Aktuellt om referenslaboratorieverksamhet

 • 18. juni 2024

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024
 • 18. juni 2024

  Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024

  Livsmedelsverket ordnar i samarbete med NMKL en grundkurs i mikrobiologisk analys för laboratoriepersonal 27.–28.11.2024. Kursen fokuserar på livsmedelsanalys, men innehållet kan också vara till nytta…

  Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024
 • 13. mars 2024

  NMKL:s årsmöte 2023

  Nordiska och Baltiska metodikkommittén för livsmedels (NMKL) årsmöte ordnades som ett hybridmöte med Sverige som värd i Stockholm, Barkarby. Sammanlagt 46 deltagare från alla nordiska och baltiska…

  NMKL:s årsmöte 2023
 • 13. mars 2024

  EURL-STEC workshop 2023

  I workshoppen för referenslaboratorier för E. coli -bakterier (STEC) som producerar Shigatoxin 2023 var huvudtemana bl.a. reflektion över praxis och åtgärder i olika länder med anledning av…

  EURL-STEC workshop 2023
 • 20. december 2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023
 • 13. september 2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023 har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023
 • 7. juni 2023

  Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider

  Standardmetoder för undersökning av vattenkvaliteten, provtagningsmetoder samt kemiska, fysikaliska, biologiska och mikrobiologiska mätningar samt radioaktivitetsmätningar bereds av den…

  Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider
 • 20. april 2023

  EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

  Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de högst tillåtna halterna av perfluorerade alkylföreningar, dvs. PFAS-föreningar, i livsmedel. Gränsvärden har fastställts för kött från ägg,…

  EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

Kurs i trikinundersökning 25.–26.4.2023 (20.3.2023)

Livsmedelsverket ordnar en kurs i trikinundersökning 25.–26.4.2023. Kursen hålls i Uleåborg vid djurhälsoforskningsenheten, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg. Kursen ordnas om minst fem personer anmäler sig. Det maximala antalet deltagare är 12.

Läs mer om kursen i trikinundersökning (på finska)

Webbinarium om Mycoplasma bovis hos nötboskap (20.3.2023)

Livsmedelsverkets forskningsseminarium den 28 mars 2023 kl. 15–16

Vid Livsmedelsverkets forskningsseminarium berättar sektionschef VMD Tarja Pohjanvirta om sin doktorsavhandling Mycoplasma bovis nautakarjoissa – tartunnan leviäminen ja kontrollointi. Vid seminariet behandlas M. bovis -infektionernas beteende i boskap, diagnostik, M. bovis i artificiell fortplantning samt preliminära resultat från användningen av mjölkprover i undersökningar av antikroppar mot M. bovis.
Man kan bekanta sig med doktorsavhandlingen i Helda.

Seminariet ordnas på distans via Teams.

Anmälningslänk till seminariet

Mer information: Tarja Pohjanvirta, tarja.pohjanvirta@ruokavirasto.fi

Enkät om koder som används vid överföring av uppgifter för mikrobiologiska vattenanalyser (20.3.2023)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppmanar laboratorier som utför mikrobiologiska vattenanalyser att svara på en enkät för att ta reda på vilka koder och analysmetoder de använder för att registrera resultaten av mikrobiologiska vattenanalyser i olika datasystem (t.ex. Vesla, POVET och Vati). Enkäten till laboratorier som utför mikrobiologiska vattenanalyser öppnas den 13 mars 2023 och svarstiden går ut den 31 mars 2023.

Läs mer om enkäten för mikrobiologiska vattenanalyser (på finska)


Referensundersökning till trikinundersökningslaboratorier 2023 (8.12.2022)

Referensundersökningar kommer till laboratorier som gör trikinundersökningar i januari 2023. Proverna levereras till godkända laboratorier 24.1.2023. 

Mer information:
Antti Oksanen, Livsmedelsverket, antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Läs mer om referensundersökning till trikinlaboratorier 


Trikinundersökningskursen 2023 (8.12.2022)

Livsmedelsverket arrangerar trikinundersökningskursen tidigt på våren 2023, om behov uppstår. Förfrågningar till trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi.

Livsmedelsverket anordnar en trikinundersökningskurs om minst fem personer anmäler sig till kursen. Kursen hålls i Uleåborg, vid djurhälsoforskningsenheten, Elektroniikkatie 5, Uleåborg. Kursen är betald.

Forskningskursen i trikinos uppfyller kraven i regeringens förordning 152/2015 och kommissionens förordning EU 2015/1375. Personer som utför trikinundersökningar relaterade till köttbesiktning, som inte är veterinärer, är skyldiga att genomföra kursen och tillhörande förhör.

Mer information om forskarkursen i trikinos


Livsmedelsverkets laboratorium för mikrobiologi slutar använda pulsfältsmetoderna (8.12.2022)

I typbestämningen av patogener har Livsmedelsverkets laboratorium för mikrobiologi starkt gått in för helgenomsekvensering. I samband med denna förändring slutar laboratoriet använda pulsfältelektroforesmetoderna (PFGE).

Mer information:
Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi


Undersökningsremiss: Fortsatta undersökningar av campylobacterstammar i prover från fjäderfäslakterier (8.12.2022)

Undersökningsremissen för fortsatta undersökningar av campylobacterstammar i prover från fjäderfäslakterier (LAB 1013) har uppdaterats (finska och svenska). Undersökningsremissens struktur är helt förnyad. Dessutom har anmälan av identifieringsuppgifter för undersöknings- och provtagningsgrunden samt om flocken och djurhållningsplatsen preciserats.

Läs mer om den nya remissen LAB 1013

NMKL-guiden Proc 17 Kriterierna för upphandling av livsmedelsundersökningar (8.12.2022)

I NMKL-guiden Procedure 17 beskrivs vilka krav som behandlas vid upphandlingen av livsmedelsundersökningar. Guiden är avsedd för aktörer som upphandlar undersökningar såsom myndigheter, företag och laboratorier. I den nya versionen har man beaktat kraven i kontrollförordningen (EU) 2017/625, som gäller de laboratorier som utsetts till officiella tillsynslaboratorier och deras utseende.

Länk till presentation av guiden på NMKL:s webbplats:
New edition: NMKL Procedure 17 Guidelines for Requirement Specifications for Food Analysis - NMKL

Mer information: Päivi Kähkönen, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi


Elektronisk identifiering av Livsmedelsverkets privatkunder 1.1.2023 (8.12.2022)

Från och med den 1 januari 2023 krävs elektronisk identifiering av Livsmedelsverkets privatkunder när kunden beställer avgiftsbelagda laboratorietjänster. Bakgrunden till ändringen är Statskontorets krav på införande av personbeteckningen i ett kundregister, om en privatkund är föremål för försäljningsfakturering.

Livsmedelsverkets laboratorium skickar ett sms till den privatkund som beställt en avgiftsbelagd undersökning till det telefonnummer som hen har uppgett i undersökningsremissen. Sms:et innehåller en länk via vilken kunden kan identifiera sig i tjänsten Suomi.fi, till exempel med sina bankkoder.

Läs mer om identifiering av privatkunder

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2022 (26.9.2022)


Mikrobiologiska undersökningar på EU-badstränder (27.6.2022)

Bestämmelser om undersökningar som ska göras på allmänna badstränder, så kallade EU-badstränder, finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (177/2008). För dessa badstränder ska en kontrollplan göras upp över provtagningen under badsäsongen.

Läs mer om udersökningarna på EU-badstränder


Överföringstjänst för analysuppgifter som en del av godkännandet av laboratorier? (27.6.2022)

Med stöd av den ändring av 49 § i hälsoskyddslagen som föreslås ska en förutsättning för godkännande av ett laboratorium som gör analyser enligt hälsoskyddslagen i framtiden vara att laboratoriet lämnar ut resultaten av hushållsvattenanalyser med hjälp av en överföringstjänst för analysuppgifter. För laboratoriernas del kommer ändringen att kräva ett nytt beslut om godkännande från Livsmedelsverket eller en anmälan om att laboratoriet använder en överföringstjänst för analysuppgifter. För närvarande har 30 laboratorier som gör vattenanalyser med stöd av hälsoskyddslagen fått Livsmedelsverkets godkännande.

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till vissa lagar som har samband med den var ute på remiss fram till den 8 april 2022. Regeringens proposition finns under adressen stm.fi/sv/projekt med projektnumret STM010:00/2021. Med förslaget verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet).

Läs mer om förslaget till ändring av hälsoskyddslagen


Nya parametrar i hushållsvattenförordningen (27.6.2022)

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet) ska verkställas senast den 12 januari 2023. Ändringar krävs i hälsoskyddslagen, hushållsvattenförordningen och andra författningar.
Till de kemiska kvalitetskraven i bilaga I i hushållsvattenförordningen (1352/2015) läggs de kemiska parametrar i del B i dricksvattendirektivets bilaga I, som ännu inte ingår i hushållsvattenförordningen. De nya kemiska kvalitetskraven kommer att omfatta bisfenol A, klorat, klorit, halogenerade ättiksyror, mikrocystin-LR och PFAS-föreningar.

Läs mer om de kemiska kvalitetskraven i hushållsvattenförordningen


Verksamheten vid Skogsskadegörarlaboratoriet flyttades från Villmanstrand till Helsingfors (11.4.2022)

All analys av skogsskadegörare har flyttat till Livsmedelsverkets laboratorium i Helsingfors. Laboratoriet fungerar året runt, eftersom prover av tallvedsnematod och träemballage som importeras till Finland undersöks kontinuerligt. Under sommarsäsongen kartläggs dessutom förekomsten av nematoder och andra skadedjur i Finland.

Läs mer om flytten av skogsskadegörarlaboratoriet


Trikinella referensundersökning och utbildning (20.12.2021)

Referensundersökningar kommer till laboratorier som gör trikinundersökningar i januari, vilket är den bästa tidpunkten med tanke på arbetssituationen vid de godkända laboratorierna. Mer information ges innan köttprovet malas och muskellarver tillsätts.

Det nationella referenslaboratoriet vid Livsmedelsverket har ordnat en kurs i trikinundersökning årligen vid verksamhetsstället i Uleåborg. Eftersom coronapandemin har lett till att utbildningen i referenslaboratoriets små lokaler inte har kunnat ordnas de senaste två åren, har deltagandet i kursen tillfälligt ersatts av intern handledning vid ett godkänt laboratorium. En person som fått tillfällig handledning förväntas delta i Livsmedelsverkets utbildning så fort det är möjligt att ordna kursen med tanke på pandemiläget. Planer har funnits på att ordna utbildningen åtminstone i slutet av 2020, på våren 2021, i början av hösten 2021 och senast på senvintern 2022. Beroende på hur pandemin utvecklas kan det dock hända att också följande kurs måste senareläggas. Vi får hoppas på det bästa!

Mer information: forskningsprofessor Antti Oksanen, antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Behovet av legionellaundersökning och referensmätningar (20.12.2021)

Dricksvattendirektivet kräver att en riskbedömning görs av fastigheternas vattensystem. Fastigheter definieras på nationell nivå utifrån sitt primära användningsändamål och de regleras i lag senast den 12 januari 2023. Riskbedömningen av vattensystemen enligt de primära användningsändamålen kommer att övervakas. Fastigheterna i fråga är sådana där ett stort antal människor kan exponeras för vattnet, där vattenkvaliteten enligt bedömningen är dålig och där det finns befolkningsgrupper som är särskilt utsatta. Riskbedömningen av fastigheter med primära användningsändamål, resultaten av legionellaundersökningarna och uppgifter om korrigerande åtgärder bör vara kommissionen tillhanda senast den 12 januari 2029.

Läs med om behovet av legionellaundersökning och referensmätningar


Livsmedelsverkets e-post använder tjänsterna Pilviviesti och Turvaviesti (20.12.2021)

Livsmedelsverket har infört e-posttjänsten Pilviviesti (molnpost och Teams). Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti. Läs mer om tjänsten Turvaviesti på ruokavirasto.fi 


Uppdaterad anvisning för undersökningar av hållbarhet som gäller listeria (14.9.2021)

EU:s referenslaboratorium för Listeria monocytogenes (EURL Lm) har publicerat en ny version av anvisningen för belastningstest och undersökningar av hållbarhet som gäller listeria. Anvisningen är teknisk och avsedd för laboratorier som utför undersökningar av hållbarhet.

Livsmedelsverket fortsätter arbetet med att kartlägga laboratorier som utför hållbarhetsundersökningar och ett laboratorium kan anmälas med ansökningsblanketten på Livsmedelsverkets webbplats eller per e-post (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

EURL Lm uppdaterad anvisning

Läs mer om anvisningen för undersökningar av hållbarhet som gäller listeria


Terminologi med anknytning till PCR-teknik vid analys av boendehälsa och livsmedel (15.9.2021)

I PCR-metoden för undersökning av boendehälsa används termen realtids-PCR eller real time PCR allmänt bland annat i ackrediterade behörighetsområden. Termen kan lätt förväxlas med termen RT-PCR (reverse transcriptase). Därför rekommenderar THL att termen kvantitativ PCR (qPCR) används i undersökningar av boendehälsa.

Läs mer om terminologin med anknytning till PCR-metoder som ska användas vid analys av boendehälsa och livsmedel

Forskningsseminarium: Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation 15.6.2021 (14.6.2021)

Forskningsprofessor Nesli Sözer (VTT) berättar i vårt forskningswebbinarium om strategin för livsmedelsforskning och innovation i Finland med rubriken “Finland’s strengths and future priorities in food research and innovation”. Det finns tid för diskussion och åhörarnas frågor efter föredraget.

Forskningswebbinariet är på engelska.

Forskningswebbinarium 15.6.2021 kl. 15-15.45

Suomen ruokatutkimuksen ja -innovoinnin strategia 2021–2035 (på finska)

Läs mer om forskningsseminariet och anmälan

Referensundersökningen av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsreste i kött (21/EEO/2001) ordnas inte i år (14.6.2021)

Den mikrobiologiska enheten vid Livsmedelsverkets laboratorie- och forskningslinje ordnar inte en referensundersökning av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött 2021.

Påvisning av antibiotikarester i anslutning till köttbesiktning på slakterier är en del av nationell egenkontroll och diskussionen om Livsmedelsverkets skyldighet att ordna referensundersökningar för detta pågår. Laboratorierna kan ordna referensundersökningar vid behov t.ex. internt vid laboratoriet eller som blindtest mellan laboratorier.

Mer information lämnas vid behov av forskare Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi


Utbildning: Trikinundersökningskurs (14.6.2021)

Under coronavirusepidemin har deltagande i trikinundersökningskursen ersatts tillfälligt av handledning. De personer som genom handledningen fått ett tillfälligt tillstånd för trikinundersökningar måste delta i Livsmedelsverkets trikinundersökningskurs när den ordnas nästa gång. Om det är möjligt att göra på ett hälsosäkert sätt, ordnar Livsmedelsverket trikinundersökningskursen under hösten 2021. Mer information kommer under sommaren eller början av hösten.

Kursplats: Uleåborg, enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi, Elektroniikkatie 5, Uleåborg.

Kursen uppfyller kraven enligt förordningar MMM 590/2014 och EU 2015/1375 och i kursen ingår föreläsningar, laboratoriearbete och ett avslutande skriftligt förhör. Kursen är avgiftsbelagd. Andra personer än veterinärer som utför trikinundersökningar i anslutning till köttbesiktning förutsätts att genomföra kursen. Innan kursen ska varje deltagare göra förhandspraktik vid ett laboratorium som godkänts för att utföra trikinundersökningar. Förhandspraktiken är 10 arbetsdagar och praktikanten bekantar sig med trikinundersökningsmetoder under praktiken. Ett intyg över avlagd praktik lämnas till kursarrangören i början av kursen. Livsmedelsverket kan göra ett undantag från praktiktiden för de personer som har tillräcklig erfarenhet av trikinundersökningar eller laboratoriearbete.

Läs mer om temat Trikinundersökningskurs kan ersättas med handledning under coronavirusepidemin

Anmälan till kursen sker i utbildningsapplikationen på Livsmedelsverkets webbplats

Mer information: forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 044 561 6491, e-post: trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi


Livsmedelsverkets laboratorium skickar analysintyg via säker e-post (14.6.2021)

Livsmedelsverket skickar laboratoriets analysintyg till kunderna via säker e-post. Användningen av säker e-post förbättrar kundernas informationssäkerhet. Funktionsprinciperna för Livsmedelsverkets laboratorium och ackrediteringskraven förutsätter att verksamheten är informationssäker.

Säker e-post öppnas från www-länken i e-postmeddelandet. Vi rekommenderar inte att länken öppnas på mobilen, då det krypterade meddelandet kan endast öppnas på samma enhet där det öppnades för första gången.

Spara meddelandet och bilagorna på din dator efter att du öppnat det krypterade e-postmeddelandet

Meddelandet förvaras på servern för säker e-post i 30 dygn och raderas sedan automatiskt.

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

NMKL-dokument om laboratorieverksamhet enligt EU:s förordning om offentlig kontroll (15.3.2021)

Den nordiska NMKL har publicerat ett tolkningsdokument om de delar i EU:s förordning om offentlig kontroll (EU) 2017/625 som gäller laboratorieverksamhet.

Dokumenten genomgår utnämning av och uppgifter för nationella referenslaboratorier och andra för tillsynen godkända laboratorier samt kraven på de analysmetoder som används. Dokumenten innehåller också exempel på tolkningen av kraven och genomförandet av nordiskt samarbete.

Den tidigare versionen av dokumenten var från 2009 och i uppdateringen har man beaktat den nuvarande förordningen om offentlig kontroll (EU) 2017/625.

Dokumenten Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021 är fritt tillgänglig på NMKL:s sida för referenslaboratorier. På samma sida finns även en uppdaterad lista över kontaktuppgifter till nordiska referenslaboratorier. 

Mer information: kvalitetschef Päivi Kähkönen, Livsmedelsverket, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Enkät till godkända laboratorier i mars: framgång i externa kompetensprov

Livsmedelsverket har skickat en enkät om resultaten av 2020 års referensundersökningar till godkända laboratorier. Laboratorierna ombeds att skicka resultaten till Livsmedelsverket senast 22.3.2021.

Enkäten om referensresultat gäller undersökningar av livsmedel, foder, gödselfabrikat, biprodukter och avföring från djur under myndighetstillsyn och de mikrobiologiska och kemiska metoder som används inom lagstadgad egenkontroll. Livsmedelsverket fungerar som EU:s nationella referenslaboratorium som svarar för uppföljningen av resultaten för kompetensprov och referenstester inom sitt område i Finland. Godkända laboratorier förutsätts delta i kompetensproven och slutsatserna om resultaten rapporteras till Livsmedelsverkets enhet som svarar för godkännande av laboratorier.

Länk till förordningen om offentlig kontroll (EU) 2017/625

Mer information: kvalitetschef Päivi Kähkönen, Livsmedelsverket, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Forskningsseminarium 30.3. VHS-smitta hos regnbåge (15.3.3021)

Sektionschefen för Livsmedelsverkets sektion för produktions- och sällskapsdjurspatologi Pia Vennerström (VML, specialistveterinär i smittsamma djursjukdomar) berättar om sin avhandling om övervakning av viral hemorragisk septikemi hos regnbåge på åländska regnbågeodlingar.

Seminariet anordnas 30.3. kl. 15–16 genom Skype.

Anmälan och mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets laboratorium skickar analysintyg via säker e-post (15.3.2021)

Livsmedelsverkets laboratorium tog i bruk säker e-post i början av året vid sändning av analysintyg utanför statens gemensamma nätverk. Syftet med ändringen är att förbättra sekretessen för kunderna. Ändringen påverkar inte analysintyg som skickas per brevpost.

Säker e-post öppnas från www-länken i e-postmeddelandet. Vi rekommenderar inte att länken öppnas på mobilen, då det krypterade meddelandet kan endast öppnas på samma enhet där det öppnades för första gången.

Läs mer om användningen av säker e-post

Påvisande och fastställande av antalet bakterier av släktet Campylobacter – standarden tillgänglig på finska (15.3.2021)

Standardmetoden SFS-EN ISO 10272:2017 har nu översatts till finska. Den tvådelade metodstandarden som validerats kollaborativt inkluderar påvisande av campylobacter (10272-1) och fastställande av antalet (10272-2) för hela livsmedelskedjan och omfattar

 • livsmedelsprov
 • foderprov
 • prov på miljön för produktion och hantering av livsmedel och foder
 • prov från primärproduktion, såsom avföringsprov från djur, damm- och svabbprov.

Del 1 beskriver påvisande av campylobacter genom anrikning och direktodling. Del 2 beskriver en kvantitativ metod som används som referensmetod för kravet som gäller tillverkningens hygien för campylobacterundersökningar hos slaktkroppar av slaktkycklingar enligt förordningen om mikrobiologiska kriterier (EG) Nr 2073/2005.

Mer information: specialforskare Satu Olkkola, Livsmedelsverket, satu.olkkola@ruokavirasto.fi

Metoden Bacillus cereus NMKL 67 uppdateras på nytt (15.3.2021)

Den uppdaterade sjunde versionen av metoden Bacillus cereus NMKL 67 publicerades i november 2020 har dragits in för att uppdateras på nytt. I version 7 ersätts rubriken och begreppet för metoden ’presumtiv Bacillus cereus’ med begreppet ’gruppen Bacillus cereus’. Efter publiceringen kom det fram att en del av de nordiska kunderna tyckte att ändringen var problematisk då lagstiftningen, bland annat förordningen om mikrobiologiska kriterier, fortfarande använder begreppet ’presumtiv Bacillus cereus’. Under våren 2021 publiceras en på nytt uppdaterad version 8 där rubriken och begreppet åter är ’presumtiv Bacillus cereus’. Rubriken och begreppen kommer dock att granskas med några års mellanrum och uppdateras vid behov för att vara förenlig med lagstiftningen. Kunderna informeras om ändringen.

Mer information: forskare Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi

Tidigare nyheter -2020

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2024