Ansökan om godkännande av laboratorium

Laboratorier som ansöker godkännande från Livsmedelsverket ska vara ackrediterade eller utvärderade enligt standarden ISO/IEC 17025.Laboratoriet ansöker själv om ackreditering eller utvärdering av utvärderingsorgan, FINAS-ackrediteringstjänst. Utvärdering eller ackreditering krävs dock inte för de laboratorier i samband med slakterier som analyserar för trikiner, eller för laboratorier som analyserar prover för djursjukdomar som ska bekämpas när proverna ifråga inte underordnas den obligatoriska hälso- eller myndighetsövervakningen. Ackreditering eller utvärdering krävs inte heller för laboratorier som analyserar växtsjukdomar.

Godkännandet ansöks med en blankett. Med samma blanketten anmälas också ändringar i verksamhet liksom nya eller lämnade metoder. En utredning för var och en av laboratoriets interna metoder och omformade standardmetoder ska bifoga vid ansökningen samt ett aktuellt ackrediteringsbeslut eller ett utlåtande över utvärderingen. Anvisningar för ifyllandet av ansökan ges i blanketten. 

Livsmedelsverket godkänner laboratorier för undersökning av myndighetsprov från foder och växter bara vid behov och Livsmedelsverket informerar om ansökning separat. Laboratorierna tidigare godkända enligt foderlagen kan meddela ändringar rörande t.ex. metoder med ovannämnd blanketten.

Behandling av ansökningar vid Livsmedelsverket

Behandlingstiden av ansökan som är fyllt i korrekt och innehåller nödvändiga bilagor:

  • 2 månader för laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, lagen om djursjukdomar, foderlagen, lagen om gödselfabrikat eller lagen om animaliska biprodukter 
  • 5 månader för laboratorier som utför undersökningar för myndigheter enligt hälsoskyddslagen.

För laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen inhämtar Livsmedelsverket utlåtanden om deras ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen eller Institutet för hälsa och välfärd.

Bristfälliga ansökningar kan inte behandlas.