Ansökan om utseende, godkännande eller tillstånd

Laboratorier som ansöker utseende eller godkännande från Livsmedelsverket ska vara ackrediterade eller utvärderade enligt standarden ISO/IEC 17025. Laboratoriet ansöker själv om ackreditering eller utvärdering av utvärderingsorgan, FINAS-ackrediteringstjänst. Ackreditering eller utvärdering krävs inte för de laboratorier som analyserar enbart trikiner. Laboratoriet ska bifoga ackrediteringsbeslut eller utlåtande över Finas utvärderingen vid ansökningen. 

Ett laboratorium eller en annan lokal som ber Livsmedelsverket om ett tillstånd för innehav, flyttning, undersökning eller annan hantering av mikrober och parasiter som orsakar sjukdomar i kategorierna a–c och andra djursjukdomar som ska bekämpas, ska påvisa Livsmedelsverket till exempel med ett skriftligt smittskyddssystem att verksamheten inte uppstår någon risk för spridning av djursjukdomar.

Utseendet, godkännandet eller tillstånd för hantering av mikrober ansöks med en blankett. Med samma blanketten anmälas också ändringar i verksamhet (till exempel nya eller lämnade metoder). En utredning för var och en av laboratoriets interna metoder och omformade standardmetoder ska bifoga vid ansökningen samt ett aktuellt ackrediteringsbeslut eller ett utlåtande över utvärderingen. Anvisningar för ifyllandet av ansökan ges i blanketten. Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti)

Livsmedelsverket utser laboratorier för undersökning av myndighetsprov från växter bara vid behov och Livsmedelsverket informerar om ansökning separat. 

Behandling av ansökningar vid Livsmedelsverket

Behandlingstiden av ansökan som är fyllt i korrekt och innehåller nödvändiga bilagor:

  • 2 månader för laboratorier som ansöker utseende eller godkännande enligt livsmedelslagen, lagen om djursjukdomar, foderlagen eller lagen om animaliska biprodukter eller lokaler som ber om tillstånd för hantering av mikrober enligt lagen om djursjukdomar  
  • 5 månader för laboratorier som utför undersökningar för myndigheter enligt hälsoskyddslagen.

För laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen inhämtar Livsmedelsverket utlåtanden om deras ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen eller Institutet för hälsa och välfärd.

Bristfälliga ansökningar kan inte behandlas.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2023