Ansökan om utseende eller godkännande av laboratorium

Laboratorier som ansöker utseende eller godkännande från Livsmedelsverket ska vara ackrediterade eller utvärderade enligt standarden ISO/IEC 17025. Laboratoriet ansöker själv om ackreditering eller utvärdering av utvärderingsorgan, FINAS-ackrediteringstjänst. Ackreditering eller utvärdering krävs inte för de laboratorier som analyserar enbart trikiner.

Utseendet (eller godkännandet) av laboratorium ansöks med en blankett. Med samma blanketten anmälas också ändringar i verksamhet liksom nya eller lämnade metoder. En utredning för var och en av laboratoriets interna metoder och omformade standardmetoder ska bifoga vid ansökningen samt ett aktuellt ackrediteringsbeslut eller ett utlåtande över utvärderingen. Anvisningar för ifyllandet av ansökan ges i blanketten. Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti).

Livsmedelsverket utser laboratorier för undersökning av myndighetsprov från växter bara vid behov och Livsmedelsverket informerar om ansökning separat. 

Behandling av ansökningar vid Livsmedelsverket

Behandlingstiden av ansökan som är fyllt i korrekt och innehåller nödvändiga bilagor:

  • 2 månader för laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, lagen om djursjukdomar, foderlagen, lagen om gödselfabrikat eller lagen om animaliska biprodukter 
  • 5 månader för laboratorier som utför undersökningar för myndigheter enligt hälsoskyddslagen.

För laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen inhämtar Livsmedelsverket utlåtanden om deras ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen eller Institutet för hälsa och välfärd.

Bristfälliga ansökningar kan inte behandlas.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2021