kemiska analysmetoderna uppfylla förordningens krav angående kvantifieringsgräns och mätosäkerhet.
Läs mer

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket

Ny är det igen dags att leverera ett sammandrag av livsmedelsanalyserna från 2018 och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Resultaten utnyttjas bland annat för utredning av epidemier och för riskvärderingar. Resultat rapporteras med Patogenix-programmet: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Läs mer

Leverans av information till Livsmedelsverket om undersökningarna av djursjukdomar

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts på 2018 med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2019.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 3.9.2021