Även prover och stammar från utländska laboratorier ska lämnas in till Livsmedelsverket

Provet och den isolerade mikrobstammen ska skickas in till Livsmedelsverket (det nationella jämförelselaboratoriet) ifall ett laboratorium utsett av Livsmedelsverket konstaterar resultat som tyder på fara, till exempel salmonella, i myndighets- eller egenkontrollundersökningar i enlighet med livsmedelslagen eller foderlagen. Det är alltså alltid laboratoriets skyldighet att inkludera den mikrobiologiska metoden, även då den grundar sig på PCR-teknik, i det positiva provet för isoleringen av mikrobstammen.

Även mikrobstammar som har isolerats i undersökningar utförda utomlands ska i regel alltid lämnas in till Livsmedelsverket. Till exempel jord- och skogsbruksministeriets zoonosförordning (JSMf 316/2021) innehåller bestämmelser om att de stammar som har isolerats i salmonella-, STEC- och campylobacterundersökningar i enlighet med förordningen alltid ska lämnas in till Livsmedelsverket. I andra myndighets- och egenkontrollundersökningar av livsmedel och foder, även sådana som har utförts utomlands, ska konstaterade och isolerade mikrobstammar levereras till Livsmedelsverket i enlighet med tabell 1 i anvisning LAB 009. Till exempel ska stammar ur campylobacter- listeria- och salmonellaprover som har konstaterats positiva alltid isoleras och skickas till Finland.

Anvisningar för att skicka livsmedels-, yt-, foder- och gödselprover och stammar som har isolerats ur dessa

Skyldigheter för utsedda laboratorier

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2022