Godkända laboratoriers skyldigheter

Godkända laboratorier har skyldiheter som för det mesta anknytar till anmälning av laboratoriets verksamhet eller analysresultat. 

Allmänna skyldiheter som har fastställts för godkända laboratorier är:

  • Ett godkänt laboratorium skall meddela Livsmedelsverket om det sker betydande ändringar i verksamheten, också ändringar i metoder måste anmälas
  • Ett godkänt laboratorium skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om undersökningsresultat som tyder på hälsofar
  • Om ett laboratorium misstänker eller konstaterar att ett djur har drabbats av en djursjukdom som ska bekämpas, en anmälningspliktig djursjukdom eller en ny, allvarlig djursjukdom, ska laboratoriet trots tystnadsplikten anmäla saken till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket oavsett om prov har sänts för analys för diagnostik av den berörda sjukdomen eller för någon annan undersökning
  • Ett godkänt laboratorium ska underrätta Livsmedelsverket om undersökningar och undersökningsresultat som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser
  • Laboratoriet ska sända prov och de mikrobstammar som isolerats i undersökningar som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser till Livsmedelsverket

Laboratoriets anmälningsskyldighet

Godkända laboratorier har anmälningsskyldighet, som kan gälla laboratoriets verksamhet, undersökningsresultaten eller isolerade mikrobstammar. Meddelandet skall göras fall för fall till uppdragsgivaren, myndighet som utövar tillsyn eller Livsmedelsverket. Om anmälningsskyldighet stadgas i livsmedelslagen, foderlagen, lagen om gödselfabrikat, lagen om animaliska biprodukter, hälsoskyddslagen och lagen om djursjukdomar. De viktigaste änmälningsskyldigheter om ett godkänt laboratorium:

  • Om betydande ändringar i verksamheten, avbrytande av verksamheten och slutande av verksamheten skall meddelas till Livsmedelsverket.
  • På Livsmedelsverkets begäran skall tillställas ett sammandrag av undersökningar som utförts med stöd av livsmedelslagen och om undersökningsresultaten.
  • Utan dröjsmål skall underrättas uppdragsgivaren om undersökningsresultat som tyder på hälsofara.
  • Prov och mikrobstammar från undersökningar i enlighet med livsmedelslagen skall sändas till ett nationellt referenslaboratorium.
  • Om undersökningar och undersökningsresultat som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser ska underrättas Livsmedelsverket och prov och de mikrobstammar som isolerats i undersökningar skall sändas till ett nationellt referenslaboratorium.

Se även anvisningar för anmälning enligt salmonellakontrollprogrammet.