Salmonellaanmälningar

Laboratorierna som undersöker salmonellaprover ska månatligen sända en månadsanmälan och en gång om året före utgången av januari en årsanmälan om salmonellaproverna till Livsmedelsverket. På års- och månadsanmälan samlas olika uppgifter in till Livsmedelsverket. De insamlade uppgifterna används till att bland annat påvisa den låga förekomsten av salmonella i Finland.

Insamlingen av information om salmonellaproverna bygger på förordningarna:

  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013 (24 §)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner 1037/2013 (34 paragraf)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen 134/2012 (8 paragraf)

Månadsanmälan

Laboratorierna som undersöker salmonellaprover ska månatligen sända en månadsanmälan om salmonellaproverna till Livsmedelsverket. Detta krav gäller utöver proverna som tagits på djurhållningsplatser också proverna som tagits i slakterier och andra köttanläggningar. Månadsanmälan sänds till Livsmedelsverket med Patogenix-applikation.

Årsanmälan

Laboratorierna som undersöker salmonellaprover ska årligen före utgången av januari året därpå sända en årsanmälan om salmonellaproverna till Livsmedelsverket. Detta krav gäller prover som tagits på djurhållningsplatser med nötkreatur, svin, broilerkycklingar, kalkoner och värphöns. Det gäller således inte prover som tagits i slakterier eller andra köttanläggningar.  Årsanmälan utgör ett sammandrag av salmonellaproverna som laboratoriet undersökt. En laboratoriespecifik årsanmälningsblankett som ska fyllas i sänds årligen till laboratorierna senast på januari.

Laboratorierna kan bereda sig under årets lopp på att lämna årsanmälan och göra sig förtrogen med  den information som krävs i årsanmälan och svar på ofta ställda frågor.

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2022