Utländska laboratorier

Myndigheter och aktörer kan använda laboratorier i andra medlemsstater inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för att undersöka officiella prover och prover för egenkontroll. I regel ska man ansöka om utnämning av laboratoriet hos Livsmedelsverket, om de prover som undersöks är förenliga med livsmedels-, foder- eller djursjukdomslagstiftningen.

De finländska laboratorier som utnämnts och godkänts av Livsmedelsverket får lägga ut undersökningar på entreprenad till laboratorier i andra medlemsstater i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Undersökningar för egenkontroll kan också göras på underentreprenad av laboratorier i tredjeländer. Om de prover som undersöks är officiella prover enligt livsmedels-, foder- eller djursjukdomslagstiftningen (tillämpningsområdet för EU:s kontrollförordning 2017/625), ska man hos Livsmedelsverket ansöka om utnämning av underleverantörslaboratoriet. 

För ett utländskt laboratorium till vilket man skickar hushållsvatten-, badvatten- eller simbassängsvattenprover för undersökning enligt hälsoskyddslagen behöver man inte ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket (gäller även underleverans). De utländska underleverantörslaboratorierna ska dock vara ackrediterade eller bedömda enligt standarden EN ISO/IEC 17025 och undersökningarna ska utföras med metoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordningar.

På den här sidan finns information om hur utländska laboratorier utses vid Livsmedelsverket.

Aktörens egenkontroll

Livsmedel och djursjukdomar

Om aktören skickar följande prover för undersökning till ett laboratorium som finns i en annan EU- eller EES-medlemsstat och som är inte ett utsett officiellt laboratorium i frågavarande land, ska ansökan om utseende av laboratoriet göras hos Livsmedelsverket (rör inte underleverans av utsedda laboratorier i Finland):

 1. Egenkontrollprover som förutsätts i livsmedelsbestämmelserna
  • Mikrobiologiska prover i enlighet med kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EG 2073/2005) 
  • Akrylamidprover i enlighet med kommissionens förordning om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel (EU 2017/2158)
  • Prover i enlighet med förordningen om zoonoser som ingår i tillsynsprogrammen över salmonella, STEC och campylobacter (JSMf 316/2021)
  • Vissa kontaktmaterialprover
  • Övriga prover som bestämmelserna förutsätter av aktörerna.
 2. Prover som tas med anknytning till djursjukdomar som ingår i kategori a–c eller någon annan djursjukdom som ska bekämpas eller övervakas, men som inte har tagits för officiell kontroll eller andra officiella åtgärder
  • Diagnostiska prover som veterinärer tagit.

Egenkontroll av foder med tanke på salmonella

Om egenkontrollprover för salmonella som förutsätts i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (1266/2020) skickas för undersökning till ett laboratorium som finns i en annan EU- eller EES-medlemsstat och som använder en oackrediterad salmonellametod, ska ansökan om utseende av laboratoriet göras hos Livsmedelsverket. Om egenkontrollprover skickas till ett ackrediterat laboratorium och salmonellametoden ingår i laboratoriets ackrediterade kompetensområdet, är det inte nödvändigt att lämna ansökan om utseende hos Livsmedelsverket (foderlagen 1263/2020, 37 §). 

Ansökan om utseende av egenkontrollaboratorium

Ansökan som gäller ett laboratorium som finns i en annan medlemsstat ska göras av en finländsk aktör inom livsmedels- eller foderbranschen. Ett laboratorium som undersöker djursjukdomar kan också göra en ansökan själv. Ansökan om utseende av laboratorium görs hos Livsmedelsverket med ett ansökningsformulär eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande av vilket motsvarande uppgifter framgår. Ansökan lämnas på adressen kirjaamo(at)ruokavirasto.fi. Till ansökan ska bifogas en handling som påvisar det utländska laboratoriets ackrediterade kompetensområde och ackrediteringsbeslut eller någon annan handling som påvisar att laboratoriets kompetens har bedömts.

Det är inte nödvändigt att lämna ansökan om utseende av ett utsett egenkontrollaboratorium, om egenkontrollproverna skickas till det utländska laboratoriet via ett utsett egenkontrollaboratorium eller officiellt laboratorium som finns i Finland (underleverans). För ett laboratorium för egenkontroll behöver man inte heller ansöka om utnämning, om proverna för egenkontroll som tagits med tanke på djursjukdomar skickas för undersökning till ett nationellt referenslaboratorium eller ett officiellt laboratorium i ett annat land.

Förutsättningar för utseende

Kompetensen hos ett laboratorium i en annan medlemsstat ska ha påvisats i medlemsstaten i fråga genom ackreditering i enlighet med standarden ISO/IEC 17025 eller med därmed jämförbar bedömning av kompetens. De metoder som används för undersökning av lagstadgade egenkontrollprover eller de nämnda djursjukdomarna ska ingå i det ackrediterade eller bedömda kompetensområdet.  

För utseende av ett egenkontrollaboratorium som finns i en annan medlemsstat tas ut en avgift i enlighet med förordningen om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Officiell tillsyn och underleverans av undersökningar

Ett finländskt utnämnt laboratorium ska hos Livsmedelsverket ansöka om utnämning av ett sådant underleverantörslaboratorium i ett annat EU-medlemsland eller EES-land som det anlitar och till vilket det för undersökning skickar prover som tagits i samband med officiell tillsyn eller andra officiella åtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för kontrollförordningen (EU 2017/625). Dessa är till exempel prover som tagits i samband med livsmedels- eller fodertillsynen samt prover som myndigheten tagit med tanke på djursjukdomar. Om underleveransen från ett utländskt laboratorium är helt och hållet tillfällig och kortvarig, behöver man inte ansöka om utnämning.

Att ansöka om utnämning av ett underleverantörslaboratorium

Ett utländskt underleverantörslaboratorium kan vid Livsmedelsverket utnämnas till officiellt laboratorium efter att laboratoriet har utnämnts till officiellt laboratorium i den stat där det är beläget. Ett finländskt utnämnt laboratorium ska utreda om den lokala myndigheten har utnämnt underleverantörslaboratoriet till officiellt laboratorium och begära en kopia av utnämningsbeslutet. Om underleverantörslaboratoriet inte har utnämnts till officiellt laboratorium, ska det själv ansöka om utnämning hos den lokala myndigheten.

Ett finländskt laboratorium ansöker hos Livsmedelsverket om utnämning av ett underleverantörslaboratorium. Ansökan om utnämning görs med en ansökningsblankett eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande där motsvarande uppgifter framgår:

 • Underleverantörslaboratoriets namn och kontaktuppgifter samt kontaktperson
 • De undersökningar som skaffas från laboratoriet, de metoder som används och deras ackreditering.

Ansökan skickas till adressen kirjaamo(at)ruokavirasto.fi. Till ansökan ska bifogas det utländska laboratoriets ackrediterade kompetensområde, ackrediteringsbeslutet och utnämningsbeslutet från den lokala myndigheten.

För utnämning av ett utländskt laboratorium till officiellt laboratorium uppbärs en avgift enligt förordningen om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer. Fakturan adresseras till det finländska laboratorium som gjort ansökan.

Anskaffning av undersökningar från länder utanför EU och EES

En aktör inom livsmedels- eller foderbranschen eller till exempel en veterinär kan inte skicka sådana prover för egenkontroll som bestämmelserna förutsätter eller prover som tagits med tanke på djursjukdomar för undersökning till länder utanför EU och EES. Inte heller en myndighet kan skicka officiella prover som tagits med stöd av livsmedelslagen, foderlagen eller lagen om djursjukdomar (dvs. tillämpningsområdet för EU:s kontrollförordning) till tredjeländer för undersökning. Livsmedelsverket har inte getts behörighet att utnämna laboratorier i länder utanför EU och EES.

Inte heller finländska utnämnda laboratorier kan skicka officiella prover som omfattas av tillämpningsområdet för EU:s kontrollförordning (EU 2017/625) till tredjeländer för undersökning (underleverans). De utnämnda laboratorierna kan dock skicka livsmedels- och foderaktörers prover för egenkontroll samt prover för egenkontroll som tagits med tanke på djursjukdomar till tredjeländer för undersökning. Då behöver man inte ansöka om utnämning av ett utländskt underleverantörslaboratorium hos Livsmedelsverket. 

Sändning av prover och mikrobstammar till ett nationellt referenslaboratorium

Vissa zoonotiska eller potentiellt farliga mikrobstammar/prover som isolerats från livsmedels- och foderaktörers egenkontrollprover ska skickas till ett nationellt referenslaboratorium (Livsmedelsverket, Tullaboratoriet, THL). I Finland har de utnämnda laboratorierna en lagstadgad skyldighet att sända stammarna och bevara resultaten, men när ett utländskt laboratorium anlitas har den aktör som beställer undersökningen ansvaret för att sända stammen/provet och bevara resultaten samt för att sända dem till myndigheten (zoonosdirektivet 2003/99/EG). Detta gäller bland annat salmonellastammar som isolerats från egenkontrollprover. Om det är fråga om underleverans av ett finländskt utnämnt laboratorium, ska det finländska laboratorium som anskaffar undersökningen försäkra att underleverantörslaboratoriet sänder mikrobstammen eller provet till Finlands nationella referenslaboratorium (Livsmedelsverket). 

Läs nyheten om skyldigheten att lämna in prover och stammar in till referenslaboratoriet. 

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2023