Frågor och svar om årsanmälan

Var får laboratoriet nödvändig information för att kunna fylla i årsanmälan?

Livsmedelsverkets salmonellaremisser är så planerade att de rätt ifyllda borde ge all information som krävs i årsanmälan. Det är bra om laboratorierna rekommenderar att de som sänder in prover alltid använder de senaste versionerna av Livsmedelsverkets salmonellaprovremisser som finns på Livsmedelsverkets webbplats. Om ett laboratorium använder någon annan än Livsmedelsverkets senaste remiss ska det försäkra sig om att remissen ger all nödvändig information som krävs för att månads- och årsanmälan ska kunna lämnas.

Om den som sänt in ett prov inte fyllt i all ombedd information på remissen, borde laboratoriet be om en kompletterad remiss eller om den saknade informationen skilt från den som sänt in provet.

Det lönar sig för laboratoriet att vid behov följa upp och samla in informationen som krävs i årsanmälan utmed hela året så, att det är möjligt att lämna anmälan under januari året därpå.

Vilka djurhållningsplatser omfattas av punkten ”Prover av nötkreatur som undersökts med tanke på salmonella – övriga undersökta djurhållningsplatser”? Till vilken punkt hör kvighotellen?

I punkten ”Prover av nötkreatur som undersökts med tanke på salmonella – övriga undersökta djurhållningsplatser” fyller man i endast de djurhållningsplatser med nötkreatur, som inte passar in i någon annan kategori djurhållningsplatser med nötkreatur på årsanmälan och sådana djurhållningsplatser med nötkreatur, för vilka man i laboratoriet av någon orsak inte får reda på den rätta kategorin för djurhållningsplatsen som sänt in provet. Till övriga djurhållningsplatser hör bland annat kvighotellen, i vilka man föder upp ungdjur från mjölkbesättningar (blivande mjölkkor) för senare återsändning till mjölkbesättningen.

Väljs djurhållningsplatsens typ enligt gårdens huvudbransch?

Med djurhållningsplatsens typ vill man med hjälp av årsanmälan få veta detaljer om miljön som djuren det tagits prover av levt i. Proverna beaktas och antecknas sålunda i den punkt, som bäst motsvarar den produktionsmiljö, som djuren det tagits prover av levt i. Om skogsbruk till exempel är huvudbranschen på en gård, men proverna tagits i mjölkkostallet på gården, antecknas undersökningen i punkten "Undersökta djurhållningsplatser med mjölkboskap" på blanketten.

Till vilken punkt hör proverna, om en gård med nötkreatur har flera produktionsinriktningar?

Om en producent på remissblanketten fyllt i att det finns nötkreatur med olika produktionsinriktningar på gården så kan undersökningarna antecknas i punkten ”Prover av nötkreatur som undersökts med tanke på salmonella – övriga undersökta djurhållningsplatser”. Så kan man således förfara till exempel, om man vet att det på en och samma djurhållningsplats finns såväl mjölkboskap som köttboskap.

Om en producent har mjölkboskap och köttboskap på olika platser och han på remissen antecknat från vilkendera djurhållningsplatsen proverna tagits så kan informationen om provet på årsanmälan antecknas för den produktionsinriktning, från vilken proverna tagits (om proverna med andra ord tagits av mjölkboskapen, antecknas de i punkten ”Undersökta djurhållningsplatser med mjölkboskap”).

I oklara situationer kan proverna i sådana fall alltid antecknas i punkten ”Prover av nötkreatur som undersökts med tanke på salmonella – övriga undersökta djurhållningsplatser”.

Vad avses med djurhållningsplatser som överlåter obehandlad mjölk för konsumtion?

Med djurhållningsplatser som överlåter obehandlad mjölk för konsumtion avses här sådana djurhållningsplatser som säljer obehandlad mjölk direkt till konsumenter i en mängd som överstiger 2500 kg/år och sådana djurhållningsplatser, som levererar obehandlad mjölk till en mjölkanläggning, som förpackar den obehandlade mjölken för att intas som sådan. Denna punkt gäller inte sådana djurhållningsplatser, som levererar mjölk enbart till en mjölkanläggning för pastörisering. Djurhållningsplatserna som överlåter obehandlad mjölk för konsumtion utgör endast en liten del av alla mjölkgårdar.

Vad menas med en djurhållningsplats med fjäderfä som idkar småskalig verksamhet?

Med småskalig verksamhet avses (har definierats i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1037/2013 15§): 
1) hönserier, vars ägg överlåts till konsumenter endast direkt från djurhållningsplatsen eller vid torghandel som utövas av den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen eller vid försäljning från dörr till dörr, 
2) uppfödningsstall för broilrar och kalkoner, vars fjäderfäkött överlåts till konsumenter endast direkt från djurhållningsplatsen, och 
3) uppfödningsstall, värpstall och hönsuppfödningsstall, vars fåglar och deras avkomma endast överlåts till djurhållningsplatser som nämns i 1 och 2 punkten.

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2019