Utländska laboratorier

Livsmedelsverket kan utse laboratorier som finländska myndigheter och aktörer anlitar och som ligger i andra medlemsstater till officiella laboratorier eller egenkontrollaboratorier. Mer information om utseende av utländska officiella laboratorier kommer att ges senare. 

Egenkontroll av livsmedel och djursjukdomar

Om följande prover skickas för undersökning till ett laboratorium som finns i en annan EU-medlemsstat, ska ansökan om utseende av laboratoriet göras hos Livsmedelsverket (rör inte underleverans av utsedda laboratorier i Finland):

 1. Egenkontrollprover som förutsätts i livsmedelsbestämmelserna
  • Mikrobiologiska prover i enlighet med kommissionens förordning EG 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
  • Akrylamidprover i enlighet med kommissionens förordning EU 2017/2158 om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel
  • Prover i enlighet med förordningen om zoonoser 316/2021 som ingår i tillsynsprogrammen över salmonella, STEC och campylobacter
  • Vissa kontaktmaterialprover
  • Övriga prover som bestämmelserna förutsätter av aktörerna.
 2. Prover som tas med anknytning till djursjukdomar som ingår i kategori a–c eller någon annan djursjukdom som ska bekämpas eller övervakas, men som inte har tagits för officiell kontroll eller andra officiella åtgärder
  • Diagnostiska prover som veterinärer tagit.

Egenkontroll av foder med tanke på salmonella

Om egenkontrollprover för salmonella som förutsätts i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 1266/2020 skickas för undersökning till ett laboratorium som finns i en annan EU-medlemsstat och som använder en oackrediterad salmonellametod, ska ansökan om utseende av laboratoriet göras hos Livsmedelsverket. Om egenkontrollprover skickas till ett ackrediterat laboratorium och salmonellametoden ingår i laboratoriets ackrediterade kompetensområdet, är det inte nödvändigt att lämna ansökan om utseende hos Livsmedelsverket. 

Ansökan om utseende av egenkontrollaboratorium

Ansökan som gäller ett laboratorium som finns i en annan medlemsstat ska göras av en finländsk aktör inom livsmedels- eller foderbranschen. Ett laboratorium som undersöker djursjukdomar kan också göra en ansökan själv. Ansökan om utseende av laboratorium görs hos Livsmedelsverket med ett ansökningsformulär eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande av vilket motsvarande uppgifter framgår. Ansökan lämnas på adressen kirjaamo(at)ruokavirasto.fi. Till ansökan ska bifogas en handling som påvisar det utländska laboratoriets ackrediterade kompetensområde och ackrediteringsbeslut eller någon annan handling som påvisar att laboratoriets kompetens har bedömts.

Det är inte nödvändigt att lämna ansökan om utseende av ett utsett egenkontrollaboratorium, om egenkontrollproverna skickas till det utländska laboratoriet via ett utsett egenkontrollaboratorium eller officiellt laboratorium som finns i Finland (underleverans).

Förutsättningar för utseende

Kompetensen hos ett laboratorium i en annan medlemsstat ska ha påvisats i medlemsstaten i fråga genom ackreditering i enlighet med standarden ISO/IEC 17025 eller med därmed jämförbar bedömning av kompetens. De metoder som används för undersökning av lagstadgade egenkontrollprover eller de nämnda djursjukdomarna ska ingå i det ackrediterade eller bedömda kompetensområdet.  

För utseende av ett egenkontrollaboratorium som finns i en annan medlemsstat tas ut en avgift i enlighet med förordningen om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2021