Resultaten av myndighetsproverna inom salmonellaövervakningen behövs snabbt

Ett ganska stort antal av de myndighetsprover inom salmonellaövervakningen som kommunalveterinärerna tagit på fjäderfä-, nöt- och svingårdar analyserades tidigare i slakterilaboratorierna. Laboratorierna som ägs av näringslivet, till exempel laboratorier vid de stora slakterierna, blev laboratorier för egenkontroll från och med den 1 juni 2022 och därför inte längre kan analysera myndighetsprover. Läs nyheten om ämnet.

Prover som ska analyseras inom salmonellakontrollprogrammet

Merparten av proverna inom salmonellakontrollprogrammet är egenkontrollprover som tas av aktören själv (316/2021, 10–19 §). Dessa prover kan analyseras av laboratorier för egenkontroll som utsetts av Livsmedelsverket med stöd av lagen om djursjukdomar eller av myndighetslaboratorier som använder lämpliga metoder för salmonellaundersökning. Proverna kan också analyseras vid slakterilaboratorierna.

Inom salmonellakontrollprogrammet tas också en del myndighetsprover med stöd av 20–23, 31, 26–27 och 34–35 § i förordning 316/2021. Dessa prover kan från och med den 1 juni 2022 analyseras endast av officiella laboratorier som utsetts av Livsmedelsverket med stöd av lagen om djursjukdomar.

De utsedda laboratorierna för egenkontroll och de officiella laboratorierna finns på Livsmedelsverkets webbplats:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/laboratorier-godkanda-av-livsmedelsverket/laboratorier-for-djursjukdomar/

Vem ska laboratoriet underrätta om resultaten av salmonellaprover?

Ett utsett laboratorium ska alltid underrätta uppdragsgivaren om resultaten.

  • I fråga om myndighetsprover inom salmonellakontrollprogrammet är uppdragsgivaren i allmänhet den kommunalveterinär som övervakar anläggningen.
  • Både negativa och positiva resultat ska lämnas till uppdragsgivaren utan dröjsmål.
  • Ett preliminärt positivt resultat anmäls förutom till uppdragsgivaren även till regionförvaltningsverket (RFV) i anläggningens region så fort detta är möjligt i praktiken (det är också möjligt att underrätta kommunalveterinären, men Livsmedelsverket rekommenderar att anmälan görs till RFV).

Laboratoriet ska också underrätta de anläggningar där proverna har tagits om resultaten av myndighetsproverna.

  • Detta gäller både negativa och positiva resultat.
  • Resultaten ska lämnas utan dröjsmål.
  • Anläggningens e-postadress ska antecknas på provremissen för att laboratoriet ska kunna lämna resultaten till aktören (på Livsmedelsverkets remiss finns ett särskilt fält för e-postadressen).
  • Laboratoriet ska vid behov kontakta myndigheten och be om kontaktinformation till den aktör som är föremål för provtagningen för att kunna underrätta denne om resultaten.

Vad händer när laboratoriet har skickat resultaten av myndighetsproverna vidare?

Negativa resultat

Information om ett negativt myndighetsprov inom salmonellakontrollprogrammet från en anläggning för djur skickas från laboratoriet till uppdragsgivaren (kommunalveterinären) och till anläggningen. Aktören vid anläggningen (primärproducenten) underrättar slakteriet om resultatet av salmonellaprovet för de djur som ska slaktas. Resultatet ska anmälas via så kallad kedjeinformation senast 24 h före slakten.

Positiva resultat

När laboratoriet underrättar RFV eller kommunalveterinären om ett positivt salmonellaprov som gäller en anläggning ska RFV omedelbart fatta ett beslut om åtgärder som gården ska vidta för att förhindra spridningen av sjukdomen. RFV underrättar slakteriaktören och slakteriets besiktningsveterinär om beslutet och de tillhörande resultaten (316/2021, 37 §). Myndighetsbeslutet fattas alltså utifrån laboratoriets preliminära positiva resultat och därför är det viktigt att laboratoriet omedelbart underrättar RFV om preliminära positiva resultat av myndighets- och egenkontrollprovtagningen.

Mer information

Mer information om salmonellaövervakningen och de utsedda laboratoriernas skyldigheter lämnas av följande experter vid Livsmedelsverket (förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi):

  • Utsedda laboratorier och deras skyldigheter: överinspektör Taija Rissanen
  • Salmonellakontrollprogrammet, fjäderfä: överinspektör Tiia Tuupanen
  • Salmonellakontrollprogrammet, nötkreatur och svin: överinspektör Tanja Lähteinen

 

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2022