Lagen om införselkontroll måste beaktas vid kontrollundersökningar av produkter som importeras från tredje land

Kompletterande bestämmelser om offentlig kontroll av import från tredje land av livsmedel, livsmedelsmärkning, foder, djur, djursjukdomar, biprodukter och genetiskt modifierade organismer har utfärdats i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019, nedan lagen om införselkontroll). Bestämmelser om offentlig kontroll av import av dessa produkter finns i EU:s kontrollförordning (207/625). Lagen om införselkontroll gäller inte övervakning av växters sundhet och import av ekologiska produkter.

I samband med övervakningen av importen från tredje land tas prover av Tullen vid andra på förhand godkända kontrollstationer samt av gränsveterinärer vid gränskontrollstationerna. Proven undersöks i regel vid Tullaboratoriet och Livsmedelsverket, men eventuellt också vid laboratorier utsedda av Livsmedelsverket. Då det rör sig om prover från offentlig kontroll ska undersökningslaboratoriet antingen vara ett nationellt referenslaboratorium eller ett officiellt laboratorium som utsetts enligt nationell lagstiftning om varuklassen, såsom livsmedelslagen eller lagen om djursjukdomar.

De laboratorier som Livsmedelsverket utsett och som eventuellt undersöker myndighetsprov av produkter som importerats från tredje land ombeds beakta förekomsten av lagen om införselkontroll och dess krav. Lagen kräver inte några egentliga åtgärder av redan utsedda officiella laboratorier.

Mer information om införselkontroll

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022