Godkända laboratoriers skyldigheter

Godkända (eller utsedda) laboratorier har skyldiheter som för det mesta anknytar till anmälning av laboratoriets verksamhet eller analysresultat. 

Allmänna skyldiheter som har fastställts för godkända laboratorier

 • Ett godkänt laboratorium skall meddela Livsmedelsverket om det sker betydande ändringar i verksamheten, också ändringar i metoder måste anmälas.
 • Det senaste akkrediteringsintyg och kompetensområde ska sändas in till Livsmedelsverket likaledes information om allvarliga avvikelser som konstaterats vid bedömningen.  
 • Ett godkänt laboratorium skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om undersökningsresultat som tyder på fara (bland annat presumptiva resultat om salmonella)
 • Officiella laboratorier ska samarbeta med de behöriga myndigheterna. Med detta avses till exempel överenskommelsen med myndighetskunden och dess regelbunden syn, följa med i referenslaboratoriets nyhetsbrev samt rådgivningar, anvisningar och utbildning av Livsmedelsverket/THL/Valvira.
 • Officiella laboratorier ska delta i jämförande undersökningar eller prestationsprov mellan laboratorier som organiseras för analyser, tester eller diagnostik som de utför som officiella laboratorier (gäller inte laboratorier godkända med stöd av hälsoskyddslagen).
 • Laboratorier ska, på de behöriga myndigheternas begäran, tillhandahålla allmänheten namnen på de metoder som används för analyser, tester eller diagnostik som utförs i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (gäller inte laboratorier godkända med stöd av hälsoskyddslagen)
 • Om ett laboratorium misstänker eller konstaterar att ett djur har drabbats av en djursjukdom, ska laboratoriet anmäla saken till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket oavsett om prov har sänts för analys för diagnostik av den berörda sjukdomen eller för någon annan undersökning. Till exempel om salmonellafynd ska laboratoriet anmäla genast det presumptiva resultatet blir färdig. Se närmare information om anmälan om djursjukdomar.

Laboratoriets anmälningsskyldighet

Godkända/utsedda laboratorier har anmälningsskyldighet, som kan gälla laboratoriets verksamhet, undersökningsresultaten eller isolerade mikrobstammar. Meddelandet skall göras fall för fall till uppdragsgivaren, myndighet som utövar tillsyn eller Livsmedelsverket. Om anmälningsskyldighet stadgas i livsmedelslagen, foderlagen, lagen om gödselfabrikat, lagen om animaliska biprodukter, hälsoskyddslagen och lagen om djursjukdomar samt författningar liksom förordning om zoonoser.

De viktigaste änmälningsskyldigheter

 • Om betydande ändringar i verksamheten, avbrytande av verksamheten och slutande av verksamheten skall meddelas till Livsmedelsverket (se registratorskontors address på slutet av sidan).
 • På Livsmedelsverkets begäran skall tillställas ett sammandrag av undersökningar som utförts med stöd av livsmedelslagen och om undersökningsresultaten.
  • Myndighetsprov: Vati-systemet (myndigheten kan även själv skiva resultat in i systemet från undersökningsrapport)
  • Egenkontrollprov: Pagonenix-system. Om det behövs undersökningsresultaten kan också skickas som en separat fil till zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi. Se pdf-anvisning (på finska). Lösenord kan bes från adressen zoonoosi.valvontaohjelmat(at)ruokavirasto.fi.
 • Uppgifter om antalet prover som analyserats med avseende på förtecknade sjukdomar och andra anmälningspliktiga djursjukdomar samt om resultaten av analyserna enligt djurgrupp ska lämnas regelbundet (=årligen)
  • Informationen levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av nästa års februari.
  • Anvisningar för anmälning av djursjukdomar 
 • Utan dröjsmål skall underrättas uppdragsgivaren om undersökningsresultat som tyder på fara.
 • Om ett laboratorium misstänker eller konstaterar att ett djur har drabbats av djursjukdom, ska laboratoriet trots tystnadsplikten anmäla saken till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket.
 • Prov och mikrobstammar från undersökningar i enlighet med livsmedelslagen eller foderlagen skall sändas till ett nationellt referenslaboratorium om undersökningsresultat tyder på fara eller foder som inte uppfyller bestämmelserna.
 • Alla sådana mikrober och parasiter som orsakar sjukdomar i kategorierna a–c, andra djursjukdomar som ska bekämpas eller djursjukdomar som ska övervakas och som har isolerats i laboratoriet eller prover där en sådan mikrob eller parasit har påvisats ska sändas till Livsmedelsverket (bl.a. salmonella) 
 • Om undersökningar och undersökningsresultat som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser ska underrättas Livsmedelsverket
 • I undersökningarna som har samband med uppföljningen och kontrollen av zoonoser isolerade sjukdomsalstrare ska sändas till Livsmedelsverket (salmonella-, campylobacter- och STEC-kontroll) 
Sidan har senast uppdaterats 30.8.2022